Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-21

Toadman Interactive AB: EG7 offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av aktier

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA,
AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG
ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING
ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED
TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

INSIDERINFORMATION: Enad Global 7 AB (publ) ("EG7" eller "Bolaget")
offentliggör härmed avsikten att genom en riktad nyemission om cirka
tolv procent nya aktier ("Nya Aktier") riktade till institutionella
investerare som avses att genomföras med stöd av bemyndigandet
beviljat av årsstämman den 9 maj 2019 (den "Riktade Nyemissionen").
EG7 har gett i uppdrag till Carnegie Investment Bank AB (publ)
("Carnegie") att utreda förutsättningarna för genomförandet av den
Riktade Nyemissionen genom ett så kallat "accelererat
bookbuilding"-förfarande.

Efter att de två transformativa förvärven av Petrol Interactive och
Sold Out slutfördes, båda under 2019, har EG7 blivit en
väldiversifierad koncern med en plattform som lämpar sig väl för nya
investeringar i såväl spel-IPn som förvärv. Under den senaste tiden
har EG7 identifierat fler och mer attraktiva möjligheter som
motiverar att öka investeringstakten inom sitt
spelutvecklingssegment, där Bolaget har flera titlar som kommer att
lanseras i närtid. Vidare upplever Bolaget fler och mer attraktiva
möjligheter att genomföra gemensamma investeringar med oberoende
tredjepartsspelutvecklare inom Bolagets förläggningssegment. EG7:s
målsättning med den Riktade Nyemissionen är att stärka Bolagets
finansiella ställning för att kunna agera på dessa uppkomna
möjligheter.

Teckningskursen för de Nya Aktierna kommer att fastställas genom ett
accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att påbörjas
omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och
slutföras innan handeln inleds på Nasdaq First North Growth Market
den 22 april 2020. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget så
beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst
avslutas.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är vidare
huvudsakligen att ytterligare diversifiera ägarbasen bland
institutionella investerare och samtidigt genomföra
kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt. Genom att
teckningskursen i den Riktade Nyemissionen avses fastställas genom
ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning
att teckningskursen är marknadsmässig.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagits sig att,
med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en
period om 360 kalenderdagar efter likviddatum. Därutöver har Robin
Flodin (VD och medgrundare) och Alexander Albedj (styrelseordförande)
åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i
EG7 för en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum.

RÅDGIVARE

Carnegie har utsetts till Sole Bookrunner, Baker & McKenzie
Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Carnegie i samband
med den Riktade Nyemissionen.

ANSVARIGA PARTER

Denna information är sådan som Enad Global 7 AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014.
Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom
nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av
Enad Global 7 AB (publ):s nyhetsdistributör Cision vid publiceringen
av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för
ytterligare information.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Robin Flodin, VD och medgrundare

Tel: +46 70 477 06 34

robin@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför
förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den
globala spelmarknaden. Bolaget anställer 100+ spelutvecklare och
utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra
förlag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Toadman
Studios och Antimatter Games. Dessutom har koncernens
marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar,
varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny,
Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning
Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning
och har tidigare arbetat med Team 17, Rebellion och Frontier
Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med 200
anställda i 8 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211
00

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i EG7 i
någon jurisdiktion, varken från EG7 eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att
identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga
till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande
är endast till för att beskriva bakgrunden till den Riktade
Nyemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller
uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen
i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller
fullständighet. Carnegie agerar för EG7 i samband med den Riktade
Nyemissionen och inte för någon annans räkning. Carnegie är inte
ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som
tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den
Riktade Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller
någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering
eller distribution av denna information skulle stå i strid med
gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte
blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
EG7 har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra
värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget
prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade
Nyemissionen. I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas
detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den
medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer
endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är
relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser
Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de
marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är
uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av
att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser",
"avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle
kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck.
De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på
olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i
dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras
att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa
antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål
för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller
utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt
från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker,
osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra
att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de
förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta
pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget
garanterar inte att de antaganden som...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.