Du är här

2017-05-19

Terranet AB: TerraNet Holding AB:s (publ) nyemission kraftigt övertecknad inför notering på Nasdaq First North Premier i ...

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER
TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, ELLER SYDAFRIKA ELLER
I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING
SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Nyemissionen i TerraNet Holding AB (publ) ("TerraNet" eller "Bolaget")
inför Bolagets notering på Nasdaq First North Premier blev kraftigt
övertecknad. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 100 MSEK före
emissionskostnader. Erbjudandet riktades till såväl institutionella
och professionella investerare som allmänheten i Sverige och Danmark.
Genom nyemissionen fick Bolaget över 1 000 nya aktieägare. Beräknad
första dag för handel med Bolagets B-aktie på Nasdaq First North
Premier är den 30 maj 2017 under förutsättning att Nasdaq Stockholm
AB godkänner Bolagets ansökan. Anmälningsperioden för TerraNets
erbjudande avslutades den 18 maj 2017.

När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet
aktier att öka med 7 700 000 B-aktier. Totalt kommer det att finnas
23 957 837 aktier, varav 13 779 503 är A-aktier och 10 178 334 kommer
att vara B-aktier. Endast B-aktierna som är föremål för notering på
Nasdaq First North Premier.

Om TerraNet
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör
intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data,
inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller
andra hotspot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund,
Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon
Valley, Hyderabad, Indien, samt Taipei, Taiwan.

www.terranet.se
Tecknings- och garantiåtaganden
Innan teckningsperioden startade hade ett antal befintliga och nya
investerare på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka
85 miljoner SEK, vilket motsvarar 85 procent av Erbjudandet. Bland
befintliga investerare kan nämnas huvudägaren Dan Olofsson genom
bolaget Danir AB, Knutsson Holdings AB, Christian Lagerling som är
styrelseordförande i TerraNet och Lennart Nilsson via AB Pethle.
Bland externa investerare kan nämnas Ålandsbanken Funds Ltd, Sverker
Martin-Lööf, Carl-Olof By, Ålandsbanken Abp samt Leif GW Persson
Aktiebolag. Därutöver har Ålandsbanken Funds Ltd ställt en
emissionsgaranti för Erbjudandet motsvarande 10 010 000 SEK. Totalt
uppgår tecknings- och garantiåtaganden till cirka 95 miljoner SEK.

Rådgivare
Vator Securities är ensam finansiell rådgivare och Baker McKenzie är
legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen och
noteringen vid Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden är Certified
Adviser till Bolaget.

Kontakt
Pär-Olof Johannesson, VD för TerraNet
E-post: investorrelations@terranet.se
Telefon: +46 70 332 32 62

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas
till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion
där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering
eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna
kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933
("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA
utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering
enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig
värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att
registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt
erbjudande av värdepapper i USA.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har
lämnats genom ett prospekt som offentliggörs genom denna
kommunikation. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt
direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet").
Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta
meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda
prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, Norge, Danmark och Finland,
som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation
endast avsett för och riktat till investerare enligt de begränsningar
som framgår av prospektet.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom
den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i denna
kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna
kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och
kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som
sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden.
Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta
och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar",
"väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör"
eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är
baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall
baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa
antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade
uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra
väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som
ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma
att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller
underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade
uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade
uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta
meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=428980...
http://mb.cision.com/Main/15517/2270050/677321.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.