Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-11

Tethys Oil AB: Tethys Oils reservutveckling 2018 - Reserversättningsgrad för 2P reserverna uppgick till 177 procent

Tethys Oils oljereserver i Block 3&4 i Oman per 31 december 2018
uppgick till 25 357 tusen fat ("mbo") i bevisade och sannolika
reserver (2P). Reserversättningsgraden 2P uppgår till 177 procent.
Därtill uppgår Tethys Oils betingade oljeresurser i Oman till 12 533
mbo i 2C. Reservrapporterna för 2018 och 2017 reviderades av den
oberoende kvalificerade revision av oljetillgångar ERC Equipoise
Limited ("ERCE").

Utveckling av reserver, Block 3&4 (Reviderade)
mbo 1P 2P 3P
Totalt 31 december 2017 15 559 22 044 32 414
Produktion 2018 -4 295 -4 295 -4 295
Tillägg och uppdateringar 5 471 7 608 7 765
Summa 31 december 2018 16 735 25 357 35 884
Reserversättningsgrad, % 127 177 181

Tilläggen och revideringarna inkluderar överföring av över 4 miljoner
fat från betingade resurser till reserver från det pågående
utvärderingsprogrammet av 2017 års fynd, positiva revideringar av
reserverna på fälten Farha South, Shahd och Erfan och ett mindre
mängd reserver hänförliga till fyndet Tibyan,
prospekteringsborrningen som genomfördes under 2018.

Baserat på ERCEs model uppgår Tethys Oils andel av reserverna efter
statens andel (net entitlement) till 7 781 mbo i 1P, 10 477 mbo i 2P
och 13 824 i 3P.

Utöver reserverna publicerar Tethys Oil även betingade resurser. De
uppskattade betingade resurserna avser fynden som gjordes under 2017.
Att utveckla de betingade resurserna är betingat av resultaten från
det pågående utvärderingsprogrammet samt också ett arbetsprogram och
en budget för att utveckla dessa resurser.

Betingade resurser, Block 3&4 (Reviderade)
mbo 1C 2C 3C
Summa 31 december 2018 5 472 12 533 24 767

Rapporterna är framtagna enligt 2018 Petroleum Resources Management
System (PRMS2018), sponsored by the Society of Petroleum Engineers
(SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association of
Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation
Engineers (SPEE).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 11 februari 2019 kl. 20:30 CET.

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med
kända oljefynd. Tethys Oils kärnområde är Oman, där bolaget har 25
miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner
fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en
genomsnittlig oljeproduktion om 11,767 fat om dagen från Block 3&4.
Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och
Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq
Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tethys-oil-ab/r/tethys-oils-reservutveckling-2...
https://mb.cision.com/Main/17744/2738599/989200.pdf

Författare Cision