Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Telia Company: Telia Company delårsrapport januari-juni 2018

ÄNNU ETT STARKT KVARTAL

Sammanfattning andra kvartalet

· Nettoomsättningen ökade 1,3 procent i lokala valutor, exklusive
förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen
5,2 procent till 20 814 MSEK (19 785). Tjänsteintäkter i lokala
valutor, exklusive förvärv och avyttringar, föll 2,3 procent.

· Justerad EBITDA ökade 3,9 procent i lokala valutor, exklusive
förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta ökade justerad EBITDA
6,9 procent till 6 443 MSEK (6 027). Justerad EBITDA-marginal steg
till 31,0 procent (30,5).

· Justerat rörelseresultat sjönk 0,9 procent till 3 601 MSEK (3
633).

· Totalt nettoresultat steg till 2 244 MSEK (-201). Totalt
nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare ökade till 2 160
MSEK (-291).

· Fritt kassaflöde, från kvarvarande och avvecklad verksamhet, ökade
till 3 114 MSEK (2 772). Opera-tionellt fritt kassaflöde från
kvarvarande verksamhet ökade till 2 574 MSEK (2 138).

· Utsikterna för 2018 är oförändrade.
Sammanfattning första halvåret

· Nettoomsättningen steg 0,7 procent i lokala valutor, exklusive
förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen
4,2 procent till 40 666 MSEK (39 012).

· Justerat rörelseresultat sjönk 2,0 procent till 7 189 MSEK (7
339).

· Totalt nettoresultat föll till 1 644 MSEK (6 852). Totalt
nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare föll till 1 450
MSEK (6 603).

KOMMENTARER AV JOHAN DENNELIND, VD & KONCERNCHEF

"Bästa aktieägare och Telia-följare. Generellt sett är jag nöjd med
vårt fokus och utvecklingen i det andra kvartalet. Vi fortsätter att
genomföra aktiviteter i enlighet med våra strategiska prioriteringar
genom förvärven av Get/TDC Norge och Bonnier Broadcasting. Båda
transaktionerna är helt i linje med vår strategi. Den första gör oss
till den tydliga utmanaren på den norska marknaden med ett riktigt
konvergerat kunderbjudande innehållande mobilt, tv och bredband och
vi får en starkare B2B-verksamhet. Vi allokerar kapital till en
attraktiv marknad där vi köper högkvalitativa tillgångar. Den andra
kombinerar Bonnier Broadcastings kompetens och tjänsteutbud med
lokalt innehåll och vår fantastiska digitala tv-tjänst samt
förstklassiga nätverk, vilket medför ett unikt konvergerat erbjudande
till konsumenter. Båda är finansiellt goda transaktioner som ökar
vinst per aktie med 6 procent och kassaflöde med 13 procent, även om
man exkluderar förväntade framtida totala kassaflödessynergier om 1,3
GEK. Vi är finansiellt starka och vi ser inget som helst skäl att
ändra vår tidigare kommunicerade utdelningspolicy och vårt
återköpsprogram av aktier.

Resultatet är bra avseende kostnader, EBITDA och kassaflöde. Vi är i
fas med 2018 års kostnadsbesparingsprogram om 1,1 GSEK, med 0,7 GSEK
lägre kostnader netto till dags dato, motsvarande 3,3 procent av den
totala kostnadsbasen. Sverige har bidragit med sin andel och OPEX
gick ned med hela 9 procent i det andra kvartalet. Detta gör att vi
redovisar en EBITDA-tillväxt i samtliga sju länder. Under 2018 har
EBITDA vuxit 4 procent organiskt i stabila valutor. Lägger vi till en
förbättrad effektivitet i rörelsekapital och god hantering av CAPEX
har vi ökat det operationella fria kassaflödet med 12 procent. De
senaste 12 månaderna har vi genererat 10,4 GSEK i operationellt fritt
kassaflöde. Därtill har vi erhållit 1 GSEK i utdelning från
intressebolag. Detta gör oss trygga i vår ambition om att kunna
investera i vår verksamhet såväl som att erbjuda attraktiv avkastning
till våra aktieägare, speciellt i kombination med vårt
återköpsprogram.

Marknadstrenderna andra kvartalet var liknande de som vi såg i första
kvartalet. Mobila tjänsteintäkter fortsätter att växa, främst tack
vare högre genomsnittlig intäkt per användare på alla våra marknader.
Intäkter från gamla traditionella tjänster fortsatte att sjunka. Den
ökade aktiviteten som vi såg på den svenska mobilmarknaden under
första kvartalet har fortsatt med ytterligare adderat värde. Trots
ökad konkurrens tar vi marknadsandelar och redovisar en tillväxt om
1,9 procent i mobila tjänsteintäkter och en mobiltillväxt inom
konsumentsegmentet över 5 procent för det andra kvartalet i rad. I
Finland såg vi en god tillströmning av nya mobilkunder såväl som en
lägre andel förlorade mobilkunder. Vi har höjt priserna men med
endast små effekter i kvartalet. I Norge har vi avslutat migreringen
av kunder från Phonero och NextGenTel samt lagt ned varumärket Chess.
Synergierna till följd av förvärvet av Phonero går enligt plan och
driver på EBITDA-tillväxten trots att migreringen hade en viss
påverkan på andelen förlorade kunder. I Baltikum är den mobila
tillväxten alltjämt stark. Slutligen, i Danmark kan man se små
positiva tecken såsom nya mobilkunder och en ökande genomsnittlig
mobilintäkt per användare efter att man gjort om mobilportföljen.

Detta kvartal har uppmärksamheten på 5G fortsatt både från politiskt
håll och från branschen. Samtliga nordiska statsministrar kom överens
i en avsiktsförklaring att ta bort vissa hinder för utbyggnad av 5G
och verka för en bättre koordinering över gränserna. Som bransch
anslöt vi oss till de ledande operatörerna och hårdvaruleverantörerna
genom ett göra ett uttalande där vi både visade vårt stöd men också
efterfrågade konkreta och mätbara åtgärder för att flytta detta från
vision till verklighet.

I Eurasien fortsätter våra ansträngningar att avyttra tillgångarna och
vi har gjort framsteg om än långsamt och komplext. Vi är dock
fortsatt hoppfulla om att vi kan ta fler steg under resten av året.

Jag är nöjd med de kostnadsneddragningar som vi har genomfört under
det gångna året. Vi kommer att arbeta hårt för att öka effektiviteten
och sänka kostnaderna men notera att jämförelse kommer att bli
svårare från det tredje kvartalet i år. Vi upprepar våra utsikter att
justerad EBITDA 2018 i lokal valuta förväntas bli i linje med eller
något högre än 2017 års nivå. Utsikterna att operationellt fritt
kassaflöde skall överstiga 9,7 GSEK kvarstår.

Slutligen vill jag tacka mitt hela team för er passion att leverera
och jag önskar er alla en trevlig sommar! Vi ses snart igen!"

Johan Dennelind
VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Telia Company AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 07.00 svensk tid.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/telia-company/r/telia-company-delarsrapport-ja...
http://mb.cision.com/Main/40/2578822/881174.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.