Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-02

TeliaSonera: TeliaSoneras årsstämma 2 april 2014

Pressmeddelande 2014-04-02

Vid dagens årsstämma i TeliaSonera AB (publ) beslutades följande:

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2013.
Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 3,00 kronor per
aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 7 april
2014. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning sändas ut från
Euroclear Sweden den 10 april 2014.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013. Årsstämman beviljade verkställande direktörerna
Johan Dennelind och Per-Arne Blomquist i sina roller som
koncernchefer ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Årsstämman
beviljade inte verkställande direktören Lars Nyberg i sin roll som
koncernchef ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Ordinarie styrelseledamöterna Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo,
Mats Jansson, Mikko Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon,
Per-Arne Sandström och Kersti Strandqvist omvaldes. Marie Ehrling
valdes till ordförande i styrelsen och Olli-Pekka Kallasvuo till vice
ordförande i styrelsen.

Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 1 240 000
kronor (1 200 000) och 750 000 kronor (oförändrat) till styrelsens
vice ordförande och med 470 000 (tidigare 450 000 kronor) till övriga
ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutades om
ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000
kronor (oförändrat) och till övriga ledamöter av revisionsutskottet
med 100 000 kronor (oförändrat) vardera, ersättning till ordföranden
i hållbarhets- och etikutskott med 150 000 kronor (oförändrat) och
till övriga ledamöter av hållbarhets- och etikutskottet med 100 000
kronor (oförändrat) vardera samt ersättning till ordföranden i
styrelsens ersättningsutskott med 65 000 kronor (oförändrat) och till
övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 45 000 kronor
(oförändrat) vardera.

Det beslutades att antal revisorer skall vara en och Deloitte AB
valdes till slutet av årsstämman 2015. Arvode skall utgå enligt
räkning.

Magnus Skåninger (svenska staten), Kari Järvinen (finska staten genom
Solidium Oy), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Per Frennberg
(Alecta) och Marie Ehrling (styrelsens ordförande) omvaldes att ingå
i valberedningen.

Årsstämman antog det av styrelsen framlagda förslaget till Riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att förvärva egna aktier vid ett
eller flera tillfällen före årsstämman 2015 på Nasdaq OMX Stockholm
och/eller Nasdaq OMX Helsinki eller i enlighet med
förvärvserbjudande, varvid högst 10 procent av samtliga aktier i
bolaget får förvärvas.

Årsstämman beslutade att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram
2014/2017 och säkringsåtgärder i anledning därav. Programmet kan
komma att omfatta cirka 200 nyckelpersoner.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
2014-04-02, kl 19.00.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77
58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom
(http://www.teliasonera.com/newsroom) och följ oss på Twitter
@TLSN_Media (https://twitter.com/TLSN_Media).

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och
händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender,
är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana
framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de
hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu
inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte
kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras
kontroll.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och
telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på
tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt
i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera
på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli
nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den
bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv
struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska
grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013
uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6
miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på
www.teliasonera.com (http://www.teliasonera.com)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/teliasonera/r/teliasoneras-arsstamma-2-april-2...
http://mb.cision.com/Main/40/9562916/228610.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.