Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

TiksPac: Bokslutskommuniké, Juli 2017 - December 2018,  Delårsrapport Q6

· Vi har på 18 månader omsatt 44,2 miljoner
· Resultatet för 18 månader är 7,1 miljoner bättre än föregående år

Finansiell utveckling

Sjätte kvartalet, oktober - december 2018

· Nettoomsättning: 8 645 (8 099) TSEK
· Resultat efter finansiella poster: 1 678 (2 402) TSEK
· Resultat per aktie: 0,12 (0,16) kronor

- Antal sålda platser: 601 (640) st

- Orderstock: 2 180 (2 022) TSEK

18 månader, juli 2017 - december 2018

· Nettoomsättning: 44 220 (37 848) TSEK
· Resultat efter finansiella poster: 8 555 (1 477) TSEK
· Resultat per aktie: 0,61 (0,11) kronor

- Antal sålda platser: 3 225 (3 087) st

- Orderstock: 2 180 (2 022) TSEK

Räkenskapsåret är förlängt till 18 månader varför jämförelseperioden
juli 2016 - december 2017 består av den fastställda årsredovisningen
för räkenskapsåret 2016/2017 samt Q2 2017/2018 och presenteras för
jämförelseändamål. Jämförelserna påverkas även av den post på 3 600
TSEK som på grund av försenade utleveranser i juni 2017 flyttades
över till juli samma år.

Sjätte kvartalet, (okt - dec) visar en vinst på 1 678 (2 402) TSEK
efter finansiella poster. Resultatet bra för denna period, det är
något lägre än samma period föregående år men sett över flera år är
det föregående år som var ovanligt bra.

Perioden juli 2017 - december 2018 (18 månader) är klart mycket bättre
än motsvarande period föregående år. Omsättningen var 6 372 TSEK
högre med ett resultat efter finansiella poster som är 7 078 TSEK
högre än föregående år. Även justerat för de leveranser som flyttades
in från föregående bokföringsår visar vi ett positivt resultat på 4
955 TSEK (föregående år 1 477 TSEK). Resultatökningen beror utöver
flyttade leveranser på högre omsättning och lägre totala kostnader.

Orderstock och antal sålda platser

Med orderstock menas hos TiksPac de projekt där kunden signerat avtal
om medverkan under 2 år men där projektet ännu inte är avslutat och
levererat till kommunen. Eftersom projekten som ska levereras ut till
kommunerna ligger ojämnt fördelade över tid måste vi ibland låta
färdiga projekt vila en period innan de kan levereras. Detta ger då
en ökad orderstock till dess att projekten kan levereras och därmed
påverkar det intäkterna.

Orderstocken per 2018-12-31 uppgår till 2 180 TKR, en ökning från 2
022 TKR samma period föregående år. Då kontrakten löper på 2 år
innebär ovanstående att vi har ett faktiskt värde på orderstocken på
nära 4 360 TKR.

Under året har vi sålt fler platser än vad vi sålt något tidigare år.
Summerat under 18 månader har vi sålt

3 225 st platser jämför med motsvarande 18-månadersperiod föregående
år då vi sålde 3 087 platser.

Om Bolaget

TiksPac AB, 556856-0063 (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i
Falkenberg.

TiksPac AB är moderbolag till:

· TiksPac Norden AB, 556605-1263 TiksPac UK Ltd, 09238130
· TiksPac Norge, 993 322 164 (filial)
· TiksPac Danmark, 32666299 (filial)
· TiksPac Finland, 2586440-3 (filial)

·

Bolagets aktier handlas sedan 2013-10-23 på Spotlight Stock Market
(tidigare Aktietorget).

Kortnamnet är TIKS och aktien handlas via banker och
fondkommissionärer.

ISIN-koden är SE0005307048

TiksPac arbetar med två olika koncept för att bidra till en renare
miljö genom att förse hundägare i Europa med miljövänliga hundpåsar.

CSR för kommuner: - Konceptet som vänder sig till kommuner är ett
miljökoncept där stationer med miljövänliga hundpåsar placeras ut på
strategiska platser runt om i kommunen. Detta koncept är
kostnadsfritt för kommunen som dock ansvarar för utplacering, skötsel
och drift av stationerna. Detta koncept sponsras av företag som
exponeras med sitt varumärke eller budskap och på så sätt visar att
de värnar om sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR.

RENT för privata ytor: - Konceptet som vänder sig till kunder som
fastighetsbolag, bostadsbolag, affärskedjor, campingar eller liknande
där kunden kan hyra stationer med tillhörande hundpåsar. Kunden
placerar ut stationerna på sina områden och får sitt varumärke
exponerat på stationerna.

Kommentarer från VD

Ekonomi: TiksPac gör ett fantastiskt resultat den senaste
18-månadersperioden. Vi visar ett resultat före skatter på 8,6 mkr
och med en nettoomsättning på 44,2 mkr. Som tidigare nämnts har vi
förlängt vårt bokföringsår med 6 månader så att det följer
kalenderår. Detta förenklar för aktiemarknaden att följa TiksPac som
bolag.

Hemsida: Vår nydesignade hemsida www.tikspac.se är nu lanserad i
Sverige. Vi ser att vårt digitala nytänkande har genererat i ökad
interaktivitet från sponsorer, kommuner och hundägare. Sidan har
redan genererat i nya affärer. Hemsidan ger oss en bättre förståelse
för behovet av våra produkter ute i landet. Ett av målen när vi
skapade vår nya hemsida var just att enklare hitta intresserade
sponsorer och kommuner genom att få in feedback och önskemål från
allmänheten.

