Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-23

Tele2 AB: Slutgiltigt resultat av Tele2s företrädesemission

Stockholm - Tele2 AB (publ), ("Tele2" eller "Bolaget"), (NASDAQ OMX
Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), meddelar att den slutliga
sammanräkningen i Tele2s företrädesemission ("Företrädesemissionen")
visar att 2 522 333 A-aktier och 52 679 036 B-aktier, motsvarande
cirka 99,59 procent av de erbjudna A-aktierna respektive cirka 98,86
procent av de erbjudna B-aktierna, tecknades med stöd av
teckningsrätter. Återstående 10 280 A-aktier och 605 024 B-aktier har
tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.
Genom Företrädesemissionen tillförs Tele2 cirka 2 958 miljoner kronor
före emissionskostnader.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA ELLER SYDAFRIKA
ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT
OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR
TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett
i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet.
Meddelande om tilldelning av aktier som ska registreras hos Euroclear
Sweden och handlas på Nasdaq Stockholm kommer endast sändas till de
som tilldelas aktier. Genom Företrädesemissionen kommer Tele2s
aktiekapital att öka med 69 770 841,25 kronor från 563 854 173,75
kronor till sammanlagt 633 625 015 kronor, och det totala antalet
aktier kommer att öka med 55 816 673 från 451 083 339 till 506 900
012.

De nya A-aktierna och B-aktierna som tecknats med stöd av
teckningsrätter registrerades hos Bolagsverket den 22 november 2016.
Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier ("BTA") beräknas
vara den 28 november 2016. De nya A-aktierna och B-aktierna tecknade
med företrädesrätt beräknas bli föremål för handel på Nasdaq
Stockholm från och med den 2 december 2016.

De nya A-aktierna och B-aktierna som tecknats utan stöd av
teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 1
december 2016, och beräknas bli föremål för handel på Nasdaq
Stockholm från och med 5 december 2016.

Finansiell och legal rådgivare
Tele2 har i samband med Företrädesemissionen utsett Nordea Bank AB
(publ) till finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB har
utsetts till legal rådgivare.

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2016 kl.
08.00.

För mer information, vänligen kontakta
Angelica Gustafsson, Pressfrågor, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 41 42
Mattias Schriwer, Head of Group Treasury, Tele2 AB, Tel: +46 73 707
5809

Viktig information
Detta meddelande innehåller inte, eller är inte en del av, ett
erbjudande om försäljning av, eller en uppmaning om att köpa eller
teckna värdepapper i USA, i någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet ("EES") eller i någon annan jurisdiktion.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och
kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande US
Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas
eller säljas, direkt eller indirekt, inom USA utan registrering eller
tillämpning av undantag från, eller i en transaktion som inte
omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Bolaget avser
inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna
något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Alla offentliga
erbjudanden av värdepapper i USA kommer att lämnas genom ett prospekt
som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och dess
ledning samt finansiella rapporter. Detta meddelande lämnas inte i,
och meddelandet får inte distribueras eller skickas till USA.

Detta meddelande är inte ett prospekt i Prospektdirektivets mening.
Varje förvärv av värdepapper i Tele2 i Företrädesemissionen bör
endast göras på grundval av den information som finns i det formella
prospekt som upprättats i samband med Företrädesemissionen och som
godkänts av Finansinspektionen den 28 oktober 2016 ("Prospektet") och
eventuella tillägg eller ändringar av detta. Prospektet avseende
Företrädesemissionen innehåller detaljerad information om Tele2 och
dess ledning samt finansiella rapporter och annan finansiell
information. Prospektet är tillgängligt på Tele2s kontor på adressen
ovan.

Erbjudanden till allmänheten är tillåtna i Sverige, Storbritannien,
Danmark, Norge och Finland från och med dagen för Prospektets
godkännande av den behöriga myndigheten i Sverige och de behöriga
myndigheterna i andra medlemsstater i EES har notifierats i enlighet
med Prospektdirektivet ("Prospektets offentliggörande"), till och med
likviddagen.

I andra länder inom EES riktar och adresserar sig detta meddelande och
erbjudande endast till personer i medlemsstater inom EES som är
"Kvalificerade investerare" i enlighet med artikel 2(1)(e) i
Prospektdirektivet. Värdepapperen är endast tillgängliga för, och
varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på
annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer att riktas till
Kvalificerade investerare. Personer som inte är Kvalificerade
investerare får inte förlita sig på eller åberopa detta meddelande i
någon medlemsstat inom EES.

Med "Prospektdirektivet" avses den vid var tid gällande
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och omfattar alla
relevanta implementeringsåtgärder i den relevanta Medlemsstaten.

Innan Prospektets offentliggörande är detta meddelande endast avsett
för distribuering till och riktar sig endast till personer som (i)
har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som
faller inom artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ("Ordern"), (ii) är personer vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) ("enheter med hög nettoförmögenhet, ej registrerade
organisationer etc") i Ordern, (iii) befinner sig utanför
Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka detta meddelande,
till den del det utgör en inbjudan eller uppmaning att delta i en
investeringsaktivitet (enligt avsnitt 21 i Financial Services and
Markets Act 2000) i samband med en emission eller försäljning av
värdepapper eller i övrigt, lagligen får delges till eller bringas
att kommuniceras till eller som annars kan motta detta meddelande på
grund av att avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000
inte är tillämplig (alla sådana personer benämns tillsammans
"relevanta personer"). Detta meddelande är endast riktat till
relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får
inte agera eller förlita sig på information i detta meddelande. En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att genomföras
med relevanta personer.

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI
ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi
har 17 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och
tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV,
innehållstjänster samt IoT-lösningar. Ända sedan Jan Stenbeck
grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla
statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på
NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2015 omsatte bolaget 27 miljarder kronor
och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,8 miljarder
kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidan i
årsredovisningen 2015.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=378335...
http://mb.cision.com/Main/3372/2128962/594007.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.