Du är här

2018-03-06

Telia Company: Välkommen till Telia Companys årsstämma 2018

Pressmeddelande 2018-03-06

Telia Company AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 10 april 2018
klockan 14.00 på Skandiascenen, Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45 i
Stockholm. Dörrarna öppnas klockan 13.00. Kaffe serveras före
stämman.

Rätt att delta och anmälan
Den som önskar delta i stämman ska

· vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda
aktieboken onsdagen den 4 april 2018, och

· anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast onsdagen den 4
april 2018.

Anmälan om deltagande kan ske

· skriftligen till Telia Company AB, "Årsstämma 2018", c/o Euroclear
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige,

· per telefon 08-402 90 50 vardagar mellan klockan 09:00 och 16:00,
eller

· via Telia Companys webbplats www.teliacompany.com (endast
privatpersoner).

Vid anmälan vänligen uppge namn/firma,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt,
i förekommande fall, antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier och ombud

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha
rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera
aktierna i eget namn, så att aktieägaren är registrerad i den av
Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen den 4 april 2018. Sådan
registrering kan vara tillfällig. Aktieägare rekommenderas att
underrätta sin förvaltare härom i god tid.

Eftersom de finska aktieägarna som är registrerade i det finska
värdeandelssystemet hos Euroclear Finland är förvaltarregistrerade
hos Euroclear Sweden, måste de finska aktieägare som vill delta i
stämman kontakta Euroclear Finland, per e-post på adress
thy@euroclear.eu eller per telefon +358 (0)20 770 6609, för
registrering av sina aktier i eget namn i god tid före onsdagen den 4
april 2018.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt
för ombudet. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats
www.teliacompany.com. Om en fullmakt utfärdats av en juridisk person
ska en kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte
finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen
bifogas. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget
tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 4 april 2018.

Föreslagen dagordning

Öppnande av stämman
1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2017. I
anslutning härtill redovisning av styrelsens ordförande Marie Ehrling
avseende styrelsens arbete under 2017 och anförande av VD och
koncernchef Johan Dennelind

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017

8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för
utdelning

9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöter och
VD för förvaltningen under 2017

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som
stämman ska välja

11. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
12. Val av styrelseledamöter
12.1 Susanna Campbell
12.2 Marie Ehrling
12.3 Olli-Pekka Kallasvuo
12.4 Nina Linander
12.5 Jimmy Maymann
12.6 Anna Settman
12.7 Olaf Swantee
12.8 Martin Tivéus
13. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
13.1 Marie Ehrling, ordförande
13.2 Olli-Pekka Kallasvuo, vice ordförande
14. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
15. Beslut om arvode till revisor
16. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
17. Val av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp
och överlåtelse av egna aktier

20. Beslut om
(a) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2018/2021 och
(b) överlåtelse av egna aktier
21. Beslut om aktieägarförslag från Carl Axel Bruno att alla brev
mottagna av Bolaget ska besvaras inom två månader från dagen för
mottagandet

Stämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen har bestått av följande personer*: Daniel Kristiansson,
ordförande (svenska staten), Petter Söderström (Solidium Oy), Erik
Durhan (Nordea Fonder), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder) och
Marie Ehrling (styrelsens ordförande). Samtliga medlemmar i
valberedningen valdes vid årsstämman 2017.

* I februari 2018 avyttrade Solidium sina aktier i Telia Company och
Petter Söderström, som var utsedd av Solidium till Bolagets
valberedning, lämnade därmed valberedningen.

Valberedningen föreslår följande:
· Punkt 1 - Ordförande på stämman: Advokat Eva Hägg.

· Punkt 10 - Antalet styrelseledamöter: För tiden till slutet av
årsstämman 2019, åtta (8) ledamöter.

· Punkt 11 - Arvode till styrelseledamöterna: Arvode till
styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits ska
utgå med 1 740 000 kronor till ordföranden (2017: 1 650 000 kronor),
med 820 000 kronor till vice ordföranden (2017: 795 000 kronor) och
med 580 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter
(2017: 560 000 kronor). Vidare ska ersättning utgå till ordföranden i
styrelsens revisions- och responsible businessutskott med 250 000
kronor (oförändrat sedan 2017) och till övriga ledamöter i revisions-
och responsible businessutskottet med 150 000 kronor var (oförändrat
sedan 2017), till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 70
000 kronor (oförändrat sedan 2017) och till övriga ledamöter i
ersättningsutskottet med 50 000 kronor (oförändrat sedan 2017).