Norden: Försäljningen i Norden är fortsatt stabil och ger oss en jämn
intäktsström för vidare satsningar. Vi har under 2018 påbörjat en
generationsväxling i säljkåren då några äldre säljare har gått i
pension. Vi söker alltid nya hungriga säljare, det är vardagen och
normalläget i vår bransch.

England: Inom ett nytt spännande segment har RENT-avtal signerats i 7
Parish Councils. Det finns en stor marknadspotential eftersom det
finns ca 9 000 Parish Councils i England. Parish kommer från kyrkans
ord för församling. Dessa avtal är signerade i Swale Borough Council
där vi idag har ett etablerat CSR-projekt. Man väljer nu att
komplettera genom att hyra egna stationer då de tycker att vårt
befintliga CSR-koncept fungerar mycket bra.

TiksCan: Vi har påbörjat försäljningen av vår nya unika hundlatrin. Vi
har nu även fått feedback från kommuner som tycker den fungerar
otroligt bra. Vi tror vi kommer se TiksCan i många kommuner framöver.
Det är viktigt att vi kan erbjuda fler produkter för att stärka våra
relationer/samarbeten med kommunerna. Vi tror även att TiksCan kan
vara en dörröppnare i vissa kommuner där vi ännu inte har avtal i
dagsläget.

DogPal: Sista testversionen inkluderat en social del är nu klar att
betatestas. I denna kan man följa andra hundägare och deras hundar
med bilder och filmer. Nu återstår en översyn innan lansering och
några mindre tekniska justeringar. Vår förhoppning är att DogPal är
färdig för lansering innan sommaren 2019.

Framtiden: Vi kommer satsa vidare på befintliga marknader med vårt
etablerade koncept kompletterat med nya produkter och erbjudanden. Vi
vill knyta upp våra sponsorer och kommuner ytterligare för att höja
återköpsfrekvensen.

Kontakt

Stefan Arvidsson, VD

+46 (0)346-734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com

Finansiell information

Väsentliga händelser under perioden juli 2017 - december 2018

· Vid årsstämman 2017-10-05 valdes Pelle Hjortblad till ny
ordförande i bolagets styrelse

· Vid stämman beslutades att anta ny bolagsordning innebärande bland
annat skifte av räkenskapsår till kalenderår. Innevarande
räkenskapsår förlängdes till 18 månader med bokslut 2018-12-31

· Fokus på marknadsföring och kundvård genom anställning av
marknadskoordinator

· GDPR från 25 maj, ingen påverkan på kärnverksamheten men vi
anpassar våra rutiner

· Arbetsmiljöverket, godkänd inspektion av arbetsplatsen genomförd
· Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas
· Goodwillpost avskriven: Under 5 år har vi skrivit av goodwill med
1MKR per år, denna post är nu helt avskriven och belastar inte längre
resultatet

· Utleveranser som stoppades på grund av virus hos TNT sista vecka i
juni 2017, levererades i början av juli och har påverkat resultatet
för perioden positivt med 3,6MKR

· Petplan - Avtal om samarbete i 3 kommuner utanför London under
första halvåret 2019

· Ny hundlatrin - TiksCan 2.0, lanserad
· Påssponsorer - Avtal med företag i Sverige och Finland om att
synas på våra påsar under 2019

· Extrico AB, flaggat för att de innehar 10% av kapital och röster i
TiksPac, samtidigt har styrelseledamoten Lars Åke Södergren minskat
sitt innehav till ca 19%

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Nydesignad hemsida för Sverige lanserad, övriga länder följer
under 2019

· DogPal, testversion inkluderat socialt del klar
Utdelning

Styrelsen har fastslagit nedanstående utdelningspolicy:

TiksPacs övergripande mål är att ge aktieägarna en hög
totalavkastning, dels genom aktieutdelning, dels genom värdestegring
i aktien. TiksPacs utdelningspolicy är att till sina aktieägare
utbetala en årlig utdelning motsvarande 35 procent av det förväntade
uthålliga resultatet efter skatt. Hänsyn ska dock tas till bolagets
finansiella ställning, kassaflöde och framtida expansionsplaner.

Styrelsen har beslutat att till årets stämma föreslå en ordinarie
vinstutdelning om 660.000 kr fördelat lika på det totala antalet
aktier i bolaget vilket motsvarar 0,06 kr per aktie.

Styrelsen har därtill beslutat att föreslå en bonusutdelning om
3.300.000 kr fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget
vilket motsvarar 0,30 kr per aktie. Anledning till detta är att
styrelsen bedömer att bolagets kassa är större än vad som krävs för
aktuella tillväxt- och expansionsplaner.

Framtida rapportdatum

2019-05-06 Delårsrapport Q1, januari - mars 2019

2019-05-06 Årsstämma 2017/2018

2019-08-30 Delårsrapport Q2, april - juni 2019

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter.
Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i
den senaste årsredovisningen.

Revisorsgranskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

TiksPac AB, Falkenberg februari 2019

Pelle Hjortblad Mikael Halling Lars Åke Södergren

Styrelseordförande

Lina Danielsson Karl Sundkvist Salomeh Tafazoli

Stefan Arvidsson, Verkställande direktör

För ytterligare information:

Stefan Arvidsson, VD

Tel. +46 (0)346 - 734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com

Kort om TiksPaca

Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga
hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som
för den som svarar för renhållningen inom det aktuella o...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.