Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-17

Telia Company: Telia Company delårsrapport januari-september 2019

LEVERERAT: STARKT FRITT KASSAFLÖDE

Sammanfattning tredje kvartalet

· Nettoomsättningen på jämförbar bas avseende
valutakursförändringar, förvärv och avyttringar sjönk 3,7 procent.
Nettoomsättningen steg 2,4 procent i rapporterad valuta till 21 180
MSEK (20 685). Tjänsteintäkter på jämförbar bas avseende
valutakursförändringar, förvärv och avyttringar sjönk 1,3 procent.

· Justerad EBITDA exklusive den positiva effekten från IFRS 16,
ökade 1 procent, på jämförbar bas avseende valutakursförändringar,
förvärv och avyttringar. På jämförbar bas avseende
valutakursförändringar, förvärv och avyttringar, ökade justerad
EBITDA 11,0 procent. Justerad EBITDA ökade 18,5 procent i rapporterad
valuta till 8 268 MSEK (6 977). Justerad EBITDA-marginal steg till
39,0 procent (33,7).

· Justerat rörelseresultat sjönk 2,8 procent till 3 852 MSEK (3
964).

· Totalt nettoresultat sjönk till 2 428 MSEK (3 026). Totalt
nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk till 2 375
MSEK (2 825).

· Fritt kassaflöde, från kvarvarande och avvecklad verksamhet steg
till 5 310 MSEK (2 963). Operationellt fritt kassaflöde från
kvarvarande verksamhet steg till 4 743 MSEK (2 569). Kassaflöde från
löpande verksamhet steg till 8 559 MSEK (6 299).

· Utsikterna för 2019 är oförändrade.
· De nya redovisningsprinciperna avseende leasing, IFRS 16, har haft
väsentliga effekter på de finansiella rapporterna för 2019.
Jämförande information för 2018 har inte omräknats. Se not 1.

Sammanfattning niomånadersperioden

· Nettoomsättningen på jämförbar bas avseende
valutakursförändringar, förvärv och avyttringar, föll 3,7 procent. I
rapporterad valuta steg nettoomsättningen 3,2 procent till 63 298
MSEK (61 351).

· Justerat rörelseresultat sjönk 6,0 procent till 10 483 MSEK (11
153).

· Totalt nettoresultat steg 25,9 procent till 5 879 MSEK (4 670).
Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare steg till 5
769 MSEK (4 275).

Kommentarer av Christian Luiga, Tillförordnad VD & koncernchef

"Vi har tidigare sagt att det andra halvåret 2019 skulle vara bättre
än det första halvåret och det tredje kvartalet 2019 bekräftar detta.
Under det första halvåret ökade våra operativa kostnader med 1
procent och i det tredje kvartalet har de minskat med 4 procent.
Justerad EBITDA exklusive effekter från IFRS 16 steg med 1 procent på
jämförbar bas i det tredje kvartalet jämfört med sänkningen om 3
procent under första halvåret 2019. Operationellt fritt kassaflöde är
positivt och uppgår till 11,6 GSEK till dags dato, jämfört med 9,4
GSEK under motsvarande period 2018. Förbättringen är främst driven av
förvärv och rörelsekapital, varav en del är fasning mellan kvartalen.
Vi upprepar våra utsikter för 2019 om cirka 12-12,5 GSEK. Trenden i
tjänsteintäkter har förbättrats med en nedgång om 1,3 procent i det
tredje kvartalet jämfört med en nedgång om 2 procent under det första
halvåret. Generellt har kommersiella aktiviteter i konsumentsegmentet
hjälpt till att förbättra tjänsteintäkterna och dessa aktiviteter
förväntas ge ytterligare positiv påverkan kommande kvartal.
Tjänsteintäkterna försämrades dock på grund av traditionella tjänster
och ett något svagare företagssegment jämfört med andra kvartalet.

