Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

TCECUR AB: TCECUR bokslutskommuniké för januari - december 2019

TCECUR har idag publicerat sin bokslutskommuniké för januari -
december 2019.

Kommentar till fjärde kvartalet 2019

- Omsättningen uppgick till 59 803 tkr (61 991 tkr).
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 4 299 tkr* (2 975
tkr), vilket belastats med omstruktureringskostnader om 5 MSEK.

- Resultat efter skatt uppgick till 224 tkr (595 tkr).
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,05 kr (0,16 kr).

Kommentar till helåret 2019

- Omsättningen uppgick till 204 219 tkr (189 369 tkr).
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 7 754* tkr (2 399
tkr), vilket belastats med omstruktureringskostnader om 5 MSEK.

- Resultat efter skatt uppgick till -4 750 tkr (-5 250 tkr).
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,11 kr (-1,45
kr).

* Rubriceringseffekten av införandet av IFRS 16 uppgår till 4 823 tkr
för helåret och 1 022 tkr för kvartal 4 2019.

VD har ordet

Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgår till 59,8 MSEK vilket
är ca 2 MSEK lägre än föregående år, som förklaras av en planerad
neddragning i TC Connect Norge. Omsättningen för helåret 2019 uppgår
till 204,2 MSEK vilket är något högre än föregående år på 189,4 MSEK.
Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgår till 7,6 MSEK, vilket ska
nämnas har belastats med omstruktureringskostnader om 5 MSEK. Med
högre avskrivningar enligt nya principer uppgår EBIT till -1,7 MSEK.

Omsättningen i Mysec, AWT och TC Connect Sverige ökar med drygt 20 %.
Omsättningen i TC Connect Norge har däremot helt planenligt minskat
med 20% från 98,8 MSEK till 79,1 MSEK.

Rörelseresultaten är positiva i Mysec, TC Connect Sverige och AWT
medan TC Connect Norge har ett negativt resultat. Rörelse-kostnaderna
ökar i tre bolag som en följd av uppbyggnad av organisationen för att
hantera tillväxten, medan ett omfattande
kostnadsrationaliseringsprogram har genomförts i Norge.

TC Connect Norge

Bolaget startade året med god orderingång från större projekt inom
offshore och tunnlar, där första kvartalet visade en god utveckling
medan nästa kvartal tappade i resultat som en följd av ökade
kostnader i ett antal större projekt.

Vid halvårsskiftet togs därför beslutet om att avveckla alla större
mer komplexa projekt, introducera en ny ledning och etablera en ny
strategi fokuserad på det egna nätverket Diginet, service, egna
produkter och mindre projekt vilket inkluderar försäljning av
hårdvara. Affärsmodellen liknar den som visat sig hållbar i den
svenska verksamheten inom säker kommunikation och radio.

Kostnaderna i Norge förväntas minska med ca 12 MSEK årligen då
personalen reduceras och tre regionkontor avvecklas.

Harald Bergby, tidigare sälj- och marknadschef, med många år inom
företaget och goda relationer med kunder och marknaden har nu
övertagit rollen som VD. Orderingången för 2020 är enligt plan och
utgörs numera av flera mindre projekt, abonnemang och service.

TC Connect Sverige

Med god orderingång från 2018 startade bolaget 2019 enligt plan, med
nyanställningar under året avseende både säljresurser och tekniker.
Utvecklingen av egna lösningar och produkter har intensifierats
vilket skapar en god bas i försäljningen till höga marginaler.

Med vunna ramavtal med statliga myndigheter inom säker kommunikation
och inomhustäckning har bolaget under året redovisat en stabil
tillväxt. Nya säkerhetskrav från myndigheter som MSB, polis, regering
m.fl. skapar högre aktivitet i marknaden. Med ökad fokus mot ett
mindre antal kommuner och myndigheter har högre volym per kund och en
mer långsiktig relation skapats. Försäljningen som helhet har ökat
med ca 20 %, lönsamheten är god och en stark orderbok har etablerats
inför 2020. TC Connect Sverige gör därmed sitt bästa år någonsin år
2019.

Mysec

Företaget, som i år firat 10-årsjubileum, visar fortsatt hög tillväxt
och god lönsamhet.

Under året har Mysec arbetat med ett antal strategiska och fleråriga
kontrakt med SISAB Stockholms skolor, Botkyrka kommun och
Domstolsverket Attunda Tingsrätt.

