Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-19

Three Gates AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i THREE GATES AB (PUBL)

Aktieägarna i Three Gates AB (publ), 556842-4062, kallas härmed till
extra bolagsstämma fredagen den 16 februari 2018, klockan 13.00 i
bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby.

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 9 februari
2018, och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 12
februari 2018 per post till Three Gates AB, S:t Hansgatan 35, 621 56
Visby, per telefon 073-334 27 53 eller per e-post ir@threegates.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella
biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds
genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida
www.threegates.se. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan
förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
registrering måste vara genomförd per 9 februari 2018 och förvaltaren
bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt
utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller
ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av
fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordningen

7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

8. Förslag till beslut om nyemission

9. Förslag till beslut om nyemission

10. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7 - Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra ytterligare emissioner i bolaget föreslår styrelsen
följande ändring av bolagsordningen.

Till extra bolagsstämma den 2 februari 2018 föreslagen lydelse:

"§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000
kronor.

§5. Antal aktier

Lägst 1 300 000 aktier och högst 5 200 000 aktier."

Nu föreslagen lydelse:

"§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 375 000 kronor och högst 5 500 000
kronor.

§5. Antal aktier

Lägst 2 500 000 aktier och högst 10 000 000 aktier."

Punkt 8 - Förslag till beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, villkorat av att stämman fattar
beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7, beslutar om
nyemission av högst 642 857 aktier på i huvudsak följande villkor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de personer och/eller
företag som lämnat brygglån till Bolaget. Betalning för tecknade
aktier ska erläggas genom kvittning av brygglånen. Teckningskursen
ska vara 7 kronor för varje ny aktie vilket motsvarar marknadsmässig
kurs och samma kurs som i av styrelsen beslutad företrädesemission.
Teckning av aktier ska ske senast den 1 mars 2018. Betalning ska
erläggas samtidigt som teckning. Aktiekapitalet kan öka med högst 355
451,49 kr. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter
det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Punkt 9 - Förslag till beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, villkorat av att stämman fattar
beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7, beslutar om
nyemission av högst 285 714 aktier på i huvudsak följande villkor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Martin Ekdal Invest AB
och Minotaurus Energi AS. Betalning för tecknade aktier ska erläggas
genom kvittning av de teckningsberättigades fordringar på bolaget.
Teckningskursen ska vara 7 kronor för varje ny aktie vilket motsvarar
marknadsmässig kurs och samma kurs i av styrelsen beslutad
företrädesemission. Teckning av aktier ska ske senast den 1 mars
2018. Betalning ska erläggas samtidigt som teckning. Aktiekapitalet
kan öka med högst 157 978,32 kr. De nya aktierna ska medföra rätt
till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid
Bolagsverket.

C. Upplysningar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen. För giltigt beslut enligt punkterna 7-8
fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda
aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 9 fordras att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Bolaget har 1 314 324 aktier och röster.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 - 54 73 33
E-post:don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades
2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra
digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har
etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande
produktportfölj med stor potential, som omfattar underhållningsspel,
online gambling och sociala kasinospel. Three Gates verkar på den
globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett
stort internationellt nätverk.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/three-gates-ab/r/kallelse-till-extra-bolagssta...
http://mb.cision.com/Main/14835/2434286/779518.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.