Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-14

TiksPac: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TIKSPAC AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i TiksPac Aktiebolag (publ), org.nr 556856-0063
("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020
kl. 15:00 i bolagets lokaler, adress Åkarevägen 11B, 311 32
Falkenberg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14:45.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är fredagen den 8 maj 2020 samt;

ii. senast fredagen den 8 maj 2020 ha anmält sitt deltagande och
eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till TiksPac
Aktiebolag (publ), "Årsstämma", Åkarevägen 11B, 311 32 Falkenberg
eller per e-post till: info@tikspac.com

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen
vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren om sådan införing i god tid före fredagen den 8 maj 2020,
då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som
önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida
www.tikspac.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och sekreterare vid
stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:
a. fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i
förekommande fall koncernresultat- & koncernbalansräkning

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt
av revisor

10. Fastställande av principer för valberedningens tillsättande jämte
instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens
ledamöter

11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande
Valberedningen inför årsstämman 2020 har bestått av: Pelle Hjortblad,
Lars Åke Södergren, Christer Jönsson och Jan Karlander.

VALBEREDNINGENS OCH STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b - Disposition av Bolagets resultat

På grund av rådande osäkerhet i omvärlden har styrelsen beslutat pausa
det i bokslutskommunikén tidigare kommunicerade förslaget till
utdelning. Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning just nu
lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019, balanserade
vinstmedel överförs i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Förslag från valberedningen att styrelsearvode utgår med 144.000kr/år
till ordförande, 120.000kr/år till vice ordförande och med
72.000kr/år till ledamöter. Förslag att arvode till revisorerna ska
utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 - Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
samt av revisor

Följande förslag till ledamöter har lagts fram av den valberedning som
utsetts av styrelsen (omval av samtliga ledamöter):

· Pelle Hjortblad (förslag till ordförande)
· Mikael Halling (förslag till vice ordförande)
· Lars Åke Södergren
· Salomeh Tafazoli
· Lina Danielsson
· Kalle Sundqvist

Förslag till revisor (omval):

· LR Revision Falkenberg AB med Roger Qvarnström som ansvarig
revisor

Punkt 10 - Fastställande av principer för valberedningens tillsättande
jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till
valberedningens ledamöter.

Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om att fastställa
Arbetsordning för Valberedning enligt Bilaga 1

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den
verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att
behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets
kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna
kommer från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Spotlight
Stockmarket www.spotlightstockmarket.com och på Bolagets hemsida
www.tikspac.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att
framläggas på stämman. De skickas också utan kostnad med post till de
aktieägare som kontaktar Bolaget på ovan angivet sätt och begär att
få kallelsen per post samt uppger sin postadress.

Falkenberg, April 2020

TiksPac AB (publ)

Styrelsen

-------------------------------------------------

ARBETSORDNING för Valberedning i TiksPac AB (556856-0063) Bilaga 1

1. Valberedningens ledamöter

Styrelsens ordförande ska, senast 31 augusti, tillse att bolagets
röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att
utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen
baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat)
per den sista bankdagen i juni.

Aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden AB (till
exempel innehav i kapitalförsäkring), och som önskar att vara
representerad i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens
ordförande senast den 31 juli samt kunna styrka ägarförhållandet.

Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i
valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med
uppdrag att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de utsetts.
Valberedningen ska inneha sitt mandat fram till att ny valberedning
utsetts.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne
ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny
aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot.
Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i
valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i
röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader
före årsstämman.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger
rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till
ledamot i valberedningen.

2. Valberedningens arbetsformer

Styrelsens ordförande ska snarast efter att valberedningen utsetts
sammankalla till valberedningens första sammanträde, vilket ska äga
rum senast den 30 september. Styrelsens ordförande ska därefter inte
ingå i valberedningen. Valberedningen kan dock i mån av behov
adjungera styrelsens ordförande till valberedningens arbete.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat,
vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste
aktieägaren. Styrelsens ordförande som ingår i valberedningen i
egenskap av aktieägare, eller är utsedd av aktieägare, ska dock inte
vara valberedningens ordförande.

Valberedningen ska sammanträda när så erfordras för att denna ska
kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse
till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (med undantag
för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens
ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen ska sammankallas.

Valberedningen är beslutför om minst hälften av valberedningens
ledamöter deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte,
såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i
ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för
vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid
lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.

Styrelsens ordförande ska på lämpligt sätt delge valberedningen
information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

3. Valberedningens uppgifter

Valberedningen skall lämna förslag på:

a. Ordförande för årsstämma;
b. Sekreterare för årsstämman;
c. Justeringsmän för årsstämman;
d. Antal styrelseledamöter;
e. Arvode till styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande,
vice ordförande och övriga ledamöter samt för eventuellt
utskottsarbete;

f. Styrelseledamöter jämte eventuella suppleanter;
g. Styrelseordförande jämte eventuell vice styrelseordförande; och
h. Revisor respektive arvode till revisor.
4. Arvode, biträde från bolaget, konsulter

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens
ledamöter ska ha dock rätt till ersättning för styrkta kostnader för
uppdragets fullgörande.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella
resurser såsom sekreterarhjälp för att underlätta valberedningens
arbete.

Vid behov ska bolaget även svara för skäliga kostnader för externa
konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen har
rätt att upphandla externa konsulter till en sammanlagd k...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.