Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-27

Titania publicerar delårsrapport för Q3

Delårsrapport januari-september 2021

Kvartalet juli–september 2021
· Nettomsättningen uppgick till 13 430 tkr (15 299)
· Hyresintäkterna var 7 020 tkr (6 924)
· Driftnettot blev 4 845 tkr (4 372)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 64 480 tkr (51 919)
· Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,94 kr (1,06)
Perioden januari–september 2021
· Nettomsättningen uppgick till 53 610 tkr (48 074)
· Hyresintäkterna var 21 078 tkr (19 640)
· Driftnettot blev 15 986 tkr (12 491)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 97 788 tkr (66 664)
· Resultat per aktie före och efter utspädning var 1,35 kr (1,10)
· Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 246 (246)
NyckeltalJul-sepJan-sepHelår
20212020202120202020
Nettoomsättning, tkr13 43015 29953 61048 07464 502
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr0,941,061,351,101,97
Driftnetto, tkr4 8454 37215 98612 49122 169
Resultat före skatt, tkr64 48051 91997 78866 66492 708
Balansomslutning, tkr1 407 7611 072 5871 407 7611 072 5871 128 192
Avkastning på eget kapital, %11,9%18,5%17,6%19,2%32,5%
Soliditet, %29,8%29,1%29,8%29,1%30,8%
Belåningsgrad, %55,2%54,1%55,2%54,1%51,9%
Räntetäckningsgrad, ggrnegnegnegnegneg
Substansvärde9,27,09,27,07,4


VD HAR ORDET

1 000 adderade byggrätter för bostäder i Stockholmsområdet under Q2 och Q3
Under det tredje kvartalet fortsatte vi vår snabba tillväxt av byggrätter för hyresfastigheter med att addera vårt första projekt i Nacka till projektportföljen. Vi ser att många kommuner i Stockholmsregionen har upptäckt hur våra nybyggnationer stärker trygghet och ökar attraktion, vilket även bekräftas av en undersökning som nyligen utförts av företaget Evidens. Bara under det andra och tredje kvartalet adderades cirka 1 000 byggrätter för bostäder till portföljen och totalt hittills under året har projektportföljen utökats med drygt 75 000 kvm BTA i Stockholmsregionen. Utöver de projekt som redan kontrakterats pågår kontinuerligt arbeten med nya möjliga projekt.
 
Mot börsen med nya strategiska mål fastlagda
Vi har under kvartalet intensifierat arbetet med att förbereda bolaget för börsen och i linje med det antagit nya operativa och finansiella mål, bland annat relaterat till hur vi avser bygga värden genom att konvertera vår projektportfölj av byggrätter till framtida förvaltningsfastigheter. Målen innefattar bland annat att 70 procent av våra byggrätter ska byggas som hyresrätter och behållas under förvaltning. Beslutet medför att de byggrätter som ingår i den del som avses byggas som förvaltningsfastigheter ska tas upp till verkligt värde, vilket får till följd en positiv orealiserad värdeförändring.
 
För att ligga i framkant avseende omställning till ett grönt byggande har vi även under kvartalet fattat beslut om att en majoritet av bostäderna vi bygger ska utföras i trä samt att de bostäder vi avser behålla som egna förvaltningsfastigheter ska uppnå nivå för Svanen-märkning eller likvärdig miljöcertifiering. Utöver att det är ett steg mot ett mer hållbart samhälle bedöms beslutet möjliggöra för fördelaktigare finansiering framöver.

Framåtblick
Vi bedömer att vi följer vår uppsatta plan och att framtiden för oss som förvaltare och producent av bostäder i den större Stockholmsregionen ser mycket god ut. Vi har under kvartalet noterat en ytterligare uppvärdering av bolag med en egen projektportfölj för att producera nya hyresbostäder, bland annat till följd av den höga prissättningen på bostäder i affären mellan Heimstaden och Akelius. Dessutom känns det mycket glädjande att vi har fått positiva reaktioner på vår plan att gå till börsen.
 
Einar Janson, VD

För mer information, kontakta:


Anders Söderlund, CFO & Head of IR
anders.soderlund@titania.se, tel 08-6684444

Om Titania


Titania är en av de snabbast växande aktörerna inom fastighetsbranschen som på några få år etablerat sig som en stadsbyggare med kapacitet att genomföra stora stadsutvecklingsprojekt.
Titania genomför i dagsläget projekt främst i Stockholms län. Titania ägs av privatpersoner som arbetar inom koncernen med koncernens VD, Einar Janson, som majoritetsägare. Titania har funnits sedan år 2005, men verksamheten har bedrivits sedan år 2002, då som enskild firma under namnet Einar Janson Bygg.

Denna information är sådan information som Titania är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-27 08:00 CEST.

Bifogade filer


Titania Q3 2021

Författare MFN