Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2016-04-12

TeliaSonera: TeliaSoneras årsstämma 12 april 2016

Pressmeddelande 2016-04-12

Vid dagens årsstämma i TeliaSonera AB (publ) beslutades följande:

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2015.

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 3,00 kronor per
aktie och att utdelningen skall delas upp i två lika delar om 1,50
SEK vardera och utbetalas vid två tillfällen. Som avstämningsdagar
för utdelningen fastställdes den 13 april 2016 och den 24 oktober
2016. Med dessa avstämningsdagar sänds utdelning ut från Euroclear
Sweden den 19 april 2016 respektive den 28 oktober 2016.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015. Årsstämman beviljade verkställande direktören
och koncernchefen Johan Dennelind ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015.

Ordinarie styrelseledamöterna Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo,
Mikko Kosonen, Nina Linander och Martin Lorentzon omvaldes. Till nya
ledamöter valdes Susanna Campbell, Anna Settman och Olaf Swantee.
Marie Ehrling valdes till ordförande i styrelsen och Olli-Pekka
Kallasvuo till vice ordförande i styrelsen.

Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 1 600 000
kronor (1 550 000) och 775 000 kronor (750 000) till styrelsens vice
ordförande och med 545 000 (530 000) till övriga ledamöter som inte
är anställda i bolaget. Därutöver beslutades om ersättning till
ordföranden i styrelsens revisionsutskott med

200 000 kronor (150 000) och till övriga ledamöter av
revisionsutskottet med 150 000 kronor (100 000) vardera, ersättning
till ordföranden i hållbarhets- och etikutskott med 70 000 kronor
(150 000) och till övriga ledamöter av hållbarhets- och etikutskottet
med 50 000 kronor (100 000) vardera samt ersättning till ordföranden
i styrelsens ersättningsutskott med 70 000 kronor (65 000) och till
övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 50 000 kronor (45 000)
vardera.

Det beslutades att antalet revisorer skall vara en och Deloitte AB
valdes till slutet av årsstämman 2017. Arvode skall utgå enligt
räkning.

Daniel Kristiansson (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten
genom Solidium Oy), Johan Strandberg (SEB Fonder), Anders Oscarsson
(AMF och AMF Fonder) och Marie Ehrling (styrelsens ordförande) valdes
att ingå i valberedningen.

Årsstämman antog det av styrelsen framlagda förslaget till Riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att förvärva egna aktier vid ett
eller flera tillfällen före årsstämman 2017 på Nasdaq Stockholm
och/eller Nasdaq Helsinki eller i enlighet med förvärvserbjudande,
varvid högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget får förvärvas.

Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram
2016/2019 men godkände inte säkringsåtgärder i anledning därav. Det
är styrelsens avsikt att återkomma om alternativa säkringsåtgärder.
Programmet kan komma att omfatta cirka 200 nyckelpersoner.

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen och bolagets firma från
TeliaSonera AB till Telia Company AB.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
2016-04-12, 18.00.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77
58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom
(http://www.teliasonera.com/en/newsroom/) och följ oss på Twitter
@TeliaSoneraAB (https://twitter.com/TeliaSoneraAB).

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och
händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender,
är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana
framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de
hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu
inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte
kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras
kontroll.

Vi är TeliaSonera, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000
duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest
uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som
gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång
till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt -
året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin
och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt
i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på
www.teliasonera.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/teliasonera/r/teliasoneras-arsstamma-12-april-...
http://mb.cision.com/Main/40/9954356/500082.pdf

Författare WKR