Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

Tieto Corporation: TIETO ERHÅLLER KONKURRENSGODKÄNNANDE FÖR DET FÖRESLAGNA FÖRVÄRVET AV AVEGA

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare
sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att
accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller något annat land där
lämnande av erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept
av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller
skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering
sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk
lag.

Pressmeddelande
14 november 2017

Tieto Sweden AB ("Tieto
"), ett direkt helägt dotterbolag till Tieto Oyj, offentliggjorde den 23
oktober 2017 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna
i Avega Group AB (publ) ("Avega
") att överlåta samtliga aktier av såväl serie A som serie B i Avega till
Tieto för 40 kronor kontant per aktie, oavsett aktieslag ("Erbjudandet
"). Tieto har nu erhållit konkurrensgodkännande för det föreslagna förvärvet
av Avega.

Fullföljande av Erbjudandet har varit villkorat bland annat av att samtliga
för Erbjudandet och förvärvet av Avega erforderliga regulatoriska,
myndighets- eller liknande tillstånd, godkännanden och beslut, inklusive från
konkurrensmyndigheter, erhålls på för Tieto acceptabla villkor.

Konkurrensverket har nu godkänt Tietos förvärv av Avega och Erbjudandet är
således inte längre villkorat av erhållande av regulatoriska, myndighets-
eller liknande tillstånd.

Acceptfristen för Erbjudandet är planerad att avslutas kl. 15.00 den 28
november 2017. Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart Tieto har
offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller att Tieto annars
beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande
sker senast omkring den 1 december 2017, förväntas utbetalning av vederlag
komma att påbörjas omkring den 7 december 2017. Tieto förbehåller sig rätten
att, vid ett eller flera tillfällen, förlänga acceptfristen för Erbjudandet,
liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

YTTERLIGARE INFORMATION

Frågor från media ställs till:
Kia Haring, Head of Global Communications and Corporate Responsibility, tel.
+358 40 765 3700, e-post kia.haring@tieto.com

Frågor från investerare ställs till:
Lasse Heinonen, CFO, tel. +358 2072 66329, +358 50 393 4950, e-post
lasse.heinonen@tieto.com

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på:
www.tieto.com/Avega.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2017, kl. 9.00.

INFORMATION OM TIETO-KONCERNEN

Tieto Sweden AB är ett privat svenskt aktiebolag, registreringsnummer
556052-7466, med huvudkontor i Stockholm och är direkt helägt av Tieto Oyj.
Tieto Oyj är ett publikt finskt bolag, registreringsnummer 0101138-5, med
huvudkontor i Esbo, Finland. Tieto Oyj är noterat på Nasdaq Helsinki och
Nasdaq Stockholm. Tieto-koncernen grundades 1968 i Finland och är idag en av
de ledande IT-tjänsteleverantörerna i Norden. Tieto-koncernen erbjuder ett
brett utbud av IT-tjänster, mjukvarubaserade industrilösningar och
produktutvecklingstjänster inom kommunikation och integrerade system till
cirka 900 kunder inom både den privata och offentliga sektorn. Finland,
Sverige och Norge utgör huvudmarknaderna och stod för 45 procent, 38 procent
respektive 11 procent av nettoförsäljningen 2016. Tieto-koncernen har cirka
13 000 anställda och verksamhet i 23 länder. Största aktieägarna i Tieto Oyj
är Cevian Capital, Silchester International Investors LLP och Solidium, en
fond ägd av finska staten, som tillsammans äger cirka 35 procent av aktierna.

Tieto-koncernens nettoförsäljning 2016 var cirka 1 493 miljoner euro och
koncernen hade en balansomslutning om cirka 1 075 miljoner euro. Börsvärdet
den 20 oktober 2017 var cirka 1 991 miljoner euro.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet
förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering
sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk
rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att offentliggöras i eller distribueras i eller till
och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller
till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare
åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regleringar. Tieto kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan
distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att
direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma
att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom
post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller
internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller
genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax,
e-post, telex, telefon och internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något
sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken
detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet
kommer att eller får sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.
Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta
pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet, till
sådana personer. Tieto kommer inte att utbetala något vederlag enligt
Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller
omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och
andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör
framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas
av att den innehåller orden "förutses", "avses", "planeras", "kommer att",
"kanske kommer att", "ska", "skulle", "ämnas", "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på engelska och svenska. Vid
eventuella avvikelser mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment,
eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som
inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika
från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på
grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Tietos
kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag
den förmedlas och Tieto har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan
skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av
ny information, framtida händelser eller liknande, förutom vad som krävs
enligt Nasdaq Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden (1 februari 2015) eller andra gällande lagar och bestämmelser.

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Tieto Corporation via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.