Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-08

TargetEveryone: TargetEveryOne AB (publ) - Information om stabilisering

TARGETEVERYONE AB (PUBL) - INFORMATION OM STABILISERING

Som tidigare kommunicerats den 28 maj 2018 blev Erbjudandet övertecknat i samband med notering av TargetEveryOne AB:s ("TargetEveryone" eller "Company", Merkur Market Trading Symbol: "TEONE-ME", NASDAQ First North Trading Symbol: "TEONE") aktier på Merkur Market ("Erbjudandet").

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Sparebank 1 Markets AS ("Stabilization Manager") får utföra stabiliseringsåtgärder på Merkur Market i TargetEveryOne-aktier ("Aktierna") från och med den 8 juni 2018 till och med den 6 juli 2018 ("stabiliseringsperioden") .

Stabiliseringen kommer endast att utföras på Merkur Market, och inte på NASDAQ First North.

Stabiliseringen, om den genomförs, syftar till att stödja aktiens marknadspris.

I samband med Erbjudandet har Stabilization Manager överlåtit 3 348 495 aktier till sökande i Erbjudandet, vilket motsvarar cirka 15% av antalet sålda och utdelade aktier i Erbjudandet före övertilldelningar. För att möjliggöra leverans har Stabilization Manager lånat från XIB Group AS ett motsvarande antal aktier i Bolaget.

Stabilization Manager har vidare beviljats en möjlighet ("Övertilldelningsoptionen") att teckna ett antal nya Aktier i Bolaget som motsvarar antalet överlåtna aktier till ett pris på 2,25 NOK ("Erbjudandepriset "). Övertilldelningssoptionen kan utnyttjas när som helst under stabiliseringsperioden. Övertilldelningsoptionen kan endast utnyttjas en gång. Stabilization Manager kan stänga de korta positionerna som skapas genom övertilldelning genom att köpa aktier på den öppna marknaden genom stabiliseringstransaktioner och / eller genom att utnyttja Övertilldelningsoptionen. Stabilization Manager kan under stabiliseringsperioden genomföra transaktioner med sikte på att stabilisera eller behålla aktiekursens marknadspris på en nivå som är högre än vad som annars skulle råda genom att köpa aktier på den öppna marknaden på Merkur Market till priser som är lika med eller lägre än (men inte högre) Erbjudandepriset. Det finns ingen skyldighet för Stabilization Manager att genomföra stabiliseringen och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att genomföras. Sådana stabiliserande aktiviteter kan, om de påbörjas, upphöra när som helst och kommer under alla omständigheter att upphöra i samband med eller före utgången av stabiliseringsperioden.

Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens slut kommer Stabilization Manager att informera om huruvida stabiliseringsverksamhet har gjorts eller inte.

Eventuella stabilisering kommer att genomföras i enlighet med 3-12 Norwegian Securities Trading Act och kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6 / EG när det gäller undantag för tillbakaköp och stabilisering av finansiella instrument.

För mer information se prospektet daterad 3 maj 2018 utfärdat av TargetEveryOne i samband med Erbjudandet och notering av Aktierna på Merkur Market.

Rådgivare
SpareBank 1 Markets AS agerar Sole Bookrunner i samband med Erbjudandet. Sparebank 1 Markets AS är vidare utsedd till certifierad Merkur Market-rådgivare avseende noteringen i enlighet med reglerna för notering på Merkur Market. Advokatfirmaet Grette AS agerar som juridisk rådgivare, avseende norsk rätt, till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Bjrn Forslund, VD
+47 484 83 838
bjorn@targeteveryone.com mailto:bjorn@targeteveryone.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TargetEveryone Pressrelease 2018-06-08.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23449
TargetEveryone Prospekt.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23450

Om TargetEveryone
TargetEveryone AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 40 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA.

www.targeteveryone.com http://www.targeteveryone.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.

Viktigt meddelande
Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsändamål och gör inte anspråk på att vara fullständig. Ingen förlitan kan, oavsett ändamål, sättas till informationen i detta pressmeddelande eller dess korrekthet, skälighet eller fullständighet.

Sole Bookrunner, något av dess närstående bolag, eller någon av deras respektive styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, rådgivare eller agenter, accepterar inget som helst ansvar för, eller lämnar någon utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, om sanningen, korrektheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från pressmeddelandet) eller annan information som rör bolaget, dess dotterbolag eller intresseföretag, vare sig det är skriftligt, muntligt eller i visuell eller elektronisk form, och oavsett hur den har tillgängliggjorts, eller för eventuella förluster som uppkommer från något användande av detta pressmeddelande eller innehållet eller på annat sätt uppstår i samband med detta.