Jag har nu varit tillförordnad VD en månad för detta fantastiska
företag. Efter fem år som finansdirektör kan jag till strategin väl
och jag är dedikerad att leverera i enlighet med den. Det är nu dags
att öka fokus ytterligare på genomförande. I Sverige har vi
ambitionen att nå ut till alla hushåll med hög hastighet,
högkvalitativa bredbandstjänster, både på vårt prisbelönta mobilnät
och på vårt och andras fibernät. Vi har tagit kliv framåt inom detta
område och vi kommer att förbättra tjänsteintäkterna ytterligare. Vi
ser även att vi gradvis ökar vår marknadsandel i företagssegmentet,
speciellt genom ICT-tjänster. I Norge kommer vi att ha en liknande
position tack vare Get och uppgraderingen till 5G som vi berättade om
förra veckan. I Finland ökar vi vår förmåga, senast genom utbyggnaden
av 5G i de största städerna och lanseringen av 5G-abonnemang med
hastigheter på upp till 1 000 Mbit/s. De starka positionerna på våra
marknader skapar en ännu bättre möjlighet att förbättra
kundupplevelsen, genom konvergens, där vi inte uppnått vår fulla
potential ännu. Vi är även förväntansfulla och angelägna att ta vara
på Bonnier Broadcastings styrkor så snart EU-kommissionen har fattat
sitt slutliga beslut, som förväntas senast den 19 november. Inom
företagssegmentet har vi bevisat våra styrkor inom ICT, speciellt
inom uppkopplade saker där vi för närvarande ökar intäkterna med mer
än 20 procent. Detta är ytterligare bevis på vår strategi att vara
den utvalda digitala partnern.

Förutom att stärkt kundupplevelse och lojalitet, så kommer konvergens
förbättra avkastning på investeringar, både nu och i framtiden, och
på så sätt skapa aktieägarvärde.

Fokus på att sänka vår kostnadsbas fortsätter, där vår nya operativa
modell skapar en god grund för att bli ett än mer effektivt företag.
Genom att rekonstruera vår leveransmodell och tekniska plattform,
förväntar vi oss att komma ut snabbare på marknaden samtidigt som vi
skall skapa markant effektivisering avseende it- och nätkostnader.
Vid utgången av året kommer vi att ha nått en årstakt på cirka 200
MSEK i kostnadsbesparingar från den nya operativa modellen. Per den 1
oktober 2019 tog vi in Finland och har flyttat cirka 250 medarbetare
till vår enhet Common Products and Services. Norge, Estland och
Danmark tas in 1 januari 2020. Slutligen kommer vi fortsatt fokusera
på vår hållbarhetsagenda inklusive våra miljömål, "daring goals".

Vi upprepar vårt uttalande från andra kvartalet att sammansättningen
av operationellt fritt kassaflöde 2019 skiljer sig mot våra
ursprungliga planer. Vi har levererat snabbare än planerat i
förändring av rörelsekapital vilket har ökat nuvarande kassaflöde
samtidigt som det innebär att möjligheterna att öka det framgent
minskar. Vi ser även att möjligheten att minska CAPEX 2020 är
begränsad givet förväntad kunddriven efterfrågan och vår ambition
inom bredbandsfiber såväl som att behålla en ledande roll inom mobilt
genom 5G. Vi har en stabil bas på vilken Bonnier Broadcasting kommer
att bidra så snart transaktionen är godkänd. Men med hänsyn till alla
delar är det för närvarande en större osäkerhet avseende nivån på
operationellt fritt kassaflöde för 2020.

Trots den vändande trenden har vi en långsammare återhämtning av
tjänsteintäkter än förväntat, vilket påverkar förväntad
skuldsättningsgrad negativt. Tillsammans med en potentiellt svagare
konjunkturutveckling, har vi beslutat att inte genomföra de
återstående 5 GSEK av det treåriga återköpsprogrammet. Sedan starten
har vi spenderat 10 GSEK eller cirka 6 procent ytterligare avkastning
till våra aktieägare. Både ledningen och styrelsen anser fortsatt att
den ordinarie utdelningen utgör en stark bas för att skapa
aktieägarvärde.

Som nämnts ovan upprepas våra utsikter för helåret avseende
operationellt fritt kassaflöde om 12-12,5 GSEK. Vi kommer att ge
utsikter för 2020 i samband presentationen av resultatet för det
fjärde kvartalet.

Jag skulle vilja framföra ett varmt tack till våra medarbetare för de
starka insatserna hittills under 2019. Det engagemang som ni visat
gör mig ännu mer övertygad att vi kommer kunna leverera den potential
som vi har framgent."

Christian Luiga, Tillförordnad VD & koncernchef

Denna information är sådan information som Telia Company AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 oktober 2019 kl. 07:00 CET.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30,
besök Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ
oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och
händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender,
är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana
framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de
hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu
inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte
kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets
kontroll.

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka
20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens
mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet
som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få
tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet
runt - året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och
telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt
huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm.
Läs mer på www.teliacompany.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/telia-company/r/telia-company-delarsrapport-j...
https://mb.cision.com/Main/40/2934574/1124777.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.