· Punkt 12 - Val av styrelseledamöter: Omval av Susanna Campbell,
Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Nina Linander, Anna Settman och
Olaf Swantee. Nyval av Jimmy Maymann och Martin Tivéus.

Jimmy Maymann är född 1971. Han är en dansk entreprenör med fokus på
digital teknologi och ny media. Jimmy har varit ansvarig för det
amerikanska mediebolaget AOLs. media- och konsumentområden. Innan
dess var han bland annat VD för Huffington Post. Jimmy Maymann är
ordförande för FNs plattform UN Live Online. Jimmy Maymann har en
EMBA från London Business School och en masterexamen från Odense
universitet.

Martin Tivéus är född 1970. Han är Nordenchef på Klarna. Dessförinnan
har han bland annat varit VD på Avanza och Glocalnet. Martin Tivéus
är för närvarande styrelseledamot i Danske Bank. Martin Tivéus har en
fil kand. från Stockholms Universitet och Handelshögskolan i
Stockholm.

Information om de personer som valberedningen föreslagit till
styrelseledamöter samt valberedningens motiverade yttrande finns
tillgänglig på Bolagets webbplats, www.teliacompany.com.

· Punkt 13 - Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen:
Omval av Marie Ehrling till ordförande och Olli-Pekka Kallasvuo till
vice ordförande.

· Punkt 14 - Antalet revisorer och revisorssuppleanter: Bolaget ska,
för tiden till slutet av årsstämman 2019, ha ett (1) revisionsbolag
som revisor.

· Punkt 15 - Arvode till revisor: Arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.

· Punkt 16 - Val av revisor: Val av revisionsbolaget Deloitte AB (i
enlighet med revisions- och responsible businessutskottets
rekommendation).

· Punkt 17 - Val av valberedning samt beslut om instruktion för
valberedningen: Valberedningen föreslår att medlemmarna av
valberedningen fram till årsstämman 2019 ska vara: Daniel
Kristiansson, ordförande (svenska staten), Erik Durhan (Nordea
Fonder), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Anders Oscarsson (AMF
och AMF Fonder) och Marie Ehrling (styrelsens ordförande).

Gällande instruktionen för valberedningen föreslår valberedningen i
huvudsak följande (oförändrat från föregående år):

Valberedningen ska bestå av fem (5) till sju (7) ledamöter. Fyra
ordinarie ledamöter ska representera de aktieägare som, vid
månadsskiftet som infaller närmast före 30 dagar innan utfärdandet av
kallelsen till årsstämman, är de fyra röstmässigt största ägarna och
som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet ("Nominerande
Aktieägare"). Styrelseordföranden ska även utgöra en ordinarie
ledamot. Valberedningen kan utöver de ordinarie ledamöterna i sitt
fria val utse en (1) eller två (2) ytterligare adjungerande
ledamöter. Valberedningens ordinarie ledamöter utses på årsstämman
för en period som sträcker sig till nästa årsstämma.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämman,
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsearvode
uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning
för utskottsarbete. Vidare ska, i förekommande fall, förslag till val
och arvodering av revisor lämnas.

Valberedningen ska lämna förslag till ledamöterna för påföljande års
valberedning samt ange namnen på de Nominerande Aktieägare som de
representerar. Valberedningen ska årligen utvärdera instruktionen och
vid behov föreslå förändringar av denna till årsstämman.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 8 - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för
utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning med 2,30
kronor per aktie, sammanlagt 10,0 miljarder kronor, uppdelat på två
utbetalningstillfällen om vardera 1,15 kronor per aktie.

Avstämningsdagen för den första utbetalningen föreslås vara den 12
april 2018 och för den andra utbetalningen den 22 oktober 2018. Om
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas Euroclear
Sweden genomföra den första utbetalningen den 17 april 2018 och den
andra utbetalningen den 25 oktober 2018.

Punkt 18 - Riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 beslutar om följande riktlinjer
för ersättning till koncernledningen. Med koncernledning avses
koncernchefen och övriga medlemmar i dennes ledningsgrupp.

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att Bolaget kan attrahera
och behålla de bästa individerna som verksamheten behöver för att
säkerställa att uppsatta affärsmål nås. Ersättning till
koncernledningen bygger på principen att det är den totala<...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.