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri är till för offentliggörande, distribution eller publicering, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till eller från USA (inklusive dess territorier, någon delstat i USA och District of Columbia), Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av de relevanta lagarna i jurisdiktionen. Publiceringen, distributionen eller offentliggörandet av detta pressmeddelande kan begränsas av lag i vissa jurisdiktioner och personer i vars ägo något dokument eller annan information som avses häri ska informera sig om och beakta sådana begränsningar. Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i sådana jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande varken utgör eller innehåller ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till något erbjudande att köpa eller teckna eventuella värdepapper som avses i detta pressmeddelande till någon person i någon jurisdiktion, inklusive USA, Australien, Kanada, Japan, Hongkong eller Sydafrika eller någon jurisdiktion till vilken eller i vilket sådant erbjudande eller uppmaning är olagligt. De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte varit och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse ("U.S. Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med tillämpliga amerikanska delstatliga värdepapperslagar. Bolaget avser inte att registrera några av de värdepapper som avses häri i USA eller att utföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudande av de värdepapper som avses i detta pressmeddelande kommer att göras genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är en annons och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga genomförandeåtgärder i någon medlemsstat, "Prospektdirektivet"). Investerare ska inte teckna sig för några värdepapper som avses i detta pressmeddelande, utom på grundval av uppgifter i det ovannämnda prospektet. Kopior av sådant prospekt kommer efter offentliggörandet att vara tillgängliga på bolagets registrerade adress och, med vissa undantag, på bolagets hemsida.

I annan EES-medlemsstat än Norge som har genomfört Prospektdirektivet, är detta meddelande endast adresserat till och endast riktat till kvalificerade investerare i den Medlemsstaten i enlighet med Prospektdirektivet ("Kvalificerade Investerare"), d.v.s. endast till investerare som kan ta del av erbjudandet utan ett godkänt prospekt i en sådan EES-medlemsstat.

Denna kommunikation distribueras endast till och är endast riktad mot personer i Storbritannien som är Kvalificerade Investerare och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Ordern") eller (ii) High Net Worth Entities, och andra personer till vilka detta tillkännagivande lagligen kan kommuniceras, som omfattas av artikel 49(2) (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas för "relevanta personer"). Denna kommunikation får inte ligga till grund för åtgärder av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som denna kommunikation hänför sig till är endast tillgängliga för relevanta personer och kommer endast att göras med relevanta personer. Personer som distribuerar detta meddelande måste försäkra sig om att det är lagligt att göra det.

Sole Bookrunner och dess närstående bolag agerar uteslutande för Bolaget och ingen annan i samband med det tilltänkta Erbjudandet. De kommer inte att betrakta någon annan person som sina respektive kunder i förhållande till det tilltänkta Erbjudandet och kommer inte att vara ansvariga i förhållande till någon annan än Bolaget att tillhandahålla skydd till sina respektive kunder eller för att ge råd i förhållande till det tilltänkta Erbjudandet, innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion, arrangemang eller annat som avses häri.

I samband med det tilltänkta Erbjudandet kan Sole Bookrunner och någon av dess närstående bolag, för sin egen räkning, teckna eller köpa aktier och i den egenskapen även behålla, köpa, sälja, erbjuda att sälja eller på annat sätt handla för egen räkning med sådana aktier och andra värdepapper i Bolaget eller relaterade investeringar i samband med det tilltänkta Erbjudandet eller på annat sätt. Följaktligen bör hänvisningar i ett prospekt, om sådant publiceras, till de aktier som emitteras, erbjuds, tecknas, förvärvas, placeras eller på annat sätt hanteras, läsas som inbegriper eventuella emissioner eller erbjudanden till eller teckning, förvärv, placering eller hantering av Sole Bookrunner och någon av dess närstående bolag som agerar som investerare för egen räkning. Sole Bookrunner har inte för avsikt att meddela omfattningen av sådan investering eller transaktioner annat än i enlighet med legala eller regulatoriska skyldigheter att göra det.

Frågor som diskuteras i detta tillkännagivande kan innehålla framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och kan identifieras med ord som "tror", "siktar på", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan komma", "fortsätter", "bör" och liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser dessa antaganden var rimliga när de gjordes är dessa antaganden naturligen föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, beroenden och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och ligger utanför dess kontroll. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, beroenden och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antytts i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden talar endast...

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.