Kvalitetskraven från dessa kunder är höga och kräver uppbyggnad av
organisationen med fler kunniga tekniker och effektivisering av
processer. Den egna portalen har en viktig roll i dessa avtal och
alla andra kundrelationer då de skapar en mer långsiktig relation och
abonnemangsintäkter.

Mysec har under året förvärvat Larmator, ett mindre säkerhetsföretag i
Stockholmsregionen som integrerats och ökat både kundstock och
leveranskapacitet.

AWT

Omsättningen har ökat under året med drygt 30 % och antalet anställda
ökat, allt enligt planen att bygga en mer internationell
organisation. Under året har AWT förvärvat ett mindre företag, Comex
i Frankfurt, för att bättre kunna möta den växande efterfrågan på
säkerhetssystem i en expansiv region. Bolaget har dessutom etablerat
verksamhet i Finland, även där som en följd av strategin att följa de
internationellt verksamma kunderna.

Den uppbyggnad och utveckling av kompetens i organisationen med
internutbildning, effektivare processer som genomförts under året är
ett krav för att kunna erbjuda multinationella projekt och
installationer.

Ett antal strategiska och internationella projekt har genomförts med
högt profilerade världsföretag. Med AWT:s kompetens inom avancerade
och IT relaterade säkerhetssystem har ett antal viktiga kontrakt
tecknats och under året har installationer genomförts i Asien,
Europa, USA och Sydamerika.

Ägarförändring och finansiering

Den ursprungliga ägaren TPE, ägt av två internationella
riskkapitalbolag, som noterade TCECUR 2017 sålde under året
majoriteten av sitt innehav, ca 30 %, till investeringsbolagen
Mertiva och Arbona. Samtidigt ökade ledningen sitt ägarengagemang
till ca 26 %. Styrelsen har under året ombildats och de nya
huvudägarna får en aktiv roll i bolagets skötsel.

Som en följd av ägarförändringen etablerar TCECUR dessutom en relation
med Swedbank som ny huvudbank för koncernen, vilket skapar bättre
förutsättningar för framtida finansieringsbehov.

Styrelsen beslutade nyligen om att söka listning av bolagets aktier på
NGM Nordic Growth Market och avnotering från Nasdaq First North.
Omregistreringen har skett i februari 2020 och anledningen är förutom
tydliga kostnadsbesparingar att vi ser fördelar för ett litet företag
att finnas till på en mer entreprenöriell börs med enklare arbetssätt
och med ökad närhet till marknadsplatsen. Våra nya huvudägare har
dessutom mycket goda erfarenheter av NGM.

Aktiens utveckling

Aktiekursen har haft en negativ utveckling under året, där handeln i
aktien har varit svag delvis beroende på att två stora ägargrupper i
princip inte köper eller säljer, Mertiva/Arbona respektive ledningen.
Årets ekonomiska utveckling har präglats av osäkerhet i Norge och
koncernledningen har behövt engagera sig i ett omfattande
omstruktureringsprogram som först kommande år ger ekonomisk reveny.
Övriga dotterbolag har utvecklats väl och med en mer transparent
redovisning av portföljbolagen kommer dessa värden att bättre kunna
presenteras.

2020 - fortsatt tillväxt under lönsamhet

Marknaden inom säkerhetssystem befinner sig i stark tillväxt både inom
den offentliga och privata sektorn. Begränsningen för koncernens
företag avseende tillväxt finns främst inom den egna organisationens
förmåga att attrahera hög kompetens och leverera den högsta kvalitén
i projekt och kundrelationer.

Koncernens ledning kommer att förändras under 2020 då jag som VD
övergår till en tidigare roll som styrelsens ordförande. En ny
ledning skall ge ny energi och aktivitet både inom portföljbolagen
och framtida förvärv.

Med en lägre volym och säkrare affärsmodell i Norge förväntas samtliga
bolag ha potential att generera god tillväxt och stabil lönsamhet.

Ole Oftedal,
VD och koncernchef TCECUR AB

OM TCECUR

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik
och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den
offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag alla
specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar
avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets
mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna
produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande
producenter och återkommande tjänster och service. Koncernen består
av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB
och Mysec Sweden AB.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole@tcecur.se

Viktig information: Denna information är sådan information som TCECUR
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20
februari 2020 kl. 15:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tcecur-ab/r/tcecur-bokslutskommunike-for-janu...
https://mb.cision.com/Main/15884/3040345/1197659.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.