Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-21

Taurus Energy: Årsstämmokommuniké

Vid årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ) den 21 november 2016
beslutades bland annat att:

· ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2015/2016
· antalet styrelseledamöter ska vara fyra och att bolaget ska ha en
revisor

· arvode för styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 250 000
kronor

· att välja Per Jansson till ny styrelseledamot, samt att omvälja de
tre styrelseledamöterna: Guido Zacchi, Sune Wännström och Bengt Olof
Johansson.

· omvälja KPMG AB till revisor
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades,
huvudsakligen överensstämmande med de förslag till beslut som
framgått av kallelsen och de fullständiga förslag som hållits
tillgängliga för aktieägarna före årsstämman.

Efter det att resultat- och balansräkning samt koncernresultat och
koncernbalansräkning fastställts beslutade stämman - i enlighet med
styrelsens förslag - att de balanserade vinstmedlen ska överföras i
ny räkning samt att någon utdelning inte ska ske.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Årsstämman beslutade
att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan
styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan
revisorssuppleanter.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode ska utgå med 250 000
kronor, varav 100 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och
50 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna.
Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Som ordinarie
styrelseledamöter valdes Per Jansson samt omvaldes Guido Zacchi, Sune
Wännström och Bengt Olof Johansson. Till styrelsens ordförande valdes
Per Jansson. Till revisor omvaldes KPMG AB.

Årsstämman beslutade om oförändrade principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare, innebärande bland
annat att rörlig lön ska baseras på koncernens resultattillväxt och i
normalfallet uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen.

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av, utöver styrelsens
ordförande, tre ordinarie ledamöter, som ska utses av de tre största
ägarna per den 16 december 2016. Med de tre största ägarna avses här
de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 16
december 2016.

Vid väsentlig ägarförändring bland de tre största ägarna efter den 16
december 2016 men som äger rum tidigare än åtta veckor före
årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga
förändring kommit att utgöra en av de tre största ägarna, ska
valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne plats i
valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska
ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att
utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Vid beslut enligt
föregående mening ska den tillträdande ledamoten delta och den
ledamot som utsetts av den minsta ägaren inte delta. Arvode ska inte
utgå för ledamöterna i valberedningen.

För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Weschke, extern
verkställande direktör Telefon: 0704-54 74 69 E-post:
fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är
att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete
kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal
överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter
på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som
ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till.
Företaget är lokaliserat i forskningsparken Ideon, Lund. Taurus är
noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/taurus-energy/r/arsstammokommunike,c2127507
http://mb.cision.com/Main/11539/2127507/593136.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.