Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-21

Taurus Energy: Kallelse till årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776,
kallas till årsstämma onsdagen den 20 november 2019 kl. 13.00 på
Svenska Mässan (lokal R14), Korsvägen/Mässans Gata 24, Göteborg.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 14
november 2019, dels har anmält sin avsikt att delta så att anmälan
kommit bolaget till handa senast den 14 november 2019, gärna före kl.
16.00. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden
vid stämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att
medföra har gjorts till bolaget senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till info@taurusenergy.eu, skriftligen
till Taurus Energy Aktiebolag (publ), c/o Chalmers Teknikpark, Sven
Hultins gata 9, 412 58 Göteborg eller per telefon 070-454 74 69. Vid
anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, person- eller
organisationsnummer och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav,
samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller
ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller
enskild fondhandlare tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste i god tid före den 14 november 2019, då
omregistreringen måste vara verkställd, begära detta hos sin bank
eller förvaltare.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighet får anges
till längst fem år från utfärdandet.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress i god tid före stämman.
Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida
www.taurusenergy.eu och kommer på begäran att tillhandahållas av
bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Godkännande av förslag till dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt anförande av VD

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
samt antalet revisorer, revisorssuppleanter eller revisionsbolag

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt
val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13. Beslut om valberedningens sammansättning och medlemmar samt
anförande av valberedningen

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

15. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
av units

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 2: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Jansson
utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b): Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret
2018/2019 lämnas och att årets förlust om ?6 104 885 kronor avräknas
överkursfonden och balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Valberedningen föreslår att fyra ordinarie styrelseledamöter
utan suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till
revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10: Valberedningen föreslår att ett arvode om 250 000 kronor
fördelas mellan styrelseledamöterna enligt följande: 100 000 kronor
till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga
stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det föreslås
att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Valberedningen föreslår att stämman beslutar om omval av
Anders Karlsson, Bengt Johansson och Sune Wännström som ordinarie
ledamöter i styrelsen, samt omval av Per Jansson som ordinarie
ledamot och ordförande i styrelsen.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns
på bolagets hemsida www.taurusenergy.eu och i årsredovisningen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att antalet revisorer ska vara
en utan revisorssuppleanter, samt förslår omval av det registrerade
revisionsbolaget KPMG AB som revisor för en period om ett år, till
slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret
efter revisorsvalet, med Johan Kratz som ny huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om oförändrade
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Verkställande direktörens anställningsavtal innehåller för närvarande
inga regler om rörlig lön. Vid uppsägning från bolagets sida kan
utöver lön och andra förmåner under uppsägningstiden utgå ett
avgångsvederlag motsvarande högst sex månadslöner.

Punkt 13: Inför kommande val och arvodering föreslås att
valberedningen ska bestå av, utöver styrelsens ordförande, tre
ordinarie ledamöter, som ska utses av de tre största ägarna per den
19 december 2019. Med de tre största ägarna avses här de aktieägare
som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 17 december 2019.

Vid väsentlig ägarförändring bland de tre största ägarna efter den 17
december 2019 men som äger rum tidigare än åtta veckor före
årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga
förändring kommit att utgöra en av de tre största ägarna, ska
valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne plats i
valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska
ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att
utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Vid beslut enligt
föregående mening ska den tillträdande ledamoten delta och den
ledamot som utsetts av den minsta ägaren inte delta. Arvode ska inte
utgå för ledamöterna i valberedningen.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av
bolagets bolagsordning enligt följande:

(i) att lydelsen i § 1 ändras, innebärandes att ordet "firma" byts ut mot "företagsnamn" samt att rubriken i § 1 ändras från "Firma" till "Företagsnamn";

(ii) att gränserna för aktiekapitalet i § 4 ändras från lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor till lägst 5 520 000 kronor och högst 22 080 000 kronor; och

(iii) att gränserna för antalet aktier enligt § 5 ändras från lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 till lägst 92 000 000 och högst 368 000 000.

Beslutet om ändring av bolagsordningen i enlighet med detta förslag
förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar att godkänna
styrelsens beslut om företrädesemission av units i enlighet med
styrelsens förslag till stämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de
smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga
i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 15: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna
styrelsens beslut av den 21 oktober 2019 om att emittera högst 46 338
359 units på följande villkor:

1. Varje unit består av två (2) nya B-aktier och en (1)
teckningsoption serie 2019/2021 (TO 3 B), berättigande till teckning
av en (1) ny B-aktie i bolaget. Totalt omfattar emissionen högst 92
676 718 B-aktier och högst 46 338 359 teckningsoptioner.

1. Emissionskursen för varje unit ska vara 0,48 kronor, vilket
motsvarar en teckningskurs per B-aktie om 0,24 kronor.
Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

1. Teckning av units sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla
uniträtter att teckna nya units med företrädesrätt ska tillkomma den
som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid
tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav (oavsett
aktieslag) per avstämningsdagen.

1. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 22
november 2019.

1. Varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) berättigar till en (1)
uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1)
unit.

1. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska
tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta
belopp ske:

(i) i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units;

(ii) i andra hand till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

(iii) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtagande.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro-rata
ska tilldelning ske genom lottning.

1. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant
betalning under tiden 26 november 2019 - 11 december 2019. Teckning
av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av
bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på
teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som
tecknade units består av.

Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske på särskild
teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter
ska ske. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske
enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som ...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.