Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-16

Tobii AB: Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Tobiis företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND,
HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Tobii AB (publ) ("Tobii" eller "Bolaget") har upprättat
ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") till det prospekt
avseende inbjudan till förvärv av aktier i Tobii som godkändes och
registrerades av Finansinspektionen den 1 december 2016
("Prospektet").

Tilläggsprospektet har upprättas med anledning av att den
smartphone-kund som Tobii tidigare har kommunicerat som en
icke-namngiven design win idag har lanserat en smartphone som
inkluderar eyetracking från Tobii. Tobii har därmed idag
offentliggjort att det rör sig om Huawei och produktmodellen Honor
Magic, som kommer att vara tillgänglig på den kinesiska marknaden med
förväntad säljstart den 23 december 2016.

Tilläggsprospektet, vilket idag har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen, skall läsas tillsammans med Prospektet i alla
avseenden. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängligt på
Tobiis hemsida (www.tobii.com/foretradesemission-2016/) och på
Carnegie Investment Banks hemsida (www.carnegie.se
(http://www.carnegie.sewww/)) samt kommer att finnas tillgängligt på
Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort
en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i
erbjudandet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt
samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av
Tilläggsprospektet, det vill säga fram till och med den 20 december
2016. Återkallelse ska ske skriftligen till Carnegie Investment Bank
AB (publ), Regeringsgatan 56, SE-103 38 Stockholm eller via e-post
till transactionsupport@carnegie.se.

Investerare som har anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare
och önskar återkalla sin anmälan eller samtycke till teckning av
aktier ska kontakta sin förvaltare. Anmälan som inte återkallas inom
utsatt tid kommer att fortsatt vara bindande. Investerare som önskar
kvarstå som tecknare av aktier behöver inte vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om erbjudandet hänvisas
till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls
tillgängliga på Tobiis webbplats, www.tobii.com.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 16 december 2016, kl. 14.00.

För vidare information vänligen kontakta:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, Tobii AB
tel. 070-916 16 41, e-post: sara.hyleen@tobii.com
(%20sara.hyleen@tobii.com)

Esben Olesen, CFO, Tobii AB, tel. 08-663 69 90 (växel), e-post:
esben.olesen@tobii.com (%20esben.olesen@tobii.com%20%20)

Henrik Eskilsson, VD, Tobii AB, tel. 08-663 69 90 (växel), e-post:
henrik.eskilsson@tobii.com (%20henrik.eskilsson@tobii.com)

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där
all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende.
Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör
specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm
som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och
säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt
beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000
forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest
välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi
för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual
reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är
noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 700
anställda. Läs mer på www.tobii.com (http://www.tobii.com/sv/).

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas
inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien,
Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan
jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva
registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i
denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i
enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act
från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller
säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från
registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig
värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att
registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt
erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i denna kommunikation
framgår av Prospektet som offentliggjordes den 2 december 2016 och
som ska läsas tillsammans med Tilläggsprospektet. Denna kommunikation
är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med
tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland,
"Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i de
värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än
informationen i Prospektet. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige,
som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation
endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom
medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill
säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt
erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom
den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i denna
kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna
kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och
kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som
sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden.
Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta
och de innehåller uttryck som "anser", "antar", "avser", "bör",
"fortsätter", "förutser", "förväntar", "kan", "uppskattar", "väntar",
eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är
baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall
baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa
antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade
uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra
väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som
ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma
att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller
underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade
uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade
uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta
meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tobii-ab/r/offentliggorande-av-tillaggsprospek...
http://mb.cision.com/Main/2874/2151963/605137.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.