Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Tethys Oil: Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades onsdagen den 18 maj 2016 i
Stockholm för årsstämman.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och
styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna av SEK 1.00 per aktie för
räkenskapsåret 2015, motsvarande cirka MSEK 35 givet bolagets nuvarande
innehav av egna aktier.

Till styrelsen omvaldes Per Brilioth, Dennis Harlin, Magnus Nordin, Katherine
Stövring och Geoffrey Turbott. Till ny styrelseledamot valdes Richard Rettig.
Dennis Harlin omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna och
styrelseordföranden, inklusive för kommittémedlemskap, enligt följande: (i)
årligt arvode om 250 000 kronor till styrelseledamöter (utom verkställande
direktören); (ii) årligt arvode om 560 000 kronor till styrelseordföranden;
(iii) årligt arvode om 35 000 kronor till kommittéledamöter per
kommittéuppdrag; och (iv) årligt arvode om 65 000 kronor till ordföranden för
revisionskommittén respektive ersättningskommittén. Det totala arvodet för
kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden, ska ej överstiga
410 000 kronor. För den händelse styrelseledamot enligt styrelsens beslut
utför uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild
ersättning kunna utgå i form av marknadsmässigt timarvode, för vilket ändamål
en ram om 250 000 kronor beslutades, att utbetalas efter beslut av styrelsen.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor, med
den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor, för en
period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2017. Arvode till revisorn
skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande
valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2017.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av
teckningsoptioner samt godkännande överlåtelse av teckningsoptioner. Beslutet
innebär att bolaget ska emittera högst 350 000 teckningsoptioner. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget under tiden från
och med den 28 maj 2019 till och med den 4 oktober 2019. Teckningskursen för
nya aktier ska uppgå till ett belopp motsvarande cirka 122,50 procent av den
för aktien i bolaget på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga
betalkursen under tiden från och med den 2 maj 2016 till och med den 17 maj
2016. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna att uppgå till högst cirka 58 350 kronor. Skälen för
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att koncernen ska kunna behålla
och rekrytera kompetent och engagerad personal på en global marknad för
oljebolag genom att erbjuda dessa personer att delta i ett långsiktigt
incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen
att under tiden fram till årsstämman 2017 besluta om förvärv av egna aktier i
Tethys Oil AB. Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att
bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma 2017 besluta om
nyemission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med
bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att
därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med
bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är
att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets
rörelse. Bemyndigandet är begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om
emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller
konvertering till aktier motsvarande mer än 10,0 procent av det totala
antalet aktier i bolaget vid emissionsbeslutet. I den mån nyemission sker med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på
marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, verkställande
direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där
Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en
nuvarande nettoproduktion på över 12 000 fat olja per dag. Tethys Oil har
också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och
Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.