Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-08

Three Gates AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Three Gates AB (publ) 8 mars 2019

Aktieägarna i Three Gates AB (publ) ("Bolaget") samlades fredagen den
8 mars 2019 kl. 15:00 i Bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby
för extra bolagsstämma. Vid stämman fattades följande beslut i
sammandrag:

Val av ny styrelseledamot

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utöka styrelsen
med en ledamot samt välja Matthew Wilson som ny styrelseledamot för
tiden intill nästa årsstämma.

Beslut om utgivande av teckningsoptioner för incitamentsprogram för
Bolagets anställda

Beslöts om emission av högst 75 000 teckningsoptioner av serie
2019/2022 A avsedda för incitamentsprogram för Bolagets anställda med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens
förslag på i huvudsak följande villkor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma personer som är eller kan
komma att bli anställda i befattningar i Bolaget eller något av dess
dotterbolag enligt följande fördelning. Överteckning kan ej ske.

Teckningsberättigad Maximal teckning och tilldelning av teckningsoptioner

Rikard Jaksch 7 500

Övriga medarbetare 67 500 totalt att fördelas med maximalt 30 000 per medarbetare

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
teckningsoptionerna utgör ett incitamentsprogram för personer som är
eller kommer att bli anställda i Bolaget eller dess dotterbolag.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning inom de ramar som
anges ovan.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni - 31 december
2022 teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 10,00 kr
per aktie. Sedvanliga omräkningsvillkor gäller för
teckningsoptionerna.

För varje teckningsoption ska en marknadsmässig premie erläggas i
enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Betalning ska erläggas
i samband med teckning, dock senast sex månader från bolagsstämmans
beslut. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast sex månader från
bolagsstämmans beslut. Styrelsen äger rätt att förlänga
teckningstiden.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från det räkenskapsår då de på
avstämningsdagen för att äga rätt att motta utdelning är införda i
Bolagets aktiebok.

Vid fullt utnyttjande av samtliga de teckningsoptioner som styrelsens
förslag innefattar kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt
högst 41 469,35 kronor. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka
1,5 procent. Totalt finns 240 000 teckningsoptioner utestående. Vid
fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner och
teckningsoptioner i det nu föreslagna programmet kommer bolagets
aktiekapital att öka med totalt högst 174 171,27 kronor motsvarande
en utspädningseffekt om maximalt ca 6 procent.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslut om utgivande av teckningsoptioner avsedda för
incitamentsprogram för bolagets styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med förslag från huvudägare om emission
av högst 15 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 B avsedda för
incitamentsprogram för Bolagets styrelseledamöter med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt på i huvudsak följande villkor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Matthew Wilson.
Överteckning kan ej ske.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
teckningsoptionerna utgör ett incitamentsprogram för personer som är
eller blir utsedda till styrelseledamöter i Bolaget eller dess
dotterbolag.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni - 31 december
2022 teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 10,00 kr
per aktie. Sedvanliga omräkningsvillkor gäller för
teckningsoptionerna.

För varje teckningsoption ska en markandsmässig premie erläggas i
enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Betalning ska erläggas
i samband med teckning, dock senast sex månader från bolagsstämmans
beslut. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast sex månader från
bolagsstämmans beslut. Styrelsen äger rätt att förlänga
teckningstiden.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från det räkenskapsår då de på
avstämningsdagen för att äga rätt att motta utdelning är införda i
Bolagets aktiebok.

Vid fullt utnyttjande av samtliga de teckningsoptioner som huvudägares
förslag innefattar kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt
högst 8 293,87 kronor. Detta motsvarar en utspädningseffekt om 0,3
procent. Totalt finns 240 000 teckningsoptioner utestående. Vid fullt
utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner och
teckningsoptioner i det nu föreslagna programmet kommer Bolagets
aktiekapital att öka med totalt högst 140 995,79 kronor motsvarande
en utspädningseffekt om maximalt ca 5,16 procent.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 - 54 73 33
E-post:don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades
2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra
digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har
etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande
produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala
marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort
internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 juni 2018.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/three-gates-ab/r/kommunike-fran-extra-bolagss...
https://mb.cision.com/Main/14835/2759820/1004702.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.