Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

Tobii AB: Tobii offentliggör villkor för företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND,
HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Tobii AB (publ) ("Bolaget" eller "Tobii") offentliggjorde den 7
november 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av den
extra bolagsstämmans godkännande, genomföra en nyemission för en
storskalig satsning på eyetracking i virtual reality och smartphones.
Idag offentliggör Tobiis styrelse de slutliga villkoren för
företrädesemissionen.

Sammanfattning

· Aktieägare i Tobii har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie
per tio (10) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om
1:10.

· Teckningskursen är 52 kronor per ny aktie, vilket resulterar i en
total emissionslikvid om cirka 458 miljoner kronor före
emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas1).

· Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra
bolagsstämman som äger rum den 30 november 2016.

· Sista handelsdag i Tobii-aktien med rätt att delta i
företrädesemissionen är den 30 november 2016.

Villkor för företrädesemissionen

De som av Euroclear Sweden AB är registrerad som ägare i Tobii på
avstämningsdagen, den 2 december 2016, har företrädesrätt att teckna
aktier i företrädesemissionen. För varje innehavd aktie i Tobii
erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar
till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för
investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätter.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, skall
styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan
teckningsrätter enligt följande: i första hand skall tilldelning ske
till dem som anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till
det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av
aktier och i andra hand skall tilldelning ske till övriga som anmält
sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning,
i förhållande till det antal aktier som anges i respektive
teckningsanmälan och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka
aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 2
december 2016. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i
företrädesemissionen till och med den 30 november 2016.

Under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas kommer
aktiekapitalet att öka med maximalt 63 962,63 kronor genom nyemission
av maximalt 8 814 003 nya aktier. Företrädesemissionen kommer vid
fullteckning att tillföra Tobii cirka 458 miljoner kronor före avdrag
för emissionskostnader1).

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 6 december
2016 till och med den 20 december 2016. Tobiis styrelse har rätt att
förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att
offentliggöras av Bolaget senast den 20 december 2016.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att
få sin ägarandel utspädd med cirka 9 procent, men har möjlighet att
ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja
sina teckningsrätter.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämma
som kommer att hållas den 30 november 2016 kl. 15.00 på Nalen,
konferenslokal Stacken, David Bagares gata 17, Stockholm. Kallelse
till extra bolagsstämma offentliggjordes den 7 november 2016 och
finns tillgänglig på Tobiis hemsida, www.tobii.com.

Tidsplan

30 Extra bolagsstämma i Tobii
november
2016
30 Sista handelsdag i Tobii-aktien med rätt att delta i
november företrädesemissionen
2016
1 december Första handelsdag i Tobii-aktien exklusive rätt att delta
i

2016 företrädesemissionen
2 december Publicering av prospektet
2016
2 december Avstämningsdag för företrädesemissionen, det vill säga
aktieägare

2016 som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla
teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
6 - 16 Handel i teckningsrätter
december
2016
6 - 20 Teckningsperiod
december
2016
6 - 23 Handel i betalda tecknade aktier (BTA)
december
2016
23 Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen
december
2016

Rådgivare vid företrädesemissionen

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Tobii och
Baker McKenzie är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

1) Under antagande att 437 000 optioner som nyligen utnyttjats
registreras och omvandlas till aktier i tid för att vara berättigad
att delta i företrädesemission.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 24 november 2016, kl. 08.00.

För vidare information vänligen kontakta:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, Tobii AB
tel: 070-916 16 41, e-post: sara.hyleen@tobii.com
(%20sara.hyleen@tobii.com)

Esben Olesen, CFO, Tobii AB, tel: 08-663 69 90 (växel), e-post:
esben.olesen@tobii.com (%20esben.olesen@tobii.com%20%20)

Henrik Eskilsson, VD, Tobii AB, tel: 08-663 69 90 (växel), e-post:
henrik.eskilsson@tobii.com (%20henrik.eskilsson@tobii.com)

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där
all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende.
Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör
specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm
som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och
säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt
beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000
forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest
välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi
för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual
reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är
noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 700
anställda. Läs mer på www.tobii.com (http://www.tobii.com/sv/).

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas
inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien,
Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller någon annan
jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva
registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i
denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i
enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act
från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller
säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från
registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig
värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att
registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt
erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation
kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är
inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med
tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland,
"Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i de
värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än
informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer,
förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna
kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade
investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i
Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan
vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt
registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom
den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i denna
kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna
kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och
kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som
sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden.
Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta
och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar",
"väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör"
eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är
baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall
baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa
antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade
uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra
väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som
ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma
att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller
underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade
uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade
uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta
meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tobii-ab/r/tobii-offentliggor-villkor-for-fore...
http://mb.cision.com/Main/2874/2129758/594614.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.