Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-21

Taurus Energy: Taurus Energy Aktiebolag (publ) genomför företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Taurus Energy Aktiebolag (publ) ("Taurus Energy" eller
"Bolaget") har idag den 21 oktober 2019, villkorat av godkännande vid
årsstämman den 20 november 2019, beslutat att genomföra en
företrädesemission av högst 46 338 359 units ("Företrädesemissionen")
i syfte att bland annat fortsätta utvecklingen av Bolagets produkt
XyloFerm®. En (1) unit innehåller två (2) B-aktier och en (1)
teckningsoption av serie 2019/2021 (TO 3 B) ("Unit"). Villkoren i
Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie i Bolaget,
oavsett aktieslag, berättigar till en (1) uniträtt och två (2)
uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit till en
teckningskurs om 0,48 SEK per Unit. Vid fullteckning i
Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 22,2 MSEK före
emissionskostnader, vilka bedöms till cirka 3,5 MSEK. Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare
mellan cirka 11,1 MSEK och cirka 22,2 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 26
november - 11 december 2019. Företrädesemissionen omfattas sammanlagt
till 50 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. I
samband med Företrädesemissionen har Taurus Energy upptagit ett
kortfristigt lån om 1 MSEK ("Brygglånet"). Kallelse till årsstämman
den 20 november 2019 kommer att offentliggöras genom separat
pressmeddelande.

Sammanfattning

1. Bolaget genomför Företrädesemissionen i syfte att vidareutveckla
Bolagets produkt XyloFerm® genom tillägg av arabinosjäsning,
patentering av nya egenskaper och marknadsgodkännande genom
självcertifiering, utforskning av strategiska samarbeten,
marknadsföring av XyloFerm®, underhåll av Bolagets patentportfölj
samt övriga verksamhetskostnader.

1. Varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) berättigar till en (1)
uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1)
Unit. En (1) Unit innehåller två (2) B-aktier och en (1)
teckningsoption av serie 2019/2021 (TO 3 B) ("Teckningsoption").

1. Företrädesemissionen består av högst 46 338 359 Units och erbjuds
till en teckningskurs om 0,48 SEK per Unit, motsvarande en
teckningskurs per B-aktie om 0,24 SEK, vilket innebär att Bolaget
initialt kommer att tillföras cirka 22,2 MSEK före emissionskostnader
vid fullteckning.

1. En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i
Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den
volymviktade genomsnittskursen i aktien på Spotlight Stock Market
under 30 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock
lägst 0,24 SEK och högst 0,48 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna
utges vederlagsfritt. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna
tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 11,1 MSEK och cirka 22,2
MSEK före emissionskostnader.

1. Totalt omfattar Företrädesemissionen 92 676 718 B-aktier och 46
338 359 Teckningsoptioner.

1. Företrädesemissionen omfattas till 50 procent av
teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

1. Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från
och med den 26 november till och med den 11 december 2019.

1. Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna kommer att löpa från
och med den 1 mars till och med den 16 mars 2021.

1. För att säkerställa det kortsiktiga rörelsekapitalbehovet har
Bolaget upptagit ett kortfristigt lån om 1 MSEK. Brygglånet är ämnat
att återbetalas med likvider erhållna från Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Taurus Energy är ett svenskt bolag som utvecklar metoder och
modifierad jäst för omvandling av den dominerade sortens
femkolssocker från xylos till etanol. Detta möjliggör en
kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av etanol ur bland
annat restprodukter från jord- och skogsbruk, eller förstärkning av
stärkelsebaserad etanolproduktion (1G) genom omvandling av den
hemicellulosa som redan finns i råvaran, exempelvis majsfiber, till
etanol.

Bolagets primära fokus är att licensiera ut rätten att använda
Bolagets metoder för etanolproduktion, alternativt förse
etanolproducenter med XyloFerm®, Bolagets produkt, och service genom
producenten/distributören Lallemand Biofuels & Distilled Spirits
(LBDS), Kanada.

Taurus Energy arbetar också med utveckling av en ny version av
XyloFerm som även omvandlar arabinos då denna sockerart finns i
ovanligt hög halt just i majsfiber.

Styrelsen i Taurus Energy har beslutat om Företrädesemissionen för att
stärka Bolagets rörelsekapital inför den fortsatta utvecklingen,
patenteringen och marknadsgodkännandet av XyloFerm, samt för att
kunna underhålla den befintliga patentportföljen om över 60 patent
inom 14 patentfamiljer. Vidare är avsikten med Företrädesemissionen
att säkerställa tillräckligt rörelsekapital.

