Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-31

TC Connect AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018 TCECUR AB (publ)

TCECUR presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2018.

Andra kvartalet:

- Nettoomsättningen uppgick till 42 793 tkr
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 841 tkr
- Resultat efter skatt uppgick till -5 105 tkr
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,42 kr
- Koncernen bildades den 1 april 2017, varför några jämförelsetal inte
lämnas

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

- TCECUR hade sin första bolagsstämma i maj där en ny styrelse och en
ny valdes. Styrelsen består av Ole Oftedal, Malin Jonsson, Petter
Lundgren, Lars Wennberg och Tommy Lundqvist som valdes till
styrelsens orförande. Stämman beslutade dessutom att ge styrelsen
mandat att kunna använda aktier motsvarande ett värde om 30 MSEK för
finansiering av förvärv.

- Förvärvet av Mysec AB slutförs efter sedvanlig due diligence och som
delbetalning erläggs aktier genom en riktad nyemission till ett värde
om 10 MSEK.

- Orderingången har varit god inom samtliga enheter medan
aktiviteterna för leverans förskjutits något till senare delen av
året.

- Koncernen har under kvartalet bytt namn till TCECUR. Detta för att
tydligare positionera sig i marknadskommunikationen. Koncernen
arbetar med multipla varumärken och för att understryka att säkerhet
är ett stort fokusområde har det nya namnet valts för koncernen.
Därutöver medför bytet en distinktion emot de operativa dotterbolagen
som verkar under TC Connect namnet (Norge och Sverige).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

- Dotterbolaget AW Technic vinner strategiska affärer med
internationella koncerner inom finans och detaljhandel. Installation
av säkerhetssystem pågår inom datahallar, kontor och
produktionsanläggningar i Sverige och Europa.

VD har ordet

Andra kvartalet
Tillväxten under kvartalet är drygt 25 % och följer plan. Resultatet
för perioden är lägre än väntat beroende på att TC connect Norge haft
en lägre fakturering än förväntat samt engångskostnader om totalt 2,8
MSEK.

Verksamheten avseende leverans och fakturering under sommarmånaderna
är traditionellt något lägre än under årets senare.

Det nyförvärvade bolaget Mysec Sweden har däremot utvecklats väl under
perioden.

Orderingången har varit god inom samtliga bolag med ett antal
strategiska affärer som kommer att kunna utvecklas under flera år
framöver. Säkerhetsmarknaden har en stark underliggande efterfrågan
vilket stödjer utvecklingen för främst AW Technic och Mysec. Ett
flertal av dessa projekt kommer att levereras först under Q4 2018.

Vi utvecklar och bygger en teknikorienterad koncern inom säkerhet och
kommunikation, ett arbete som följer en uttalad strategi och vi ser
positivt på att koncernen kommer att utvecklas väl både avseende
försäljning och resultat för hela 2018.

Mysec Sweden
Mysec har haft en mycket god orderingång under perioden. Botkyrka
kommun, med ett helhetsansvar för säkerhetssystem, har tecknat ett
4-årskontrakt motsvarande 15-20 MSEK årligen, vilket ger bolaget en
stabil plattform för fortsatt tillväxt. Dessutom har viktiga affärer
tecknats med internationella detaljhandelskedjor och ett antal mindre
företag i Stockholmsregionen. Mysecs egenutvecklade larmportal har i
dessa affärer varit en viktig komponent.

TC Connect Norge
TC Connect Norge har en god orderbok med strategiska affärer inom
främst offshore och leveranser av Tetra system till två av marknadens
viktigaste produktionsprojekt Johan Castberg och Johan Sverdrup.
Detta kommer att generera intäkter under ett antal år framöver.
Dessutom har en relation med marknadens näst största operatör på den
norska sockeln skapats, vilket är av stor strategisk vikt.
Kostnaderna i Norge är lägre än föregående år och följer plan,
däremot är periodens fakturering något lägre än förväntat.

TC Connect Sverige
TC Connect Sverige har vunnit ett antal större upphandlingar med
statliga myndigheter avseende installation av säkerhetssystem
baserade på Tetra nätverket. Genom egen utveckling av mindre
kontrollrumslösningar har en ny nisch utvecklats och ett antal
affärer tecknats. I samband med den senaste tidens bränder i Sverige
har utrustning och system till säkerhetstjänsten levererats även
efter periodens slut.

AW Technic
AW Technic fortsätter att utvecklas väl och uppvisar en tillväxt om ca
50 % för perioden. Större affärer tecknades under kvartalet med stora
internationella koncerner avseende leveranser både i Sverige och i
Europa. Uppbyggnaden av organisationen följer plan vilket ökar
löpande kostnaderna och därmed också påverkar periodens resultat
negativt.

Aktien
Intresset för bolaget har ökat under kvartalet med ett antal kontakter
med finansiärer och potentiella aktieägare. Den nuvarande huvudägaren
TPE har ett uttalat intresse att minska sitt ägande från nuvarande
59% under 2018/19.

Utvecklingen av kursen har varit god under perioden med en ökning med
ca 30 %.

Antal aktier utökades från 3 400 000 till 3 785 208 i samband med en
riktad emission motsvarande 10MSEK som delbetalning av Mysec
förvärvet.

Framtid
TCECUR har en uttalad målbild och en strategi som innebär organisk
tillväxt inom samtliga bolag och fortsatt förvärvsverksamhet i syfte
att bygga ett större och mer komplett säkerhetsbolag. Den organiska
tillväxten stöds av en stark marknadsefterfrågan. Vi fortsätter att
leta förvärv vilka kan agera både som komplement till nuvarande
koncernbolag och som fristående större lönsamma bolag.

Genom den pågående konsolideringen av säkerhetsindustrin ser vi
tydliga möjligheter att finna lämpliga förvärv. Ägarfrågan är kopplad
till finansiering av denna strategi och vi arbetar just nu med ett
antal olika alternativ för att kunna lösa detta under hösten.

Vi inom koncernen ser med tillförsikt inför TCECURs framtid vilket vi
även markerat genom att ledning och styrelse ökat våra innehav, idag
äger ledning och styrelse ca 21 % av utestående aktier.

Ole Oftedal
VD TCECUR

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik
och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den
offentliga sektorn. TCECUR har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems
och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal
stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga
krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar
koncernens expertis inom säkerhetssystem.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@TCECUR.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tc-connect-ab/r/delarsrapport-1-januari---30-j...
http://mb.cision.com/Main/15884/2605134/900403.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.