Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Tieto Corporation: TIETO OFFENTLIGGÖR ERBJUDANDEHANDLING AVSEENDE SITT REKOMMENDERADE KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I...

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare
sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att
accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller något annat land där
lämnande av erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept
av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller
skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering
sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk
lag.

Pressmeddelande
25 oktober 2017

Tieto Sweden AB ("Tieto
"), ett direkt helägt dotterbolag till Tieto Oyj[1], har idag offentliggjort
erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade offentliga
uppköpserbjudande till aktieägarna i Avega Group AB (publ) ("Avega
") att överlåta samtliga aktier av såväl serie A som serie B i Avega
("Aktierna
") till Tieto ("Erbjudandet
"). Aktierna av serie B är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small
Cap. Aktierna av serie A är inte upptagna till handel.

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet ("Erbjudandehandlingen
") har idag godkänts av Finansinspektionen.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln finns tillgänglig på Tietos
hemsida,www.tieto.com/Avega, och på Danske Banks
hemsida,www.danskebank.se/prospekt. Erbjudandehandlingen, en förtryckt
anmälningssedel och ett svarskuvert kommer att sändas till samtliga
aktieägare vars innehav i Avega var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB
idag den 25 oktober 2017.

Erbjudandet innebär (a) en premie om cirka 19,0 procent jämfört med slutkursen
om cirka 33,6 kronor per aktie av serie B i Avega på Nasdaq Stockholm den 20
oktober 2017, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets
offentliggörande, (b) en premie om cirka 24,7 procent jämfört med den
volymviktade genomsnittskursen per aktie av serie B i Avega på Nasdaq
Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 20 oktober
2017 om 32,1 kronor, (c) en premie om cirka 37,1 procent jämfört med den
volymviktade genomsnittskursen per aktie av serie B i Avega på Nasdaq
Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna fram till och med den 20 oktober
2017 om 29,2 kronor, och (d) en premie om cirka 48,7 procent jämfört med den
volymviktade genomsnittskursen per aktie av serie B i Avega på Nasdaq
Stockholm under de senaste 180 handelsdagarna fram till och med den 20
oktober 2017 om 26,9 kronor.

TIDPLAN FÖR ERBJUDANDET

Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 26 oktober 2017 och avslutas kl.
15.00 den 28 november 2017. Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart
Tieto har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller att
Tieto annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant
offentliggörande sker senast omkring den 1 december 2017, förväntas
utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 7 december 2017.

Tieto förbehåller sig rätten att, vid ett eller flera tillfällen, förlänga
acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för
utbetalning av vederlag. Meddelande om sådan(a) förlängning(ar) eller
senareläggning(ar) av utbetalning av vederlag kommer att offentliggöras av
Tieto genom pressmeddelande(n) i enlighet med gällande lagar och regler.

Fullföljande av Erbjudandet förutsätter bland annat godkännande från
Konkurrensverket i Sverige. Förvärvet av Avega har anmälts till
Konkurrensverket och erforderligt godkännande förväntas ha erhållits före
utgången av den ovan angivna acceptfristen.

Ytterligare information

Frågor från media ställs till:
Kia Haring, Head of Global Communications and Corporate Responsibility, tel.
+358 40 765 3700, e-postkia.haring@tieto.com

Frågor från investerare ställs till:
Lasse Heinonen, CFO, tel. +358 2072 66329, +358 50 393 4950,
e-postlasse.heinonen@tieto.com

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig
på:www.tieto.com/Avega.

The information in this press release has been published in accordance with
the Takeover-rules. Informationen lämnades för offentliggörande den 25
oktober 2017, kl. 17.30

Information om Tieto-koncernen

Tieto Sweden AB är ett privat svenskt aktiebolag, registreringsnummer
556052-7466, med huvudkontor i Stockholm och är direkt helägt av Tieto Oyj.
Tieto Oyj är ett publikt finskt bolag, registreringsnummer 0101138-5, med
huvudkontor i Esbo, Finland. Tieto Oyj är noterat på Nasdaq Helsinki och
Nasdaq Stockholm. Tieto-koncernen grundades 1968 i Finland och är idag en av
de ledande IT-tjänsteleverantörerna i Norden. Tieto-koncernen erbjuder ett
brett utbud av IT-tjänster, mjukvarubaserade industrilösningar och
produktutvecklingstjänster inom kommunikation och integrerade system till
cirka 900 kunder inom både den privata och offentliga sektorn. Finland,
Sverige och Norge utgör huvudmarknaderna och stod för 45 procent, 38 procent
respektive 11 procent av nettoförsäljningen 2016. Tieto-koncernen har cirka
13 000 anställda och verksamhet i 23 länder. Största aktieägarna i Tieto Oyj
är Cevian Capital, Silchester International Investors LLP och Solidium, en
fond ägd av finska staten, som tillsammans äger cirka 35 procent av aktierna.

Tieto-koncernens nettoförsäljning 2016 var cirka 1 493 miljoner euro och
koncernen hade en balansomslutning om cirka 1 075 miljoner euro. Börsvärdet
den 20 oktober 2017 var cirka 1 991 miljoner euro.

viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet
förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering
sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk
rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att offentliggöras i eller distribueras i eller till
och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller
till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare
åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regleringar. Tieto kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan
distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att
direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma
att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom
post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller
internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller
genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax,
e-post, telex, telefon och internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något
sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken
detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet
kommer att eller får sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.
Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta
pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet, till
sådana personer. Tieto kommer inte att utbetala något vederlag enligt
Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller
omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och
andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör
framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas
av att den innehåller orden "förutses", "avses", "planeras", "kommer att",
"kanske kommer att", "ska", "skulle", "ämnas", "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på engelska och svenska. Vid
eventuella avvikelser mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment,
eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som
inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika
från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på
grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Tietos
kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag
den förmedlas och Tieto har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan
skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av
ny information, framtida händelser eller liknande, förutom vad som krävs
enligt Nasdaq Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden (1 februari 2015) eller andra gällande lagar och bestämmelser.
---------------------------------------
[1]Tieto Oyj kallas gemensamt med sina dotterbolag för "Tieto-koncernen
".

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Tieto Corporation via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.