Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

Taurus Energy: Kvartalsrapport Q2 Taurus Energy AB (publ)

Andra kvartalet december - februari 2020

Koncernen

· Nettoomsättning under perioden december 2019 - februari 2020
uppgick till - (-) kSEK

· Övriga intäkter under det andra kvartalet uppgick till - (-) kSEK
· Resultat före skatt -2 127 (-1 460) kSEK
· Summa eget kapital uppgick till 20 060 (15 117) kSEK vid periodens
slut.

· Likvida medel uppgick till 10 325 (5 182) kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

· Nettoomsättning under perioden december 2019 - februari 2020
uppgick till - (-) kSEK

· Övriga intäkter under det andra kvartalet uppgick till - (-) kSEK
· Resultat före skatt -2 006 (-1 205) kSEK
· Summa eget kapital uppgick till 46 258 (40 578) kSEK vid periodens
slut.

· Likvida medel uppgick till 10 307 (4 831) kSEK vid periodens slut.
Resultat och antal aktier

Resultat för koncernen för första halvåret 2019/2020 uppgick före
skatt till - 3 848 (- 3 160) kSEK eller -0,04 ( -0,034) kr per aktie.
Antal utestående aktie per den 28 februari 2020 var 2 723 112
A-aktier och 155 099 586 B-aktier, totalt 157 822 698 aktier, samt 33
527 990 utestående teckningsoptioner.

Periodens resultat påverkas av omkostnader för nyemission.

VD-kommentar

Vi har efter lång väntan fått tillfälle att diskutera Bolagets ansökan
om marknadsgodkännande av XyloFerm® i djurfoder med ansvariga
granskare på centret för veterinärmedicin på FDA. Mötet gav Taurus
positiv återkoppling på de svar som skickats in sedan tidigare och de
förtydlignaden som behövts för att producera relevant information
till kvarstående frågor. Kompletterande arbete är färdigställt eller
under genomförande. Den mest tidskrävande insatsen kommer att vara en
stabilitetsstudie som förväntas ta ca 4 månader att genomföra.

Taurus verksamhet är relativt litet påverkad av covid-19 men vi märker
av effekterna i pågående diskussioner och samarbeten som drabbas av
fördröjningar.

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är
att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete
kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal
överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter
på en global marknad. Taurus har en patentportfölj om ca 70 patent
och patentansökningar som ett 20-tal internationellt erkända forskare
har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs
mera på www.taurusenergy.eu

Väsentliga händelser under första kvartalet

Cellerate? byter namn till KFT?

Taurus Energy träffade I februari Quad County Corn Processors (QCCP)
på National Ethanol Conference (NEC) i Houston för att diskutera det
fortsatta samarbetet. Konstellationen kring 1,5G-teknologin har
ändrats i och med ChemChinas övertag av Syngenta Seeds och
marknadsföringsrättigheterna som tidigare ägdes av Syngenta Seeds har
återgått till Quad County Corn Processors som nu kommer att sköta
marknadsföringen på egen hand. I samband med detta har QCCP:s
1,5G-process bytt namn, från Cellerate? till Kernel Fiber Technology
eller KFT?. Samarbetet mellan Taurus och QCCP kommer att fortsätta
oförändrat och fortsatta experiment med varianter av
förbehandlingstekniker för ökad pentosfrigöring diskuterades.

Lallemand Biofuels & Distilled Spirits

Det årliga styrmötet med LBDS hölls även det under NEC i Houston och
den huvudsakliga frågan gällde expansion av distributionsavtalet för
att inkludera Europa och Kina. Även LDBS bidrag till arbetet för
marknadsgodkännande av Xyloferm®, d.v.s. de delar som avser den
industriella produktionen, avhandlades.

Utvecklingsprojekt

Bolaget har under perioden gjort förberedelser för att ansöka om
forskningsmedel via Eurostars. Utlysningen är endast öppen för
internationella samarbeten och diskussioner har förts med det franska
förbehandlingsföretag Taurus haft gott samarbete med tidigare. Planen
var ursprungligen att söka dessa medel i februari men på grund av
rådande omständigheter med Covid-19 har verksamheten främst på den
franska sidan saktats ned och någon formell ansökan hann ej
färdigställas. Parterna är fortfarande positiva till ett gemensamt
projekt och kommer att återuppta arbetet inför nästa utlysning inom
samma program till hösten.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Marknadsgodkännande

Taurus Energy hade tillsammans med Dr. David Glass, regulatorisk
konsult, i mars en telekonferens med de ansvariga granskarna på
centret för veterinärmedicin (CVM) vid FDA gällande Bolagets ansökan
om marknadstillstånd för användning av inaktiverade XyloFerm®-celler
i djurfoder. Bolaget fick under mötet konfirmation på att de svar som
hittills lämnats in varit fullgoda och fick även nödvändiga
förtydliganden av granskarnas kvarstående frågor. Många av dessa
frågor kunde efter granskarnas förtydliganden besvaras omgående.

Den största återstående åtgärden är att genomföra en stabilitetsstudie
för att demonstrera hållbarheten som anges på etiketten (3 månader).
Förberedelser för produktion av XyloFerm i stabiliserad flytande form
hos Lallemand Biofuels & Distilled Spirits har inletts och Taurus bör
kunna inleda stabilitetsstudien i början av juni. Bolaget räknar med
att kunna skicka in den färdigställda ansökan i slutet av augusti i
år.

Granskning av kvartalsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

Datum för nästa rapporttillfälle är den 23 juni 2020.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454
74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/taurus-energy/r/kvartalsrapport-q2-taurus-ene...
https://mb.cision.com/Main/11539/3092391/1232475.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.