Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Three Gates AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i THREE GATES AB (PUBL)

Aktieägarna i Three Gates AB (publ), 556842-4062, kallas härmed till
extra bolagsstämma fredagen den 22 november 2019, klockan 13.00 i
bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby.

Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 15 november
2019, och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 18
november 2019 per post till Three Gates AB, S:t Hansgatan 35, 621 56
Visby, per telefon 073-334 27 53 eller per e-post ir@threegates.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella
biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds
genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida
www.threegates.se. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan
förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
registrering måste vara genomförd per den 15 november 2019 och
förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om
fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre
giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordningen

7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

9. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7 - Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den av styrelsen beslutade nyemissionen föreslår
styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

"§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 720 000 kronor och högst 10 880 000
kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 4 900 000 aktier och högst 19 600 000
aktier."

Föreslagen lydelse:

"§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000
kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000
aktier."

Beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut att godkänna
styrelsens beslut om nyemission enligt punkt 8.

Punkt 8 - Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om
nyemission enligt följande.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 13 614 315,60 kronor. Högst
24 622 370 nya aktier ska ges ut. Bolagets aktieägare ska ha
företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det
antal aktier de förut äger. Avstämningsdag för deltagande i
nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 28 november 2019.
Teckningskursen ska vara 1,00 kronor för varje ny aktie. Om inte
samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen
besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter varvid tilldelning i första hand ska ske till
aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett
om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det
antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den
mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning
av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga
som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro
rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för
teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning och i
sista hand till dem som garanterat nyemissionen och för det fall att
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i
förhållande till storleken av de ställda garantiutfästelserna och, i
den mån detta inte kan ske, genom lottning. Teckning av nya aktier
med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning
under perioden från och med den 2 december 2019 till och med den 16
december 2019. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter
ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för
aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant
senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota.
Betalning för tecknade aktier kan ske genom kvittning. Teckning av
nya aktier ska då ske under samma period på separat teckningslista
och betalning erläggas samtidigt som teckning. De nya aktierna ska
medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats vid Bolagsverket. Styrelsen ska ha rätt att besluta om
förlängning av teckningsperioden.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den
verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på
bolagets kontor två veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad
den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna
kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.
threegates.se och framläggas på stämman.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 i
förslaget till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av
aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

Three Gates AB har på dagen för denna kallelse totalt 4 924 474 aktier
med en röst vardera.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas
till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears
webbplats
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf

_____________________

Three Gates AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/three-gates-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsst...
https://mb.cision.com/Main/14835/2938364/1127603.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.