Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-24

Terranet AB: Kommuniké från årsstämman i TerraNet Holding AB

Årsstämman 2017 i TerraNet Holding AB (publ) ("TerraNet" eller
"Bolaget") hölls idag den 24 maj 2017 varvid aktieägarna fattade
följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen i TerraNet samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna
samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt
årets resultat, totalt 179 562 240 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan
styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat
revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter skulle utgå
med 50 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som
inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kronor till styrelsens
ordförande, plus ett extra arvode för samtliga ledamöter (förutom
ordföranden) motsvarande den optionspremie som preliminärt beräknas
upp gå till sammanlagt ca 128 000 kronor för samtliga deltagande
ledamöter (se för mer information nedan).

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd
räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Christian Lagerling, Conny Larsson,
Dan Olofsson, Stefan Persson och Anders Rantén. Christian Lagerling
omvaldes som styrelseordförande. Sami-Matti Niemi och Gajinder Mohan
Singh Vij hade avböjt omval.

Deloitte AB omvaldes som Bolagets revisor. Deloitte AB har meddelat
att auktoriserade revisorn Richard Peters fortsätter som
huvudansvarig.

Beslut om incitamentsprogram till styrelseledamöter
Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Håkan Thysells förslag,
att emittera högst 214 349 teckningsoptioner med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till följd varav Bolagets aktiekapital
kan komma att öka med högst 214 349 kronor. Teckningsoptionerna
medför rätt till nyteckning av B-aktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma följande
styrelseledamöter:

· Conny Larsson, högst 45 932 teckningsoptioner,
· Dan Olofsson, högst 45 932 teckningsoptioner,
· Anders Rantén, högst 45 932 teckningsoptioner,
· Stefan Persson, högst 76 553 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna emitteras till en premie om 0,60 kronor
motsvarande optionens marknadsvärde beräknad enligt Black & Scholes
värderingsmodell.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie
Bolaget till en teckningskurs om 18 kronor per aktie under perioden
från och med den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020.

För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman och utspädning
med anledning av emissionen hänvisas till det fullständiga förslaget
som finns tillgängligt på Bolagets hemsida. www.terranet.se.

Lund i maj 2017

TerraNet Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta styrelsens ordförande:
Christian Lagerling genom
Lena Hägvall, Executive assistant
Lena.hagvall@terranet.se

OM TERRANET
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör
intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data,
inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller
andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i
Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José,
Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan.

www.terranet.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/terranet-ab/r/kommunike-fran-arsstamman-i-terr...
http://mb.cision.com/Main/15517/2273587/679656.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.