Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

Telia Company: Telia Company delårsrapport januari-mars 2020

Pressmeddelande 2020-04-22

TJÄNSTEINTÄKTSTRENDEN FÖRBÄTTRADES SEKVENTIELLT

Sammanfattning första kvartalet

· Nettoomsättning steg med 7,6 procent till 22 427 MSEK (20 836) och
på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och
avyttringar sjönk nettoomsättningen med 2,2 procent.

· Tjänsteintäkterna steg med 10,5 procent till 19 716 MSEK (17 836)
och på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och
avyttringar sjönk tjänsteintäkterna med 1,0 procent.

· Justerad EBITDA sjönk med 1,8 procent till 7 277 MSEK (7 413) och
justerad EBITDA-marginal sjönk till 32,4 procent (35,6). På jämförbar
bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar, sjönk
justerad EBITDA med 5,1 procent.

· Justerat rörelseresultat sjönk med 23,4 procent till 2 668 MSEK (3
485).

· Totalt nettoresultat uppgick till 1 146 MSEK (1 810). Totalt
nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare uppgick till 1 109
MSEK (1 803).

· Operationellt fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet sjönk
till 3 307 MSEK (4 409). Kassaflöde från löpande verksamhet, från
kvarvarande och avvecklad verksamhet, ökade till 7 170 MSEK (6 394).

· Utsikter för 2020 (uppdaterad): Operationellt fritt kassaflöde
beräknas uppgå till mellan 9,5-10,5 GSEK.

· Under kvartalet avyttrades Moldcell i Moldavien. Det innebär att
samtliga verksamheter i det tidigare segmentet Eurasien nu har
avyttrats.

· För information om påverkan av COVID-19, se avsnittet
Koncernöversikt på sidan 7.

Kommentarer av Christian Luiga, tillförordnad VD & koncernchef

"Starten av 2020 har varit långt ifrån "business as usual" för Telia
Company och för samhället i stort. Allas vår vardag påverkas just nu
världen över av Coronapandemin. Då flera samhällen isolerats, så har
våra kommunikations- och tv-tjänster spelat en viktigare roll än
vanligt i att hålla människor uppkopplade, underhållna och ge
tillgång till nyhetsflöden. Telia Company har en viktig roll i detta,
både när det gäller de länder vi är verksamma i, men även globalt
genom Telia Carrier. Vårt mål i denna kris är att hålla våra kunder
uppkopplade och informerade, supportera företag i att hitta nya sätt
att arbeta på. Detta skifte i arbetssätt har resulterat i att
datatrafiken i våra fasta nät ökat med mer än 30 procent och med
15-20 procent i våra mobilnät, där vi även i vissa länder sett upp
till 70 procent ökning av rösttrafiken. Det visar att våra kunder har
använt och uppskattat våra tjänster. Trots den kraftiga
trafikökningen har våra nätverk hanterat den uppkomna situationen,
ett tydligt bevis på vår enastående infrastruktur, både inom mobila
och fasta nät. Dessutom har vi lanserat olika initiativ på våra
marknader för att ytterligare stötta våra kunder och samhällen,
däribland verktyg och råd gällande distansarbete, höjda surfpotter
för äldre, samt hjälp med distanstjänster till vården. Crowd Insights
hjälper myndigheter att bättre förstå effekten av de restriktioner
och råd som införts, genom dataanalys visa på rörelsemönster bland
befolkningen. Våra anställdas välbefinnande är som alltid en av våra
högsta prioriteringar och pandemin har påverkat hur vi arbetar. Mer
än 75 procent av våra 21 000 anställda arbetar hemifrån. Jag är
otroligt stolt över hur väl våra anställda har hanterat situationen.

Vårt finansiella resultat är stabilt när det gäller vår traditionella
telekomverksamhet, med oförändrade tjänsteintäkter och en
underliggande tillväxt i justerad EBITDA, medan COVID-19 har haft en
negativ effekt på vår enhet Tv och media. Våra tjänsteintäkter är på
jämförbar bas ner endast 1 procent trots negativ påverkan från Tv och
media och kopparbaserade tjänster. Inom vår kärnverksamhet växer
mobiltelefoni med 1 procent, drivet av högre genomsnittlig intäkt per
användare och bredband växer med 3 procent. Kostnaderna är negativt
påverkade av lägre pensionsåterbetalningar, nedskrivningar av
sporträttigheter samt kundtjänst. Vi fortsätter att adressera våra
kostnader. Vi planerar att adressera och sänka resurskostnader i
flertalet marknader under det andra kvartalet utöver andra åtgärder
som kommer påverka våra rörelsekostnader. Dessutom förväntar vi oss
ytterligare effekter från vår enhet Common Products and Services
under det andra halvåret 2020. Justerad EBITDA visar på en nedgång om
5 procent på jämförbar bas då Tv och media-enheten står för en
kraftigt negativ påverkan. Det operationella fria kassaflödet uppgick
till 3,3 GSEK, en nedgång om 1 GSEK från det första kvartalet 2019.
Det kan huvudsakligen hänföras till högre betalda skatter samt lägre
pensionsåterbetalning. Tittar man enbart på justerad EBITDA och drar
bort betald CAPEX ökar kassaflödet med 3 procent.