Bolaget avser att använda emissionslikviden till följande:

i. Återbetalning av Brygglånet.

ii. Fortsatt utveckling av XyloFerm för att även möjliggöra omvandling av arabinos utöver befintlig omvandling av xylos.

iii. Patentering av den nya versionen av XyloFerm.

iv. Erhålla marknadsgodkännande (GRAS-certifiering) av den nya versionen av XyloFerm.

v. Vidare utforskning av strategiska samarbeten med fokus på förbehandlingskompetens.

vi. Marknadsföring och försäljning av nuvarande version av XyloFerm.

vii. Underhåll av befintlig patentportfölj om 61 patent och pågående ansökningar.

viii. Övriga verksamhetskostnader.

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Taurus Energy har, villkorat av godkännande vid årsstämman
den 20 november 2019, beslutat om Företrädesemissionen i enlighet med
de huvudsakliga villkoren nedan:

· Varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) berättigar till en (1)
uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1)
Unit. En (1) Unit innehåller två (2) B-aktier och en (1)
Teckningsoption.

· Företrädesemissionen består av högst 46 338 359 Units som erbjuds
till en teckningskurs om 0,48 SEK per Unit, motsvarande en
teckningskurs per B-aktie om 0,24 SEK.

· En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i
Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den
volymviktade genomsnittskursen i aktien på Spotlight Stock Market
under 30 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock
lägst 0,24 SEK och högst 0,48 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna
utges vederlagsfritt.

· Företrädesemissionen omfattar högst 92 676 718 B-aktier, vilket
vid fullteckning tillför Bolaget cirka 22,2 MSEK före
emissionskostnader. Emissionskostnaderna (inklusive kostnader för
garanter) bedöms till cirka 3,5 MSEK. I det fall Företrädesemissionen
blir fulltecknad och samtliga 46 338 359 Teckningsoptioner utnyttjas
för teckning av B-aktier tillförs Bolaget ytterligare cirka 11,1 MSEK
vid lägsta teckningskurs (0,24 SEK per B-aktie) och cirka 22,2 MSEK
vid högsta teckningskurs (0,48 SEK per B-aktie) före
emissionskostnader. Totalt tillförs Taurus Energy vid fullteckning av
samtliga B-aktier som emitteras i Företrädesemission samt vidhängande
Teckningsoptioner således lägst cirka 33,4 MSEK och högst cirka 44,5
MSEK, före emissionskostnader.

· Vid full teckning av samtliga B-aktier som emitteras i
Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 5 560
603,08 SEK, från 5 560 603,08 SEK till 11 121 206,16 SEK.

· Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner som emitteras
i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare
högst 2 780 301,54 SEK till 13 901 507,70 SEK.

· Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från
och med den 26 november till och med den 11 december 2019. Uniträtter
som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar
sitt värde.

· Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna kommer att löpa från
och med den 1 mars till och med den 16 mars 2021.

· Aktieägare som väljer att inte teckna Units i Företrädesemissionen
kan vidkännas en maximal utspädningseffekt om 50 procent vid full
teckning i Företrädesemissionen.

· Aktieägare som väljer att inte teckna Units i Företrädesemissionen
kommer inte att erhålla några Teckningsoptioner. När
Teckningsoptionerna utnyttjas kan aktieägare som inte äger
Teckningsoptioner, eller som väljer att inte utnyttja
Teckningsoptioner, vidkännas en maximal utspädningseffekt om
ytterligare 20 procent (efter genomförandet av Företrädesemissionen).
Vid full teckning i Företrädesemission samt fullt utnyttjande av
Teckningsoptionerna, kan utspädningen som högst uppgå till 60
procent.

· Om inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska
tilldelning av resterande Units inom ramen för Företrädesemissionens
högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat Units med stöd
av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller
inte) och som anmält intresse för teckning av Units utan stöd av
uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt
ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal
uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna Units
utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av Units; i andra hand
till annan som tecknat Units i Företrädesemissionen utan stöd av
uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt
ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal Units
som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand
till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av Units,
i proportion till sådana garantiåtagande. I den mån tilldelning i
något led enligt ovan inte kan ske pro-rata ska tilldelning ske genom
lottning.

· Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av
godkännande vid årsstämma den 20 november 2019. Kallelse till
årsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Företrädesemissionens genomförande förutsätter också att årsstämman
beslutar om att ändra gränserna för aktiekapital och antal aktier i
bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

· Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt
övrig information om Bolaget kommer att framgå av det memorandum...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.