Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Taurus Energy: Kallelse till årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776,
kallas till årsstämma fredagen den 8 december 2017 kl. 13.00 på
Gothia Towers, Mässans väg 24, 402 26 Göteborg.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 2
december 2017 (notera att datumet infaller på en lördag och att
aktieägare måste vara införda i aktieboken senast fredag 1 dec), dels
har anmält sin avsikt att delta så att anmälan kommit bolaget till
handa senast den 5 december 2017, före kl. 16.00. Aktieägare eller
ombud får ha med sig ett eller två biträden vid stämman om anmälan om
det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till
bolaget senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till info@taurusenergy.eu, skriftligen
till Taurus Energy AB (publ), c/o Chalmers Teknikpark, Sven Hultins
gata 9, 412 58 Göteborg eller per telefon 070-454 74 69. Vid anmälan
ska aktieägare uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer
och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav, samt i förekommande
fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller
enskild fondhandlare tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste i god tid före den 2 december 2017, då
omregistreringen måste vara verkställd, begära detta hos sin bank
eller förvaltare (notera att datumet infaller på en lördag och att
aktieägare måste vara införda i aktieboken senast fredag 1 dec).

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighet får anges
till längst fem år från utfärdandet.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress i god tid före stämman.
Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida
www.taurusenergy.eu och kommer på begäran att tillhandahållas av
bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Godkännande av förslag till dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt anförande av VD

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande
direktören

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt
val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

12. Beslut om valberedningens sammansättning och medlemmar samt
anförande av valberedningen

13. Beslut om företrädesemission

14. Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

16. Övriga frågor

17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 2: Valberedningen föreslår att Per Jansson utses till ordförande
vid stämman.

Punkt 8 b): Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret
2016/2017 lämnas och att årets förlust om -6 235 578 kronor avräknas
överkursfonden och balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Valberedningen föreslår att ett oförändrat arvode om 250 000
kronor fördelas mellan styrelseledamöterna enligt följande: 100 000
kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till var och en
av övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det
föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Valberedningen föreslår att stämman beslutar att antalet
styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter utan
suppleanter, samt föreslår omval av, Guido Zacchi, Sune Wännström och
Bengt Johansson som ordinarie ledamöter i styrelsen, samt omval av
Per Jansson som ordinarie ledamot och ordförande i styrelsen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att antalet revisorer ska vara
en utan revisorssuppleanter, samt förslår omval av det registrerade
revisionsbolaget KPMG AB som revisor för en period om ett år, till
slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret
efter revisorsvalet, med Eva Melzig Henriksson som huvudansvarig
revisor.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om oförändrade
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Verkställande direktörens anställningsavtal innehåller för närvarande
inga regler om rörlig lön. Vid uppsägning från bolagets sida kan
utöver lön och andra förmåner under uppsägningstiden utgå ett
avgångsvederlag motsvarande högst sex månadslöner.

Punkt 12: Inför kommande val och arvodering föreslås att
valberedningen ska bestå av, utöver styrelsens ordförande, tre
ordinarie ledamöter, som ska utses av de tre största ägarna per den
18 december 2017. Med de tre största ägarna avses här de aktieägare
som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 16 december 2017.

Vid väsentlig ägarförändring bland de tre största ägarna efter den 16
december 2017 men som äger rum tidigare än åtta veckor före
årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga
förändring kommit att utgöra en av de tre största ägarna, ska
valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne plats i
valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska
ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att
utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Vid beslut enligt
föregående mening ska den tillträdande ledamoten delta och den
ledamot som utsetts av den minsta ägaren inte delta. Arvode ska inte
utgå för ledamöterna i valberedningen.

Punkt 13: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en
Företrädesemission av A- och B-aktier på i huvudsak följande villkor.

Att öka bolagets aktiekapital med högst 645 639,18 kronor genom
nyemission av högst 496 789 A-aktier och högst 10 263 864 B-aktier.

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Bolaget
har företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i
förhållande till det antal aktier av samma aktieslag innehavaren
förut äger, varvid 8 befintliga A-aktier berättigar till teckning av
en ny A-aktie, och 8 befintliga B-aktier berättigar till teckning av
en ny B-aktie (primär företrädesrätt).

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av primär
företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom
ramen för emissionens högsta belopp.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till de som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier samt
i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd
av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan få full
tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en
anmält för teckning, samt, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

I tredje hand ska tilldelning ske till Emissionsgaranten i förhållande
till det garanterade beloppet.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som har rätt att
med företrädesrätt teckna aktier i emissionen är den 15 december
2017.

För varje ny A-aktie ska 1,30 kronor betalas kontant och för varje ny
B-aktie ska 1,30 kronor betalas kontant.

Teckning av aktierna ska ske under tiden från och med den 15 december
2017 till och med den 29 december 2017.

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant
betalning till det konto som Bolaget anger. Teckning utan stöd av
teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel.
Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska
erläggas kontant till av Bolaget angivet konto senast den tredje
bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.

Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för
betalning.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första
årsstämma som hålls efter emissionsbeslutet.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de
mindre formella ändringar av bolagsstämmans emissionsbeslut som kan
visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om införandet av
incitamentsprogram 2017/2021 genom riktad emission av
teckningsoptioner till bolagets tre anställda på i huvudsak följande
villkor.

Emissionen ska omfatta högst 1 000 000 teckningsoptioner. varje
teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i
bolaget.

inom ramen för incitamentsprogrammet 2017/2021 erbjuds bolagets tre
anställda att teckna optionerna med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Bolagets verkställande direktör kommer erbjudas att
teckna högst 600 000 teckningsoptioner och bolagets övriga två
anställda kommer erbjudas att teckna högst 200 000 teckningsoptioner
vardera.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och
utfärdandet av teckningsoptioner är att skapa ett personligt och
långsiktigt ägarengagemang hos de anställda som överensstämmer med
aktieägarnas intressen. Ett sådant ägarengagemang förväntas öka de
anställdas intresse för Bolagets verksamhet och resultat samt höja
motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsens
bedömning är därför att incitamentsprogrammet kommer att få en
positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling och att det är
fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningsoptionerna emitteras till en marknadsmässig premie om 0,13
kronor per teckningsoption, vilken beräknats genom en oberoende
värdering enligt vedertagna principer, i detta fall med tillämpning
av värderingsmodellen Black & Scholes.

Teckning ska ske senast inom två veckor från stämman genom samtidig
kontant betalning. S...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.