Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-26

Till aktieägarna i IDL Biotech AB, angående inlösen av återstående aktier

AroCell AB (publ), org.nr 556596-6107 ("AroCell"), äger mer än 90 procent av aktierna i IDL Biotech AB, org.nr 556339-4203 ("IDL Biotech"). AroCell har beslutat att använda sin rätt enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att lösa in återstående aktier i IDL Biotech.

IDL Biotech har genom brev till aktieägare och kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet den 26 juli kommunicerat denna information.

Eftersom överenskommelse om inlösen inte har kunnat träffas med samtliga övriga aktieägare har AroCell, i enlighet med 22 kap. 6 § aktiebolagslagen, hos styrelsen för IDL Biotech den 14 juli 2021 skriftligen begärt att tvisten ska hänskjutas till skiljemän. AroCell har till sin skiljeman utsett advokaten Erik Sjöman, Advokatfirman Vinge KB.

Övriga aktieägare i IDL Biotech anmodas härmed att senast två veckor från dagen för denna kungörelse skriftligen uppge en gemensam skiljeman till styrelsen för IDL Biotech. Uppgift om skiljeman ska sändas till IDL Biotech AB, Box 11151, 161 11 Bromma.

Har inte samtliga i aktieboken införda aktieägare inom ovan angiven tid uppgivit en gemensam skiljeman, kommer styrelsen för IDL Biotech i enlighet med 22 kap. 8 § aktiebolagslagen att ansöka hos Bolagsverket om att en god man utses. Den gode mannen har till uppgift att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna samt att bevaka de frånvarande aktieägarnas rätt i tvisten.

De aktieägare som ännu inte har accepterat AroCells offentliga uppköpserbjudande har möjlighet att göra det fram till den 9 augusti 2021, i enlighet med tidigare pressmeddelande från AroCell.

Stockholm i juli 2021, Styrelsen IDL Biotech AB

 

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)

idlbiotech@idl.se

+46 8 799 67 50

 

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro-diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.

Författare Cision