Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

TiksPac: TiksPac AB, Delårsrapport Q1, 2020-01-01 till 2020-03-31

· Stark orderstock
· 653 platser sålda, en ökning med 114 platser

Finansiell utveckling

Första kvartalet, januari - mars 2020

· Nettoomsättning: 5 528 (6 429) TSEK
· Resultat efter finansiella poster: -615 (280) TSEK
· Resultat per aktie: -0,04 (0,02) kronor

· Antal sålda platser: 653 (539) st
· Orderstock 2år: 5 532 (5 576) TSEK

Första kvartalet:

Omsättningen under kvartalet kom ut lägre än för motsvarande period
2019. Våra kommunprojekt som står för ca 90% av omsättningen har en
periodicitet på 24 månader och därför ger det en rättvisare bild att
jämföra med 2018 då omsättningen var på samma nivå (5 676 TSEK).
Under senare delen av kvartalet började oron för Corona att sprida
sig i Norden och detta har till viss del påverkat de projekt som
levererades ut i slutet av mars och därmed även omsättningen för
perioden. Kostnaderna ligger något lägre än 2019, vi har bland annat
minskat kostnader för inhyrda konsulter genom att göra mer grafiskt
arbete med egen befintlig personal.

Orderstock:

Orderstocken per 2020-03-31 uppgår till 5 532 TSEK. Med orderstock
menas hos TiksPac de projekt där kunden signerat avtal om medverkan
under 2 år men där projektet ännu inte är avslutat och levererat till
kommunen. Eftersom projekten som ska levereras ut till kommunerna
ligger ojämnt fördelade över tid måste vi ibland låta färdiga projekt
vila en period innan de kan levereras. Detta ger då en ökad
orderstock till dess att projekten kan levereras och därmed påverkar
det intäkterna.

Om Bolaget

TiksPac AB, 556856-0063 (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i
Falkenberg.

TiksPac AB är moderbolag till:

·
TiksPac Norden AB, 556605-1263

· TiksPac Norge, 993 322 164 (filial)
· TiksPac Danmark, 32666299 (filial)
· TiksPac Finland, 2586440-3 (filial)

Bolagets aktier handlas sedan 2013-10-23 på Spotlight Stock Market.

Kortnamnet är TIKS och aktien handlas via banker och
fondkommissionärer.

ISIN-koden är SE0005307048

TiksPac arbetar med flera olika koncept för att bidra till en renare
miljö genom att förse hundägare i Europa med miljövänliga skräp- och
hundpåsar.

CSR för kommuner: - Konceptet som vänder sig till kommuner är ett
miljökoncept där stationer med miljövänliga hundpåsar placeras ut på
strategiska platser runt om i kommunen. Detta koncept är
kostnadsfritt för kommunen som dock ansvarar för utplacering, skötsel
och drift av stationerna. Detta koncept sponsras av företag som
exponeras med sitt varumärke eller budskap och på så sätt visar att
de värnar om sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR.

RENT för privata ytor: - Konceptet som vänder sig till kunder som
fastighetsbolag, bostadsbolag, affärskedjor, campingar eller liknande
där kunden kan hyra stationer med tillhörande hundpåsar. Kunden
placerar ut stationerna på sina områden och får sitt varumärke
exponerat på stationerna.

SKRÄPPLOCKARSTATIONER: - Vårt nyaste koncept som syftar till att
uppmuntra människor att plocka upp skräp. Stationerna har riktade
Nudgar (budskap) för olika platser och tillhandahåller miljövänliga
skräppåsar.

Kommentarer från bolaget

Affärsutveckling: I februari anställdes Natalie Kullenstjärna som
affärsutvecklare. Hon kommer att driva projekt för att utveckla och
effektivisera både internt och externt. Produkter, koncept och
rutiner kommer att gås igenom. Vi har redan flera spännande projekt i
pipeline som vi hoppas kunna presentera innan sommaren.

Skräpplockarstationer: I slutet av februari genomförde vi tillsammans
med NUDGD och Plogga Sverige ett webbinarie på temat "Hur vi kan
minska nedskräpning med nudging". Det var cirka 70 deltagare från ett
femtiotal kommuner som medverkade, 10 av dessa kommuner har sen valt
att testa konceptet. Totalt har vi nu cirka 20 kommuner som köpt in
skräpplockarstationer. Vi ser fördelar med att samarbeta med andra
intressenter som kompletterar våra koncept för en renare närmiljö.

