Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Tessins intäkter och lånevolymer fortsätter att växa

Stockholm, Sverige - Tessin Nordic Holding AB (publ) (NASDAQ: TESSIN) – Nordens ledande digitala investeringsplattform för fastighetsprojekt offentliggör delårsrapport för perioden januari – september 2021. Tredje kvartalet präglas bland annat av ökad omsättning och en ökning av förmedlad lånevolym.

“Tillväxten och utvecklingen under kvartalet och hittills under året visar styrkan i vår affärsmodell och samtidigt vår förmåga att ta vara på de möjligheter som en ökad efterfrågan på fastighetsfinansiering skapar.” kommenterar Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding AB (publ).

Periodens nyckeltal

Juli – september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 27 procent och uppgick till 11,1 (8,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,2 (0,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster (justerad EBIT) uppgick till -3,2 (0,3) MSEK. Detta exkluderar kostnader om 2 MSEK hänförliga till noteringen på Nasdaq First North Growth Market.
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -5,2 (0,1) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04 (0,01) SEK.
 • Under kvartalet ökade värdet av förmedlade lån med 54 procent och uppgick till 273 (177) MSEK.

Januari – september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 15 procent och uppgick till 30,8 (26,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -75,7 (8,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster (justerad EBIT) uppgick till -13,5 (-8,1) MSEK. Detta exkluderar kostnader om 62,2 MSEK hänförliga till noteringen på Nasdaq First North Growth Market, vilket innefattar en resultatmässig engångspost om -57 MSEK till följd av redovisningsregler för omvända rörelseförvärv. Resultateffekten är inte kassaflödespåverkande, utan är endast redovisningsmässig post.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -74,6 (-7,8) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,3 (-0,9) SEK.
 • Under perioden ökade värdet av förmedlade lån med 56 procent och uppgick 756 (482) MSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Tessin säkerställde totalt 150 MSEK av institutionellt kapital i form av vinstandelslån som arrangerades av DNB Markets och som emitterades till Praktikertjänst. Tessin Capital AB och kapitalpartners tillsköt 22,5 MSEK till strukturen vilket skapade ett totalt investeringsbart belopp om 172,5 MSEK. Kapitalet innebär att Tessin kommer erbjuda större lån till låntagare vilket kan komma att genererar högre intäkter. Kapitalet kommer att investeras inom ramen för Tessin Capitals verksamhet.

Delårsrapporten för perioden i sin helhet bifogas.

Kontakter


Thomas Ahlerup
Head of M&A, Investor Relations and Strategy
Tessin Nordic Holding AB (publ.)
+46-768966300 
ir@tessin.se

Om oss


Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2020 hade Tessin närmare 55,000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har sedan starten totalt förmedlat cirka 3,5 miljarder kronor i finansiering till mer än 300 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av fler än 5 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande 2,3 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 8 – 9 procent.

Läs mer om Tessin på Tessin.se där bland annat finansiell information om Tessin finns på Tessin Investor Relations.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Denna information är sådan information som Tessin Nordic Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-28 08:30 CEST.

Bifogade bilder


Fotograf: Christian Gustavsson

Bifogade filer


Delårsrapport Q3 2021

Författare MFN