Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Terranet AB: Bokslutskommuniké 1 januari 2019 - 31 december 2019

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2019

· Intäkterna uppgick till 0 (1 469) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -13 691 (-26 872) TSEK
· Periodens nettoresultat uppgick till -14 853 (-26 858) TSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 335 (-7
897) TSEK

· Koncernens likvida medel uppgick till 11 569 (11 231) TSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,38
(-1,11) kr

· Den nyemission som initierades under föregående kvartal slutfördes
under det fjärde kvartalet och tillförde bolaget ca 41,7 MSEK före
avdrag för emissionskostnader (33,4 MSEK efter emissionskostnader)

Helåret 1 januari - 31 december 2019

· Intäkterna uppgick till 824 (4 812) TSEK
· Rörelseresultat uppgick till -42 194 (-61 717) TSEK
· Periodens nettoresultat uppgick till-46 676 (-61 566) TSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35 171
(-45 852) TSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,67
(-2,55) kr

· Av konvertibellån på 2 MSEK från Yorkville Advisors i februari har
1 MSEK konverterats till B-aktier och 1 MSEK har återbetalats. Inga
utestående konvertibler återstår

· En företrädesemission av konvertibler inbringade i april ca 6,2
MSEK. Konvertibeln löper till januari 2021 med en årsränta på 10%

· Brygglån om sammanlagt ca 15,6 MSEK som upptogs under året
återbetalades till fullo i november

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret
2019

VD-kommentar

2019 var på många sätt en nystart för Terranet då vi gick in i året
med en ny strategisk inriktning: teknologi för avancerat förarstöd
och självkörande bilar. Under året har vi utvecklat vår mjukvara för
radiobaserad positionering, vilken bygger på vår tidigare teknik för
mobilkommunikation. Med denna teknologi är det möjligt att fastställa
ett fordons position med mycket stor noggrannhet, antingen den
absoluta positionen eller positionen relativt ett annat objekt.
Utvecklingen sker i nära samarbete med olika industripartners och
akademiska institutioner, som exempelvis Volvo Cars, Volvo Trucks,
Scania, CEVT, Veoneer, Chalmers och Lunds tekniska högskola.

För att komplettera vårt erbjudande med radiobaserad positionering har
Terranet under året inlett ett samarbete med uppfinnaren Dirk Smits,
som har utvecklat en banbrytande teknologi för avancerad
tredimensionell bildanalys. Denna teknik, som kallas Voxelflow, kan
på några få millisekunder detektera och identifiera objekt i bilens
omgivning, till exempel ett barn som springer ut på vägen. Terranet
har en licens för att utveckla och marknadsföra Voxelflow inom
fordonsindustrin. Voxelflow har tagits emot med mycket stort intresse
av både fordonstillverkare och underleverantörer och det är vår
förhoppning att kunna sluta ett första samutvecklingsavtal under det
första halvåret 2020.

Förutom ovan nämnda utvecklingsprojekt har Terranet under 2019
påbörjat två leveransprojekt. Det första påbörjades i våras och
handlar om att leverera en lösning för kommunikation mellan fordon,
där beställaren är en ledande global fordonskomponentleverantör.

Det andra av dessa projekt startade i november, efter en lång och
konkurrensutsatt upphandlingsprocess, där kunden är en världsledande
amerikansk koncern inom nöje och media. Detta projekt handlar om att
utveckla ett system för aktiv säkerhet för åkattraktioner på
nöjesfält. Vi har hittills fått i uppdrag att ta fram en
systemspecifikation, vilket vi gör i nära samarbete med vår partner
Afry (tidigare ÅF). Hela projektet förväntas pågå under 2020 och 2021
och vara värt ca 17 till 20 miljoner kronor.

Under året, framför allt de sista månaderna och in i 2020, har vi
intensifierat vår marknadsbearbetning och visat upp vår teknik i
olika sammanhang. Jag vill speciellt nämna tre av dessa:

· Kista Mobility Week, som arrangerades av Ericsson i juni, där vi
visade upp vår prototyp för kollisionsvarning för fotgängare.

· 5GAA-mässan i Turin där vi tillsammans med Intel demonstrerade vår
unika moln- och offlinebaserade connectivity-plattform.

· CES (Consumer Electronics Show) i Las Vegas i januari i år där
Terranet visade upp Voxelflow för ett stort antal ledande företag
inom aktiv fordonssäkerhet.

Vi ser nu fram emot ett minst lika händelserikt 2020, där vi har stora
förhoppningar om att sluta ytterligare avtal med några av branschens
ledande aktörer för att tillsammans med dem vidareutveckla vår
teknik. Jag vill tacka alla medarbetare, samarbetspartners, kunder
och aktieägare för ett fortsatt gott samarbete.

Pär-Olof Johannesson, VD

Väsentliga händelser under perioden

· Den 17 oktober beviljades Terranet, i samarbete med Chalmers
tekniska högskola, Lunds universitet, Veoneer och CEVT ett
Vinnova-finansierat projekt avseende trafiksäkerhet och
automatiserade fordon.

· Den 23 oktober meddelades utfallet i Terranets företrädesemission.
Ca 31 procent av företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av
teckningsrätter, samtidigt som garantiåtaganden om ca 49 procent av
aktierna i emissionen togs i anspråk. Därmed tillfördes bolaget ca
41,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader (33,4 MSEK efter
emissionskostnader).

· I och med att likviden från företrädesemissionen tillfördes
bolaget har Terranet också återbetalat samtliga brygglån som har
upptagits under 2019.

· Intel och Terranet presenterade den 14 november en gemensam
demoprototyp på 5GAA-konferensen i Turin i Italien. Demon visar hur
Terranets unika moln- och offlinebaserade konnektivitetsplattform med
en Androidklient i kombination med Intels Multi-Access Edge Computing
(MEC) arkitektur förhöjer prestanda och användarupplevelsen i bilen.

· Den 18 december hölls en extra bolagsstämma då det beslutades om
ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och
anställda inom koncernen genom emission av teckningsoptioner.

· Den 21 november fick Terranet en första order från en ny kund som
är en världsledande amerikansk inom nöjes- och mediabranchen.
Ordervärdet i första fasen är på 200 000 SEK för framtagande av en
systemspecifikation inom aktiv säkerhet för olika åkattraktioner.

Väsentliga händelser efter periodens slut

· I januari demonstrerade Terranet sin teknik för avancerad
bildanalys, Voxelflow, på den stora elektronikmässan CES i Las Vegas.
Voxelflow, som kan användas för att detektera och identifiera objekt
i ett fordons närhet, har rönt ett mycket stort intresse i branschen.

· Den 20 februari hölls en extra bolagsstämma. Stämman beslutade att
bemyndiga bolagets styrelse att intill nästa årsstämma vid ett eller
flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive
teckna B-aktier.

· Den 24 februari meddelades att Terranet har tagit upp ett lån för
att stärka den finansiella ställningen och möjliggöra strategisk
investering i Voxelflow. Lånet från Formue Nord Markedsneutral A/S
har en ram om 10 MSEK, varav 5 MSEK utbetalas omgående och 5 MSEK
utbetalas vid senare tillfälle, om bolaget så önskar.

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
februari kl 8.30 CET.

För mer information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

OM TERRANET
TerraNet utvecklar radio- och bildanalysbaserad mjukvara för avancerat
förarstöd (ADAS) och autonoma fordon (AV). TerraNet har sitt
huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter
i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq
First North Premier Growth Market.

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA
Sweden AB, 08-528 00 99, info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/terranet-ab/r/bokslutskommunike-1-januari-201...
https://mb.cision.com/Main/15517/3048154/1202324.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.