Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-08

Tectona Capital: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2019 I TECTONA CAPITAL AB (publ)

Aktieägarna i Tectona Capital AB, org.nr: 556713-3672, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 11 april klockan 13:15 i Näringslivets
hus med adress Storgatan 19, 114 51 Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i
aktieboken per den 4 april 2019 (avstämningsdagen), dels anmäla sitt
deltagande till årsstämman senast den 8 april 2019. Anmälan skall ske
antingen med post till Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm eller per
telefon 08-586 107 58 eller via e-post: info@tectona.se.

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast
om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges
ovan.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsman
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om
a, fastställande av resultaträkning och balansräkningen
b, dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen; och

c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse samt revisor
9. Val av styrelse samt revisor
10. Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
11. Beslut om emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens
förslag

12. Stämmans avslutande
Punkt 7
Styrelsens förslag till disposition av vinst
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning. Styrelsen
föreslår att ingen utdelning sker.

Punkt 8
Styrelsens förslag till arvoden till styrelsen och revisor
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsearvode för
2019 ska uppgå till 30.000 kronor att fördelas inom styrelsen, samt
att arvode till revisor skall utgå på löpande räkning.

Punkt 9
Valberedningens förslag till val av styrelse
Valberedningen föreslår att stämman väljer Johan Skålén, Jason
Tummings och Bengt Thorn till ledamöter. Styrelsen föreslår att välja
Allegretto revision till revisor med Roland Brehme som huvudansvarig
revisor.

Punkt 10
Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta
om nyemission

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma,
besluta om nyemission av aktier, med avvikelse för aktieägarnas
företrädesrätt. Betalning av aktier kan ske mot kontant betalning
eller apport av egendom.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av 850 000 st
teckningsoptioner.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en ny
B-aktie i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets ledande
befattningshavare enligt följande:

Vd och styrelseledamot Johan Skålén ska äga rätt att teckna 260 000
teckningsoptioner

Styrelsens ordförande Jason Tummings ska äga rätt att teckna 330 000
teckningsoptioner

Styrelseledamot Bengt Thorn ska äga rätt att teckna 260 000
teckningsoptioner

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att
företagsledningen har ett långsiktigt intresse av en god
värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt
ägarengagemang förväntas även att stimulera ett ökat intresse för
verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet.

Teckningsoptionerna ska tecknas på en separat teckningslista senast
den 12 april 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga
teckningstiden. Betalning av teckningsoptioner ska ske vid dess
tecknande.

Överteckning kan inte ske.
Teckningsoptionerna emitteras till 0,051638 kronor per
teckningsoption, motsvarande ett beräknat marknadsvärde för
teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes
optionsvärderingsmodell per den 12 april 2019. Vederlaget ska
erläggas kontant senast den 13 maj 2019.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny
B-aktie i Bolaget under tiden 11 april 2021 till och med den 11 april
2022. Teckningskursen ska motsvara 150 procent av den volymvägda
genomsnittskursen enligt NGM Nordic MTFs officiella kurslista för
Bolagets serie B-aktier under perioden från och med 1 januari 2019
till och med 28 februari 2019 vilket motsvarar 2,50 kronor per aktie
som tecknas med stöd av teckningsoption.

De B-aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra
rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1.
Som framgår av optionsvillkoren kan teckningskursen liksom antalet
B-aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att
omräknas i vissa fall.

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut
som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos
Bolagsverket.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av
teckningsoptionerna att uppgå till högst 2 125 000 kronor, dock med
förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av
teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av
emissioner eller av andra skäl. En sådan ökning motsvarar en
utspädning om cirka 6 procent av det totala antalet utestående
B-aktier i Bolaget.

Deltagarna i emissionen kommer att förvärva teckningsoptionerna till
marknadsvärde. Det innebär att emissionen inte kommer att medföra
några kostnader för exempelvis arbetsgivaravgifter för Bolaget.

För årsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna
punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio
tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt styrelsens
förslag och fullständiga villkor hänförliga till punkt 11 hålls
tillgängliga hos Bolaget två veckor före stämman. Kopior av dessa
handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till
de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Beställning
kan ske per telefon 08-586 107 58 eller per e-post info@tectona.se.

* * * * *
Stockholm i mars 2019
Styrelsen för Tectona Capital AB
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tectona-capital/r/kallelse-till-arsstamma-201...
https://mb.cision.com/Main/15782/2759475/1004440.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.