Ekonomi: Första kvartalen har bara påverkats i mindre omfattning av
Coronapandemin. Det mesta som levererats under kvartalet såldes innan
utbrottet i Sverige. Omsättningen är något lägre än 2019 men i nivå
med våren 2018 som är relevant att jämföra med eftersom våra kontrakt
i kommunerna löper på 24 månader. Det är positivt att orderstocken är
på samma nivå som för ett år sedan trots oron kring Corona. Beroende
på hur Coronakrisen utvecklar sig kan vi under andra kvartalet komma
att avvakta försäljningen till några kommuner för att bättre utnyttja
försäljningspotentialen i projekten när länderna och kommunerna
öppnar upp igen.

Corona: Vi hoppas att Covid-19 pandemin lägger sig snart så att
människor och företag kan komma tillbaka till mer normala rutiner. Vi
upplever just nu en affärsmässigt och mänskligt osäker omvärld där de
flesta företag påverkas mer eller mindre hårt av Coronakrisen. Under
första kvartalet har vi varit relativt förskonade från negativa
effekter. Vi ser dock att restriktioner och nedstängningar i Norden
påverkar oss sedan en tid tillbaka genom många företags ökade
försiktighet att ingå nya avtal och lägga beställningar.

Under våren och sommaren ställer vi in oss på en mindre gynnsam
marknad som är väldigt svår att förutspå. Vi har valt att avsluta
provanställningar och deltidspermittera en del av personalen för att
minska kostnader. Vi avser att fortsätta nyttja de statliga stöd vi
är berättigade till och följer marknadsutvecklingen noga för att
kunna anpassa verksamheten och vara redo när det vänder.

Vi har stor respekt för hur verksamheter och människor påverkas av
Corona samtidigt som vi tror att en ökad miljömedvetenhet kan påverka
bolaget positivt. Människor kommer att resa mindre och tillbringa mer
tid i sitt närområde (hemestra) och man kommer att vistas än mer i
naturen i stället för i storstäder. Vi ser uppenbara möjligheter i en
framtid med ökad miljömedvetenhet där våra koncept och produkter
ligger helt rätt i tiden.

Finansiell information

Väsentliga händelser under perioden januari - mars 2020

·
Samarbetsavtal tecknat med Plogga Sverige AB för att lansera
Skräpplockarstationer

· Webbinarie om nudging med hjälp av Skräpplockarstationer genomfört
tillsammans med Plogga Sverige och NUDGD

· Johan Nilsson träder in som tf VD istället för Daniel Thelaus som
lämnar av personliga skäl

· Affärsutvecklare anställd
· Sverige och världen drabbas av Coronavirus
Väsentliga händelser efter periodens slut

·
Styrelsen beslutar att pausa den föreslagna utdelningen på grund av
osäkerheten kring Coronaviruset

· Korttidsarbete införs under maj för dotterbolaget TiksPac Norden

Framtida rapportdatum

2020-05-14 Årsstämma

2020-08-28 Delårsrapport Q2, april - juni 2020

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter.
Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i
den senaste årsredovisningen.

Revisorsgranskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

TiksPac AB, Falkenberg maj 2020

Pelle Hjortblad Mikael Halling Lars Åke Södergren

Styrelseordförande

Lina Danielsson Karl Sundkvist Salomeh Tafazoli

Johan Nilsson

Tf Verkställande direktör / Ekonomichef

För ytterligare information:

Johan Nilsson, tf VD /Ekonomichef

Tel. +46 (0)346 - 734 704 eler e-post: johan.nilsson@tikspac.com
www.tikspac.com

Pelle Hjortblad, styrelsens ordförande

Tel. +46 (0) 701 810 110 eller e-post: pelle.hjortblad@moonlight.se

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls stationer med
miljövänliga påsar som är kostnadsfria för användarna. Inom det
ursprungliga konceptet med hundpåsar finansieras verksamheten av
företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt
engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Konceptet är kostnadsfritt
för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av
stationerna. Under de senaste åren har konceptet kompletterats med
möjlighet att hyra stationer för hundpåsar, hyra eller köpa
hundlatriner "TiksCan" och under hösten 2019 lanserades
Skräpplockarstationer som kan köpas av alla som vill ha en renare
närmiljö. Bolagets aktie är listad för handel på Spotlight Stock
Market, för ytterligare information besök www.tikspac.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tikspac/r/tikspac-ab--delarsrapport-q1--2020-...
https://mb.cision.com/Main/11660/3109634/1246282.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.