Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-28

TESSIN: OMSÄTTNING ÖKADE 27%, NEGATIVT RÖRELSERESULTAT 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tessin, som erbjuder en digital plattform för placering och investering i fastigheter, hade en nettoomsättning på 11,1 miljon kronor under tredje kvartalet 2021, en ökning med 27 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Tillväxten är främst hänförlig till en fortsatt ökning av antalet fastighetslån som förmedlats genom plattformen samt

att den genomsnittliga volymen på fastighetslånen ökat.

Det framgår av delårsrapporten.

Rörelseresultatet uppgick till -5,2 miljoner kronor (0,3). Det negativa rörelseresultatet förklaras till stor del av jämförelsestörande poster om cirka 2 miljoner kronor hänförligt till den noteringen bolaget genomförde i maj 2021.

"Bortsett från det ligger resultatutvecklingen i linje med bolagets utvecklingsplan", skriver bolaget.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,1 miljoner kronor. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 2021 till 151 miljoner kronor. Likvida medel påverkades primärt av det vinstandelslån som emitterades om 150 miljoner kronor och emitteringen av preferensaktier i dotterbolaget Tessin Capital SPV Holding om 20 miljoner kronor.
Författare Direkt-SE