Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-11

Tethys Oil AB: Andra kvartalet och halvåret - 30 juni 2020

MUSD (om inte annat anges) Andra Första Andra
kvartalet kvartalet kvartalet
2020 2020 2019
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 10 597 13 032 12 881
3&4 i Oman, netto, före statens andel,
fat
Produktionsandel, netto, efter statens 532 325 585 801 609 523
andel, fat
Produktionsandel (procent) 55 49 52
 
Genomsnittligt försäljningspris per fat, 34,3 63,1 67,8
USD
 
Intäkter och övriga inkomster 21,1 37,3 41,3
EBITDA 8,7 21,9 27,9
Rörelseresultat -1,7 9,2 16,4
Resultat -3,9 12,1 17,3
Vinst per aktie (efter utspädning), USD -0,12 0,35 0,51
 
Nettokassa 59,8 78,0 62,0
Fritt kassaflöde 0,6 9,2 6,2
Investeringar i olje- och gastillgångar 10,4 15,4 12,8
 
MUSD (om inte annat anges) Första Första Helåret
halvåret halvåret 2019
2020 2019
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 11 815 12 394 12 832
3&4 i Oman, netto, före statens andel,
fat
Produktionsandel, netto, efter statens 1 118 127 1 166 490 2 383 086
andel, fat
Produktionsandel (procent) 52 52 51

Genomsnittligt försäljningspris per fat, 51,5 64,5 64,2
USD

Intäkter och övriga inkomster 58,4 74,0 150,8
EBITDA 30,6 44,8 92,9
Rörelseresultat 7,5 22,0 37,1
Resultat 8,2 23,7 38,3
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,24 0,69 1,12

Nettokassa 59,8 62,0 75,1
Fritt kassaflöde 9,8 16,4 31,4
Investeringar i olje- och gastillgångar 25,8 24,4 65,2

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,

Det andra kvartalet 2020 kommer under en lång tid framöver att framstå som ett på många vis extraordinärt kvartal. För Tethys har huvudfokus varit att säkerställa medarbetares och samarbetspartners säkerhet och välbefinnande och upprätthålla verksamheten så nära det normala som möjligt.

Jag är mycket nöjd och tacksam över att kunna meddela att båda målen framgångsrikt nåtts! Och trots de utmaningar pandemin orsakat, så lyckades vi också vara kassaflödesneutrala under kvartalet. Vi är dock fullt medvetna om att situationen inte har återgått till det normala, och vi bibehåller en hög beredskap för att fortsatt möjliggöra en säker och effektiv verksamhet i denna surrealistiska värld.

I början på kvartalet var det på inget vis givet att något av de ovannämnda målen skulle nås. Men genom alla Tethys-medarbetares starka engagemang, har vi kunnat hålla oss friska och verksamheten har kunnat fortsätta nästan som vanligt men under tämligen ovanliga omständigheter. Operatören för Block 3&4 har lyckats upprätthålla en fungerande verksamhet som mött alla säkerhets- och produktionsmål och samtidigt lyckats implementera rigorösa säkerhetsåtgärder på oljefälten för att förhindra spridning av covid-19. Vårt värdland, Sultanatet Oman, har infört strikta hälsoregler samtidigt som de säkerställde att oljesektorn kunnat fortsätta sin verksamhet. Jag vill här ta tillfället i akt att tacka dem båda och uttrycka vår uppskattning för dessa stora insatser.

Vad gäller det finansiella läget, noterar vi med tillfredsställelse att effekterna av oljeprisfallet mildrades genom kostnadsbesparingar och uppskjutna investeringar. Mot slutet av kvartalet återhämtade sig oljepriset något allt eftersom efterfrågan gradvis steg och som ett resultat av de stora produktionsnedskärningar som genomfördes av oljeproducentländerna inom OPEC+. Dessa begränsningar har också påverkat Tethys Oil. I april meddelade vi att vi drog tillbaka våra finansiella guidningar och produktionsguidningar för året efter att vi hade informerats av operatören för Block 3&4 om att vår produktion kommer att bli föremål för produktionsbegränsningar. Den genomsnittliga produktionen under det andra kvartalet 2020 var lägre än tidigare kvartal, men vi lyckades ändå nå 10 600 fat olja per dag. Begränsningarna kvarstår, men vår produktion kommer sannolikt att fluktuera från månad till månad.

Tack vare att operatören för Block 3&4 så snabbt kunde senarelägga investeringar, förväntar vi oss att investeringstakten kommer att minska väsentligt under återstoden av året. Detta, kombinerat med att oljepriset återhämtat sig, torde vi kunna se fram emot en ganska komfortabel finansiell situation framgent. Även efter en distribution om över MUSD 17 till våra aktieägare under kvartalet är vår balansräkning fortsatt stark med MUSD 60 i kassan.

En del av vår kassa kommer vi använda till prospektering, inte minst på vårt nya Block 58. Blocket gränsar till Block 49, som vi också är operatör för, och här finns flera mycket intressanta geologiska indikationer som vi hoppas kunna utveckla till oljefält inom en inte allt för avlägsen framtid. Men vi kommer inte hasta utan genomföra arbetet enligt konstens alla regler. Vi kommer att börja med ombearbetning, integrering och ytterligare tolkning av befintlig seismik. Detta kommer att öka vår förståelse för blocket i allmänhet, men syftar också till att bekräfta de lovande och preliminärt kartlagda potentiellt kolväteförande strukturer ("leads") som redan identifierats. När det inledande arbetet slutförts kommer vi ta oss an det framtida arbetsprogrammet, som inkluderar minst två prospekteringsborrningar.

En annan del av kassan kommer gå till en prospekteringsborrning på Block 49. Vi är i slutförhandlingar med flera rigg-entreprenörer och vi är övertygade om att vi kommer borra före årsslutet.

På Block 56, där vi har en andel om 20 procent, har vi påbörjat en inledande planering av en möjlig ny seismikstudie.

Samtidigt som vi räknar med att öka våra investeringar i prospektering framgent, så kommer vi självklart att fortsätta söka vägar att återföra medel till våra aktieägare.

Så fortsätt att följa oss, vi erbjuder möjlighet till väsentlig tillväxt från vår lovande portfölj av omanska prospekteringstillgångar; Block 49, Block 56 och Block 58, utöver den solida bas vi har i Block 3&4.

Stockholm i augusti 2020

Magnus Nordin,
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Petter Hjertstedt. Tf. CFO, tfn +46 8 505 947 00

KONFERENSSAMTAL
Datum: 11 augusti 2020
Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/mmc/p/dk3xznsg

För att delta via telefon, vänligen ring
Sverige: +46 8 566 426 51
Schweiz: +41 225 809 034
England: +44 333 300 0804
Nordamerika (avgiftsfri): +1 855 857 0686

PIN: 52163194#

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2020 kl. 7:30 CET.

Författare Tethys Oil AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.