Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Three Gates AB: Three Gates AB genomför företrädesemission om 24,6 Mkr, teckningsåtaganden uppgår till ca 8 Mkr

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydkorea eller Sydafrika.

Styrelsen för Three Gates AB har beslutat, under förutsättning av
bolagsstämmans efterföljande godkännande och beslut om justeringar av
gränserna för aktiekapital och antal utestående aktier i
bolagsordningen, att genomföra en nyemission om ca 24,6 Mkr med
företrädesrätt för bolagets aktieägare. Kallelse till extra
bolagsstämma sker genom separat kallelse.

I samband med transaktionen kommer lån upp till ca 8 Mkr att kvittas
mot aktier (avseende teckningar inom företrädesemissionen).
Teckningsförbindelser från Bolaget närstående, styrelse och ledning
uppgår till ca 8,0 Mkr. Emissionen genomförs för att stärka bolagets
balansräkning, tillföra rörelsekapital och möjliggöra genomförandet
av bolagets utgivningsplan.

Villkoren för företrädesemissionen i korthet

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i
förhållande till det antal aktier de förut äger. Varje aktie i Three
Gates som innehas på avstämningsdagen ger rätt att teckna fem nya
aktier i nyemissionen.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska
vara den 28 november 2019. Sista dag för handel med aktien inklusive
rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 november 2019. Första
dagen aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är
den 27 november 2019.

Teckningskursen ska vara 1,00 krona för varje ny aktie.

Teckningstiden är från och med den 2 december 2019 till och med den 16
december 2019. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter
ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för
aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant
senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota.

Genom emissionen ökas bolagets aktiekapital med högst 13 614 315,60
kronor. Högst 24 622 370 nya aktier ska ges ut.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och godkännande av
emissionsbeslutet på extra bolagsstämma, vilken kallas till enligt
separat kallelse. Styrelsen skall härvid ges möjlighet att fatta
beslut om ev. förlängning av teckningsperioden.

VD Don Geyer kommenterar företrädesemissionen

"Som aviserat i den senaste delårsrapporten genomför vi nu en
nödvändig kapitalisering av bolaget. Genom denna finansiering stärker
vi bolagets balansräkning och skapar förutsättningar för att
genomföra vår lanseringsplan. Vi står inför en mycket spännande
lansering i och med den kommande globala lanseringen av Project Blue
Book: the Game, där vi har ett mycket bra samarbete med SuperScale.
Under den globala lanseringen kommer UA-budgeten omfatta upp till 1
miljon US dollar per månad. Därtill spelet Runecraft för Roblox, samt
och Asteroids i samarbetet med Atari. Samtliga dessa är n mycket bra
möjligheter för Bolaget. Roblox representerar tex en av de snabbast
växande och mest intressanta segmenten inom spel. Vi har ett mycket
spännande 2020 framför oss och vi arbetar stenhårt på att nå
lönsamhet i verksamheten", säger verkställande direktör Don Geyer.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Bolaget i samband
med nyemissionen.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller

indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller annat land där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade
aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt
Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas
eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person
med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act
eller någon provinslag i Kanada.

Threegates aktie handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet GATE.
Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 klockan 15:45 CEST.

För ytterligare information:

Don Geyer VD, Three Gates AB
Telefon: 0705 - 54 73 33
E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades
2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra
digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har
etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande
produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala
marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort
internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/three-gates-ab/r/three-gates-ab-genomfor-fore...
https://mb.cision.com/Main/14835/2938327/1127608.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.