Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Terranet AB: Terranet offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER
OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Styrelsen i TerraNet Holding AB ("Terranet" eller "Bolaget") beslutade
den 30 augusti 2019 att genomföra en nyemission av högst 32 582 356
B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, motsvarande
högst cirka 52,1 MSEK före emissionskostnader
("Företrädesemissionen"). Det slutliga utfallet av
Företrädesemissionen, som omfattades av teckningsförbindelser och
garantiåtaganden motsvarande cirka 80 procent av
Företrädesemissionen, visar att 9 510 552 B-aktier, motsvarande cirka
29 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av
teckningsrätter. Därutöver har teckningsanmälningar motsvarande 531
309 B-aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter.
Därmed har 10 041 861 B-aktier tecknats med och utan stöd av
teckningsrätter motsvarande cirka 31 procent av Företrädesemissionen.
Garantiåtaganden om motsvarande 16 024 024 B-aktier, cirka 49
procent av aktierna i Företrädesemissionen, kommer således att tas i
anspråk. Styrelsen har därmed i enlighet med beslutade
tilldelningsprinciper tilldelat 80 procent av erbjudna B-aktier i
Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 41,7
MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Företrädesemissionen i sammandrag
Den som på avstämningsdagen den 26 september 2019 var införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken ägde företrädesrätt att teckna
nya B-aktier till teckningskursen 1,60 kronor per B-aktie.
Aktieägarna, oavsett aktieslag, erhöll en (1) teckningsrätt av serie
B för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3)
teckningsrätter av serie B berättigade till teckning av fyra (4)
B-aktier i Företrädesemissionen. Härutöver erbjöds möjlighet att
anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Slutligt utfall
Företrädesemissionen omfattade högst 32 582 356 B-aktier varav 9 510
552 B-aktier, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen,
har tecknats med stöd av teckningsrätter. Totalt har 531 309 B-aktier
anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt har 10 041
861 B-aktier motsvarande cirka 31 procent av de erbjudna aktierna,
tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden om
motsvarande 16 024 024 B-aktier, cirka 49 procent av aktierna i
Företrädesemissionen, kommer således att tas i anspråk. Styrelsen har
därmed i enlighet med beslutade tilldelningsprinciper tilldelat 80
procent av erbjudna B-aktier i Företrädesemissionen.

Meddelande om tilldelning
De som har tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att
tilldelas B-aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som
framgår i det EU-tillväxtprospekt som tagits fram med anledning av
Företrädesmissionen. Besked om tilldelning till de personer som
tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras
den 23 oktober 2019. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas
enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd
avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om
tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Något
meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning.

Antal aktier, röster, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer Terranets aktiekapital att öka med
26 065 885 SEK till 50 502 653 SEK. Det totala antalet B-aktier
kommer att öka med 26 065 885 B-aktier till 47 372 385 B-aktier, och
det totala antalet aktier, det vill säga såväl A- som B-aktier,
kommer att uppgå till 50 502 653 aktier, när Företrädesemissionen
registrerats hos Bolagsverket. Antalet röster i TerraNet kommer genom
Företrädesemissionen att öka från 27 567 036 till 53 632 921 röster.
För befintliga aktieägare som inte tecknade sin pro rata-andel i
Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt motsvarande cirka
51,6 procent av det totala antalet aktier och cirka 48,6 procent av
antalet röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen har registrerats hos
Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) omvandlas till nya
B-aktier. Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear
Sweden AB. Handel med de nya B-aktierna som tecknats med och utan
stöd av teckningsrätter beräknas inledas på Nasdaq First North
Premier Growth Market vecka 47, 2019.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB är Terranets finansiella rådgivare och Baker
& McKenzie Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med
Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar
emissionsinstitut.

Ansvariga personer
Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom
nedanstående personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt
som är angiven av TerraNet AB:s nyhetsdistributör Cision vid
publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan
också kontaktas för ytterligare information.

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+46 72 709 56 01

Om Terranet
Terranet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar
mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys
för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV).
Terranet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj-
och marknadsagenter i USA och Tyskland. Terranet Holding AB (publ) är
noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 oktober 2019, kl 08:30 CEST

Utsedd Certified Adviser till Terranet Holding AB är FNCA Sweden AB,
08-528 00 399, info@fnca.se.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i
Terranet i någon jurisdiktion, varken från Terranet eller från någon
annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras
på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende
Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de
finansiella rådgivarna. Informationen i detta pressmeddelande
offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på
att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita
sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet
eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon
annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande
regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt
enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon
regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt
avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande
har dock registrerats och godkänts av Finansinspektionen och hålls
tillgängligt på Terranets hemsida.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer
endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är
relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är
uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av
att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser",
"avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle
kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck....

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.