Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

TargetEveryOne: Kommuniké från årsstämman i TargetEveryOne den 10 maj 2016

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I TARGETEVERYONE DEN 10 MAJ 2016

TargetEveryOnes årsstämma hölls tisdagen den 10 maj 2016 i bolagets
lokaler, Karlavägen 60 i Stockholm.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
verksamhetsåret 2015.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret
2015 samt att årets förlust tillsammans med den ansamlade förlusten skulle
överföras i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Årsstämman omvalde Yngve Andersson
och Anders Persson. Samtidigt nyvaldes Christoffer Andersson, Peter
Håkansson och Torkel Johannessen. Björn Forslund hade undanbett sig omval
Yngve Andersson omvaldes till styrelseordförande.

Revisor
Årsstämman beslutade om val av registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Henrik Boman som
huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisionsarvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250 000 SEK till
styrelseordförande och 100 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter.
Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Valberedning
Årsstämman godkände förslag till beslut om riktlinjer för utseende av
valberedning.

Riktad emission av konvertibla skuldebrev och riktad emission av aktier
Årsstämman godkände styrelsens beslut om riktad emission av konvertibla
skuldebrev till minoritetsägare i dotterbolaget ViaNett AS. Lånet ska uppgå
till högst 15 030 000 kronor och representeras av högst tre miljoner
konvertibler om nominellt 5,01 kronor vardera som ska kunna konverteras
till aktier i bolaget till priset 5,01 kronor per styck. Ränta ska utgå med
6 procent per år och lånet ska lösas om två år.

Stämman godkände även förslag om riktad emission av aktier gentemot
minoritetsägarna i ViaNett AS. Aktiekapitalet ska ökas med högst 15 030 000
kronor genom utgivandet av högst tre miljoner aktier till priset 5,01
kronor per styck.

Riktad emission av konvertibla skuldebrev
Årsstämman godkände förslag om emission av konvertibla skuldebrev till
högst 25 050 000 kronor. Lånet ska utgöras av högst fem miljoner
konvertibler om nominellt 5,01 kronor vardera. Ränta ska utgå med 12
procent per år och lånet ska löpa under två år. Konvertiblerna ska kunna
lösas till aktier i bolaget till priset 5,01 kronor per styck.

Bemyndigande
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att
under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier,
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning
och/eller bestämmelser om apport eller kvittning. Beslut med stöd av
bemyndigandet innebär att antalet aktier ökar med högst fyra miljoner
totalt, vilket motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna uppgående
till fjorton (14) procent vid fullt utnyttjande.

Styrelsen bemyndigas att bestämma villkoren för nyemission eller emission.
Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

För ytterligare information kontakta:
Jan Benjaminson, CEO, Tel: +46 706 66 93 88, jan@targeteveryone.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TargetEveryOne Kommunike fran arsstamma.pdf

Om TargetEveryOne AB

TargetEveryOne hjälper företag bygga bättre mobila kundrelationer och öka
försäljningen med en användarvänlig och effektiv molntjänst för mobil
marknadsföring. Bolaget, noterat på Nasdaq First North Sweden, startade i
den nordiska mobila entreprenörsmiljön och har nu kunder och partners i
över 80 länder.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.