Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Tectona Capital: Halvårsrapport jan - juni 2019 Tectona Capital AB

Halvåret i korthet

· Nettoomsättning (Tkr) 1 171 (1 144)
· Totala intäkter efter valutaförändring (Tkr) 2 006 (3 239)
· Rörelseresultat (Tkr) 377 (1 771)
· Resultat efter skatt och finansiella poster (Tkr) 312 (1 661)
· Resultat per aktie (kr) 0,022 (0,12)
· Eget kapital per 30 juni (Tkr) 25 047 (24 765)
· Eget kapital per aktie den 30 juni (kr) 1,78 (1,76)
· Soliditet per 30 juni 83,8% (76,7%)
· Genomsnittlig årlig hyresintäkt per m2 (usd) 11 (11)
· Beräknad ekonomisk vakans 6,5% (9%)
· Totalt antal aktier 14 034 845

Viktiga händelser under och efter halvåret

· Tectona erhåller löfte om banklån från två olika banker.
· Försäljning av en större lägenhet med 55 % vinst (efter
halvårsskiftet).

· Förvärv av 42 stycken uthyrningslägenheter/ studentrum (efter
halvårsskiftet).

· Nybyggnation av vindsvåning i en av bolagets fastigheter

VD-kommentar

Resultat

I koncernen blev halvårsresultatet efter skatt positivt med 312 tkr.

Värdering av underliggande tillgångar

Tectona redovisar enligt K3 och därför visas inte värdeförändring av
bolagets tillgångar i resultaträkningen till skillnad mot de företag
som redovisar enligt IFRS. Enligt den senaste värderingen som
utfördes vid årsskiftet värderades Tectonas hyresobjekt till drygt
2,9 miljoner USD. I balansräkningen vid årsskiftet var fastigheterna
bokförda till ett värde om 2,72 miljoner USD. Med bokslutsdagens
dollarkurs (9,27) skulle detta innebära ett övervärde om 1,67
miljoner kronor.

Hyresintäkter (siffror i tusen usd)

Hyresintäkterna i Panama för perioden blev 122 tusd (122).

Vakans

Den beräknade ekonomiska vakansgraden var under första halvåret 6,5 %.
Detta är en förbättring jämfört med första halvåret 2018 samt med
helåret 2018. Dock ökade vakansen jämfört med sista halvåret 2018. En
orsak till ökad vakans jämfört med Q3 och Q4 2018 är att
hyresmarknaden har mattats av. Ytterligare åtgärder kommer att
genomföras i syfte att minska vakansen mellan hyresgäster. Bolagets
målsättning är att hålla en vakans under 3,5 %

Målsättning under 2019

För att nå god lönsamhet i Tectona är det av största vikt att bolaget
ökar i storlek. En grov uppskattning visar att en fyrdubbling av
koncernens hyresobjekt endast skulle öka kostnaderna med ungefär det
dubbla. Under 2019 är det därför av yttersta prioritet att öka
antalet objekt med framförallt externt kapital. Koncernen har idag en
mycket hög soliditet och styrelsen anser att det finns gott om
utrymme för ökad belåning.

I början av 2018 angav styrelsen att målsättning under 2019 är att:

· Öka koncernens totala kapital och antalet hyresobjekt med mer än
50 %.

· Sänka den ekonomiska vakansgraden till under 3,5 %.
· Avyttra två fastigheter som ger lägst hyresintäkter.
Bolaget har erhållit banklån och förvärvat 42 stycken uthyrningsobjekt
i augusti efter rapportperiodens slut. Totalt kapital har ökat med ca
33 % och antalet uthyrningsobjekt har ökat från 29 till 71 stycken.

Bolaget har inte lyckats hålla en vakans under 3,5 % främst till följd
av svagare marknad. Tiden för att teckna nya hyresavtal efter att
tidigare hyresgäst har flyttat ut har ökat. Ytterligare förbättringar
görs för att minska vakansen mellan hyresgäster.

Bolaget har avyttrat Girasol med en vinst om 55 % efter skatt omräknat
till SKR. Detta objekt har haft låg hyresintäkt i förhållande till
investerat kapital. Försäljningen frigör ca 1,7 MKR likviditet vilket
avses investeras i andra mer kvalitativa hyresobjekt.

Halvårsrapporten i sin helhet återfinns som bilaga i detta
pressmeddelande samt på tectona.se.

Kalendarium

Tectona Capital lämnar återkommande ekonomisk information enligt
följande plan:

Bokslutskommuniké för 2019 27 februari 2020

Halvårsrapport jan-juli 2020 28 augusti 2020

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se
eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30
augusti 2019.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har
investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via
dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat
på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s
affärsidé är bland annat att investera i och ta del av Panamas
ekonomi. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en
möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tectona-capital/r/halvarsrapport-jan---juni-2...
https://mb.cision.com/Main/15782/2892305/1098063.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.