Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-02

Tethys Oil: Finansiell uppdatering fjärde kvartalet 2015

Tethys Oils intäkter uppgick under det fjärde kvartalet 2015 till MSEK 222.
Bolagets andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före
avräkning av statens andel, uppgick under kvartalet till 997 904 fat olja.
Det genomsnittliga erhållna oljepriset var under kvartalet USD 47,9 per fat.
All oljeförsäljning härrör från Block 3 och 4 i Oman, där Tethys Oil har en
licensandel om 30 procent.

Från och med det fjärde kvartalet 2015 ändrar Tethys Oil bolagets
redovisningsprinciper avseende värdering av underuttag samt allokering och
presentation av över- och underuttag. Denna förändring görs för att bättre
anpassa intäkter med produktionsutveckling, öka tydligheten i operativa
kostnader och därigenom öka transparensen och investerarnas kunskap om
bolaget. Både över- och underuttag kommer från och med fjärde kvartalet 2015
värderas till marknadspris, till skillnad från tidigare redovisningsprinciper
där överuttag värderades till marknadspris och underuttag till kostnad. Både
över- och underuttag kommer redovisas inom Intäkter istället för inom
Operativa kostnader, vilket skedde enligt tidigare redovisningsprinciper.
Enligt de nya redovisningsprinciperna kommer Intäkter följa utvecklingen i
oljeproduktionen under rapportperioden. Rörelseresultatet och periodens
resultat påverkas inte av förändringarna avseende överuttag. Förändringen
avseende värdering av underuttag till marknadsvärde kommer att kunna ha en
påverkan under enskilda kvartal. Över tid har dock de förändrade
redovisningsprinciperna ingen påverkan. Historisk finansiell data har
beräknats om i enlighet med de nya redovisningsprinciperna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tethys Oils andel Block 3 och 4 För-säljning (MSEK) Justering över-/underuttag (MSEK) Intäkter Genom-snittligt erhållet oljepris För-säljning Över-/under-uttag Produktion |
| (USD/fat) (fat)* (fat)*** (fat)** |
| (MSEK) |
| Q4 2015 151 70 222 47,9 366 746 22 725 997 904 |
| Q3 2015 307 -52 255 61,8 584 399 -129 439 918 474 |
| Q2 2015 265 -42 223 57,8 545 019 -22 647 848 939 |
| Q1 2015 163 41 205 63,8 308 892 80 924 774 315 |
| Q4 2014 310 -29 281 97,1 434 035 -12 828 757 730 |
| Helår 2015 886 18 905 58,1 1 805 056 22 725 3 539 631 |
| Helår 2014 1 046 -19 1 027 103,9 1 464 228 -12 828 2 765 654 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Efter statens andel

** Före statens andel

*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils andel av
produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen kallas för
över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och anges per
slutdatum för varje kvartal. Överuttag anges som ett negativt tal.

Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den litauiska
produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som vinst/förlust från
intressebolag.

Kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2015 publiceras den 9 februari 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om
värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där
Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en
nuvarande nettoproduktion på över 11 000 fat olja per dag. Tethys Oil har
också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och
Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.