Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

Taurus Energy: Årsstämmokommuniké

Vid årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ) den 20 november 2019
beslutades bland annat att:

· ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2018/2019
· antalet styrelseledamöter ska vara fyra och att bolaget ska ha
ett registrerat revisionsbolag som revisor

· arvode för styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 250 000
kronor

· omvälja Per Jansson till styrelseordförande samt att omvälja de
tre ordinarie styrelseledamöterna Sune Wännström, Bengt Olof
Johansson och Anders Karlsson

· omvälja KPMG AB till revisor med Johan Kratz som ny huvudansvarig
revisor

· ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag
· genomföra en företrädesemission av units i enlighet med
styrelsens förslag. För varje en (1) aktie, oavsett aktieslag,
innehavd på avstämningsdagen den 22 november 2019, erhålls en (1)
uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En unit
innehåller två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption

· att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner av B-aktier i
enlighet med styrelsens förslag

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även
att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens
förslag innebärande att någon utdelning inte lämnas för
räkenskapsåret 2018/2019 och att årets förlust om -5 356 220 kronor
avräknas överkursfonden och balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/2019.

Årsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara
fyra stycken utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska
vara ett registrerat revisionsbolag.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode ska utgå med 250 000
kronor, varav 100 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och
50 000 kronor ska utgå till vardera av de övriga stämmovalda
ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska
utgå enligt godkänd räkning.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Per Jansson, Sune Wännström,
Bengt Olof Johansson och Anders Karlsson. Per Jansson omvaldes som
styrelseordförande.

Till revisor omvaldes KPMG AB med Johan Kratz som ny huvudansvarig
revisor.

Årsstämman beslutade om oförändrade riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av, utöver
styrelsens ordförande, tre ordinarie ledamöter, som ska utses av de
tre största ägarna per den 19 december 2019. Med de tre största
ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear
Sweden AB per den 17 december 2019.

Vid väsentlig ägarförändring bland de tre största ägarna efter den 17
december 2019 men som äger rum tidigare än åtta veckor före
årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga
förändring kommit att utgöra en av de tre största ägarna, ska
valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne plats i
valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska
ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att
utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Vid beslut enligt
föregående mening ska den tillträdande ledamoten delta och den
ledamot som utsetts av den minsta ägaren inte delta. Arvode ska inte
utgå för ledamöterna i valberedningen.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av
bolagsordningen. Ändringen innebär att gränserna för bolagets
aktiekapital och antal aktier ändras samt att mindre redaktionella
ändringar görs.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna
styrelsens beslut av den 21 oktober 2019 om företrädesemission av
högst 46 338 359 units bestående av högst högst 92 676 718 B-aktier
och högst 46 338 359 teckningsoptioner.

För varje en (1) aktie, oavsett aktieslag, innehavd på
avstämningsdagen den 22 november 2019, erhålls en (1) uniträtt. Två
(2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En unit innehåller
två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
Emissionskursen för varje unit ska vara 0,48 kronor, vilket motsvarar
en teckningskurs per B-aktie om 0,24 kronor.

Vid full teckning av samtliga B-aktier som emitteras i
företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 5 560
603,08 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner
som emitteras i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka
med ytterligare högst 2 780 301,54 kronor. Teckningstiden i
företrädesemissionen löper under tiden 26 november 2019 - 11 december
2019. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie under
perioden från och med den 1 mars 2021 till och med den 16 mars 2021
till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade
genomsnittskursen i aktien på Spotlight Stock Market under 30
handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,24
kronor och högst 0,48 kronor per B-aktie.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller
andra villkor, besluta om emission av B-aktier. Vid utnyttjandet av
bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara
marknadsmässiga. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emissioner av
B-aktier som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser
i syfte att säkerställa den företrädesemission av units som
beslutades vid årsstämman. Antalet B-aktier som ska kunna emitteras
med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala
antalet aktier som motsvarar den överenskomna garantiersättning som
bolaget har att utge till garanterna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, verkställande direktör

Telefon: 0704-54 74 69

E-post: fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 20 november 2019.

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är
att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete
kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal
överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter
på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som
ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till.
Företaget är lokaliserat i Chalmers Teknikpark Göteborg. Taurus är
noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

______

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/taurus-energy/r/arsstammokommunike,c2969059
https://mb.cision.com/Main/11539/2969059/1147549.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.