Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

TeliaSonera: Delårsrapport januari-mars 2014

Stabil marginal och stadigt kassaflöde

Sammanfattning första kvartalet

· Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och
avyttringar, sjönk 1,8 procent. I rapporterad valuta sjönk
nettoomsättningen 2,5 procent till 23 972 MSEK (24 582).

· Påverkbar kostnadsmassa steg 0,1 procent i lokala valutor,
exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta sjönk
påverkbar kostnadsmassa 0,3 procent till 7 010 MSEK (7 029).

· EBITDA före engångsposter var oförändrad i lokala valutor,
exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta sjönk EBITDA
före engångsposter 1,9 procent till

8 345 MSEK (8 509). EBITDA-marginalen före engångsposter förbättrades
till 34,8 procent (34,6).

· Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 5,2 procent till 6 286
MSEK (6 628).

· Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk 4,0
procent till 3 945 MSEK (4 108).

· Vinst per aktie uppgick till 0,91 SEK (0,95).
· Fritt kassaflöde steg till 2 556 MSEK (2 414).
· Utsikterna för 2014 är oförändrade.

Kommentarer av Johan Dennelind,
VD och koncernchef

"Våra marknader karaktäriseras fortsatt av ändrade kundbeteenden och
ökad konvergens. Vi fokuserar fortsatt på att uppgradera våra kunders
internetupplevelse genom ytterligare investeringar i 4G och fiber. I
Sverige har vår 4G-täckning nått 90 procent av befolkningen och vi
håller fast vid vår ambition att nå 99 procent vid slutet av året.

I det första kvartalet förbättrades den underliggande
EBITDA-marginalen jämfört med föregående år och nådde 34,8 procent
medan de organiska intäkterna sjönk med 1,8 procent på grund av lägre
hårdvaruförsäljning med låg marginal och fortsatta effekter från
lägre reglerade mobila samtrafikavgifter. Fritt kassaflöde steg med
5,9 procent till 2,6 GSEK hjälpt av en positiv utveckling av
rörelsekapitalet.

Utvecklingen i konsumentsegmentet är fortsatt god, där genomsnittlig
tillväxt i fakturerade intäkter inom Mobilitetstjänster i Norden
ökade till över 3 procent, med bidrag från samtliga länder, då en
stadig efterfrågan på datatjänster kompenserade för långsammare
tillväxt i röst och sms. Vi ser ytterligare goda effekter från våra
databaserade prismodeller som nu introducerats på alla marknader i
Norden. Inom Bredbandstjänster Sverige var försäljningen oförändrad
inom konsumentsegmentet, då högre intäkter från tv och bredband samt
prisjusteringar kompenserade för lägre volymer inom traditionella
fasttelefonitjänster. Det är fortsatt utmanande inom
företagssegmentet och vi arbetar hårt med att stärka vår position
ytterligare med nya produkter och tjänster.

Vi nådde en ny milstolpe i Spanien genom att passera fyra miljoner
abonnemang under kvartalet. Fakturerade intäkter var oförändrade
jämfört med föregående år, medan den totala försäljningstillväxten
påverkades av lägre hårdvaruförsäljning och minskade
samtrafikintäkter. Högre kostnader för att attrahera nya kunder
pressade lönsamheten, men vi förutser en mer balanserad utveckling
framöver.

Den 1 april införde vi en en ny landsbaserad verksamhetsmodell med
förstärkta funktioner avseende commercial och technology på
koncernnivå. Detta är avgörande för vår framtida strategiska agenda
och möjliggör också ytterligare effektiviseringsvinster. Vår resa
framöver vilar på tre hörnstenar; förstärka och utveckla vår
kärnverksamhet i Norden och Baltikum, ta Eurasien till nästa nivå
genom att dra fördel av datamöjligheten och undersöka möjliga
intäktskällor i närliggande branscher. Geografiskt förblir fokus på
de marknader där vi redan är närvarande med noggranna kriterier för
avkastning på kapital. Vi har ett försiktigt men pragmatiskt
förhållningssätt till fusioner och förvärv och riktar främst in oss
på potentiella konsolideringsmöjligheter på befintliga marknader.

Styrelsens granskning av senare års transaktioner i Eurasien
slutfördes under kvartalet. Som vi tidigare kommunicerat så har flera
av dessa transaktioner stått i strid med god affärssed och våra
etiska krav. Vi fortsätter att samarbeta fullt ut med svenska och
utländska myndigheters krav i detta ärende. Vi har genomfört och
kommer att fortsätta genomföra ett antal åtgärder för att förändra
våra interna kontrollsystem, allt för att säkerställa att vi har
lämpliga processer för att identifiera och hantera risk framöver.

Inom det regulatoriska området är vi bekymrade över den senaste
omröstningen i det Europaparlamentet, speciellt avseende
nätneutralitet, då det kan komma att begränsa våra möjligheter att
tillgodose efterfrågan från våra kunder. Vi understryker vikten av
operatörernas möjlighet att driva effektiva nät och kunna erbjuda
olika tjänster för att främja innovation och investeringar.

Vi upprepar utsikterna för helåret avseende organiska intäkter och
EBITDA-marginal till ungefär samma nivå som förra årets med en CAPEX
i förhållande till nettoomsättningen på omkring 15 procent, även om
vi ser en något ökad risk avseende lägre intäkter hänförliga till
hårdvaruförsäljning med låg marginal."

Frågor om rapporterna
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.com

Denna rapport innehåller sådan information som TeliaSonera AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offent-liggörande den 23 april 2014 kl. 07.00 svensk tid.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/teliasonera/r/delarsrapport-januari-mars-2014,...
http://mb.cision.com/Main/40/9572578/235778.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.