Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-05

Tethys Oil: Första kvartalet 2015

* Nytt produktionsrekord under första kvartalet 2015. Genomsnittlig
dagsproduktion ökade på kvartalsbasis med 4 procent. Produktionen uppgick
till 784 207 fat motsvarande 8 714 fat per dag
* Intäkter första kvartalet 2015 uppgick till MSEK 163 jämfört med MSEK 310
för det fjärde kvartalet 2014, vilket motsvarar en minskning med 47 procent
kvartal till kvartal. Den minskade försäljningen beror både på en
förändring om över 90 000 fat från överuttag till underuttag och lägre
erhållna oljepriser
* Nettokassa om MSEK 371 per 31 mars 2015 jämfört med MSEK 347 per 31
december 2014. Valutakurseffekten på likvida medel uppgick under första
kvartalet 2015 till MSEK 44, vilket har påverkat resultatet positivt
* Resultat efter skatt för det första kvartalet 2015 uppgick till MSEK 39.
Resultatet innebär en ökning om 116 procent jämfört med MSEK 18 för det
fjärde kvartalet 2015. Resultatet för fjärde kvartalet 2014 påverkades
negativt av nedskrivningar om MSEK 127
* Vinst per aktie före och efter utspädning under första kvartalet 2015
uppgick till SEK 1,11 jämfört med SEK 0,51 för det fjärde kvartalet 2014
* Styrelsen föreslår årsstämman 2015 en värdeöverföring till aktieägarna om
SEK 3,00 per aktie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MSEK Första kvartalet 2015 Fjärde kvartalet 2014 Första kvartalet 2014 Förändring, % |
|(om inte annat anges) |
| Q1 2015 mot Q4 2014 |
| Produktion före statens andel, fat 784 207 768 226 608 582 2% |
| Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl) 8 714 8 350 6 762 4% |
| Försäljning efter statens andel, fat 308 892 434 035 280 782 -29% |
| Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 63,80 97,09 106,56 -34% |
| Försäljning olja och gas 163 310 195 -47% |
| EBITDA 76 200 130 -62% |
| Rörelseresultat 13 14 83 -7% |
| Periodens resultat 39 18 58 117% |
| Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK 1,11 0,51 1,62 118% |
| Nettoskuld (nettokassa) (371) (347) 60 7% |
| Investeringar 131 101 45 30% |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vänner och investerare,

Det första kvartalet 2015 är, som förväntat efter oljeprisfallet, väsentligt
svagare än föregående kvartal. Vi är dock glada att kunna rapportera att
Tethys är fortsatt lönsamt. Vår försäljning under det första kvartalet
uppgick till MSEK 163, EBITDA var MSEK 76 och vårt resultat efter skatt
uppgick till MSEK 39.

Under kvartalet fortsatte vi att investera kraftfullt i Block 3 och 4.
Sammanlagt investerades MSEK 130 i nya borrningar, seismiska studier och
infrastruktur. Borraktiviteten ökade markant, och 11 borrningar genomfördes
under första kvartalet. Och åtminstone hittills i år har produktionen svarat
väl på våra investeringar. Vi rapporterar ett nytt kvartalsrekord om 8 714
fat olja per dag och vår andel av produktionen från Block 3 och 4 var i mars
den högsta någonsin under en enskild månad och uppgick till 9 154 fat olja
per dag.

Vår starka kassa om MSEK 400 i slutet av första kvartalet, motsvarande över
SEK 11 per aktie, tillsammans med våra finansiella och operativa siffror för
första kvartalet indikerar att Tethys torde kunna vara ett av de finansiellt
starkaste bolagen bland jämförbara oljebolag. Vi har en stark balansräkning
även efter den föreslagna överföringen till aktieägarna om SEK 3 per aktie.
Vår stora pengahög och vår outnyttjade kredit om upp till MUSD 100 ger
omfattande utrymme för fortsatta investeringar likväl som för andra
möjligheter och/eller ytterligare värdeöverföring till aktieägarna.

Utsikter

Blickar vi framåt, finns tecken som tyder på att vi kan ha sett botten på
oljepris. Volatiliteten har avtagit kraftigt under de senaste månaderna. För
närvarande handlas Brent väl över USD 60 per fat. Ett pris som vi är mycket
komfortabla med!

Vi förväntar oss att borraktiviteten kommer att vara fortsatt hög även
framöver. Nya riggar har kontrakterats och planeras sättas i drift senare
denna sommar. Vi kommer då att ha fem riggar i gång. Vi tror att vår
oljeproduktion kommer att fortsätta stiga under 2015, men vi förväntar oss
också att produktionen under enskilda månader kommer att fluktuera.

Lämnar vi öknen i Oman och blickar ut över Östersjön till Litauen, så är
produktionen på Gargzdailicensen för närvarande kassaflödespositiv, om än
nätt och jämt. I närtid har vi högre förhoppningar för den ostligare
Raseiniailicensen, där prospekteringsprogrammet skall gå in i borrfas senare
under innevarande kvartal.

Så fortsätt följa oss – vi står starka men ämnar bli än starkare! Och kom
ihåg, ett oljepris kring USD 60 per fat är inte dåligt. Åtminstone inte för
oss!

Stockholm i maj 2015

Magnus Nordin

Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike.
Aktierna är noterade på NASDAQ Stockholm (TETY).

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.