Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

Tobii AB: Kallelse till Tobiis årsstämma 2020

Aktieägarna i Tobii AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen
den 12 maj 2020 klockan 17.00 i Tobiis lokaler, Karlsrovägen 2D, 182
53 Danderyd.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 maj 2020,

dels senast den 6 maj 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Tobii AB, Box 743, 182 17 Danderyd, eller via e-post: generalmeeting@tobii.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på årsstämman,
inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast
den 6 maj 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta
datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda
aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med
angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna
adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida,
www.tobii.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så
begär och som uppger sin postadress.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand , s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Tobii uppmanar aktieägarna att använda den
möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar
personligen vid stämman och därmed bidra till att minska
smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret
finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.tobii.com. En aktieägare
som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt
anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som
anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Tobii tillhanda senast onsdagen den
6 maj 2020. Det ifyllda formulär ska skickas till den adress som
anges under "Anmälan m.m." ovan. Ifyllt formulär får även inges
elektroniskt och ska då skickas till generalmeeting@tobii.com. Om
aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av
coronaviruset (covid-19) har Tobii vidtagit vissa
försiktighetsåtgärder inför årsstämman den 12 maj 2020. Åtgärderna
vidtas för att minska risken för smittspridning.

· Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att
förhandsrösta, se ovan, samt möjligheten att delta genom ombud.
Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber,
andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i
kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett
riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja
sig av sådan möjlighet. Förhandsröstnings- och fullmaktsformulär
finns att hämta på www.tobii.com.

· Externa gäster bjuds inte in.
· Ingen förtäring kommer att serveras före eller efter årsstämman.
· Endast ett kortare anförande av VD kommer att genomföras på
stämman.

· Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan att
inskränka aktieägarnas rättigheter.

· Aktieägare erbjuds möjligheten att följa årsstämman live via en
webbsändning, men inte formellt närvara som aktieägare på distans.
För att ta del av webbsändningen ska aktieägare senast den 6 maj 2020
anmäla intresse därom till Tobii via e-post:
generalmeeting@tobii.com.

· Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och
rekommendationer.

Den fortsatta spridningen av coronaviruset (covid-19) och dess
effekter är alltjämt svår att med säkerhet bedöma och Tobii följer
utvecklingen noggrant. Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande
bolagsstämman behöver vidtas kommer information om detta att
publiceras på bolagets hemsida, www.tobii.com.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till
styrelsen och verkställande direktören i enlighet med
aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Antal aktier och röster I bolaget finns per dagen för denna kallelse
totalt 99.064.087 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier
per dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av:
a. antalet styrelseledamöter, och
b. antalet revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt:
a. styrelsen, och
b. revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter:
a. Kent Sander,
b. Nils Bernhard,
c. Åsa Hedin,
d. Heli Arantola,
e. Jan Wäreby,
f. Charlotta Falvin,
g. Jörgen Lantto, och
h. Mårten Skogö
11. Val av styrelseordförande
12. Val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
13. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

14. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier.

16. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2020.
17. Stämmans avslutande.
Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 7b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat
balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
arvode till styrelsen samt val av styrelseledamöter (ärende 8, 9, 10,
11 och 12)

Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutades av
årsstämman den 8 maj 2018, utgörs av Jan Andersson (utsedd av
Swedbank Robur Fonder), Helen Fasth Gillstedt (utsedd av
Handelsbanken Fonder), Henrik Tellving (utsedd av bolagets grundare)
samt Kent Sander (styrelsens ordförande). Valberedning har utsett Jan
Andersson till valberedningens ordförande. Valberedningen föreslår
att:

· Advokat Jesper Schönbeck, eller den som valberedningen föreslår
vid hans förhinder, ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende
1).

· Antalet styrelseledamöter ska vara åtta (8) utan suppleanter
(ärende 8a). Antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat
revisionsbolag (ärende 8b).

· Styrelsearvodet förblir oförändrat i förhållande till föregående
år och fastställs till 2.429.000 kronor att fördelas med 575.000
kronor till styrelsens ordförande samt 225.000 kronor vardera till
övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för
kommittéarbete ska utgå med sammanlagt högst 279.000 kronor, fördelat
på 200.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 100.000 kronor
till utskottets ordförande och 50.000 kronor vardera till övriga två
ledamöter) och 79.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav
37.000 kronor till utskottets ordförande och 21.000 kronor vardera
till övriga två ledamöter) (ärende 9a).

· Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning
(ärende 9b).

· Omval av styrelseledamöterna Kent Sander, Nils Bernhard, Åsa
Hedin, Heli Arantola, Jan Wäreby, Charlotta Falvin, Jörgen Lantto och
Mårten Skogö (ärende 10a-h). Kent Sander föreslås fortsätta som
styrelsens ordförande (ärende 11).

· Omval av revisionbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Förslaget
överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation (ärende 12).

Upplysningar om styrelseledamöterna föreslagna för omval finns på
www.tobii.com.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (ärende 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare i bolaget.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande
komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning,
pensionsförmåner och andra förmåner.

Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 100 procent av
den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana
kriterier. För verkställande direktören får den rörliga
kontantersättningen uppgå till högst 50 procent av den sammanlagda
fasta kontantlönen under mätperioden för sådana kriterier. Rörlig
kontantersättning som omfattas av riktlinjerna ska syfta till att
främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive
dess hållbarhet.

Det fullständiga förslaget till beslut om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare finns tillgängligt på bolagets
hemsida, www.tobii.com.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning (ärende 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedan föreslagna
ändringar av 1, 10 och 14 §§ i bolagsordningen....

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.