Nettolåneskulden i förhållande till justerad EBITDA uppgick till 2.6x
vid utgången av det första kvartalet.

Vår svenska verksamhet är fortsatt negativt påverkad av lägre
kopparrelaterade intäkter. Trots det höll sig tjänsteintäkterna
stabila i och med att prisjusteringar kompenserade för minskade
intäkter från kopparbaserade tjänster. Våra intäkter från
mobilabonnemang växte, för första gånger sedan det fjärde kvartalet
2018, med 1 procent. Bredbandsintäkterna växte med 5 procent från
föregående år drivet av prisjusteringar samt en 40 procentig ökad
penetration inom öppna stadsnät. Justerat EBITDA föll med 0,7
procent, till stor del påverkat av en lägre pensionsåterbetalning.
Justerat för detta har den svenska verksamheten visat en växande
justerad EBITDA två kvartal i rad.

Vår nyinrättade enhet Tv och media utsätts för starka negativa
ekonomiska effekter från COVID-19 samt andra marknadsförändringar.
Den ekonomiska nedgången på våra marknader har resulterat i lägre
annonsintäkter och vi påverkas också av det tillfälliga avbrottet i
sändningar av livesport. Intäkterna har därför fallit med 8 procent
vilket har en direkt inverkan på lönsamheten. Trots detta så har både
TV4 och MTV lanserat flertalet serier och format, som exempelvis
"Bäckström", med totalt 1.8 miljoner tittare och ett nyslaget
tittarrekord på våra digitala plattformar. Populariteten vad gäller
detta innehåll har resulterat i en ökad marknadsandel, framför allt
på digitala plattformar, där vår marknadsandel ökade med 4
procentenheter i Sverige jämfört med första kvartalet 2019 och även
Finland visade på en ökning. Vår redan starka marknadsposition har
därför stärkts ytterligare trots att den största TV-distributören i
Sverige valt att utesluta delar av vårt innehåll till sina kunder.
Uppskattningsvis kommer vi att dra fördel från den här stärkta
positionen efter att marknaderna återgår till mer normala
förhållanden.

Som vi sagt tidigare (26 mars) så förväntar vi oss en justerad EBITDA
för Tv och media-segmentet om mellan 0 till 0,5 GSEK för 2020,
samtidigt som vi hittills har haft begränsad påverkan på vår
traditionella telekomverksamhet till följd av COVID-19 krisen.
Framöver tror vi att de främsta riskområdena innefattar roaming,
distributionsintäkter inom tv, försenade kommersiella aktiviteter,
potentiella störningar inom leverantörskedjorna, våra medarbetare och
konsulters välbefinnande, samt den finansiella stabiliteten hos våra
kunder.

Vi har identifierat flertalet motverkande åtgärder som delvis kommer
kompensera för nedgången i Tv och media-segmentet men som även kommer
stödja den traditionella telekomaffären om den också skulle påverkas.
Vi fortsätter att fokusera på vår kommersiella plan, med lojalitet
och konvergens som främsta verktyg för att växa den genomsnittliga
intäkten per användare samt skydda vår kundbas. Med dessa planer i
åtanke förväntar vi oss att leverera ett operationellt fritt
kassaflöde om 9,5-10,5 GSEK för 2020.

Trots turbulenta tider står vi fast vid våra klimatmål för 2030, samt
de delmål vi satt för 2022, vilka innefattar att bli klimatneutrala i
vår egna verksamhet samt engagera alla våra leverantörer och deras
leverantörer att ha en plan satt innan 2022 för att uppnå noll
koldioxidutsläpp 2030. Utöver detta har vi som ett av de första
europeiska telekombolagen nyligen emitterat en grön hybridobligation
om 500 MEUR. Vi förväntar oss att spela en viktig roll framöver då
digitalisering och hållbarhet av allt att döma kommer vara en
väsentlig del i återskapandet av ekonomier när väl samhällen börjar
öppnas igen.

Vi har under kvartalet avyttrat Moldcell, vår forna verksamhet i
Moldavien, och affären slutfördes i slutet av mars. Detta betyder att
alla bolagets verksamheter i före detta region Eurasien nu har
avyttrats.

Om ett par veckor avslutar jag mitt uppdrag som tillförordnad VD och
koncernchef och återupptar min roll som finanschef. Detta har minst
sagt varit en spännande tid för vårt bolag. Jag välkomnar vår
tillträdande VD och koncernchef Allison Kirkby och ser fram emot
nästa kapitel i Telia Companys historia. Till alla Telia Companys
anställda vill jag uttrycka min djupaste tacksamhet för deras stöd
under min tid som VD."

Christian Luiga, tillförordnad VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Telia Company AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 april 2020 kl. 07:00 CET.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30,
besök Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ
oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och
händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender,
är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana
framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de
hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu
inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte
kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets
kontroll.

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka
21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens
mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet
som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få
tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet
runt - året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och
telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt
huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm.
Läs mer på www.teliacompany.com...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.