Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-08

Tobin Properties: Kommuniké från extra bolagsstämma i Tobin Properties

Extra bolagsstämma hölls måndagen den 8 januari 2018 i Tobin
Properties AB (publ) ("Tobin Properties" eller "Bolaget") varvid
aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Ändring av Bolagets bolagsordning

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
ändra Bolagets bolagsordning avseende (i) ändring av kapitalgränser
och gränser för antalet aktier som kan ges ut i Bolaget, (ii) ändring
av gränserna för antalet styrelseledamöter som styrelsen ska bestå
av, (iii) ändring av bestämmelsen för hur kallelse till bolagsstämma
ska ske amt (iv) vissa mindre redaktionella förändringar.

Nyemission av högst 7 500 000 stamaktier, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
emission av högst 7 500 000 stamaktier. Rätt att teckna de nya
stamaktierna tillkommer Klövern AB (publ), eller dotterföretag till
Klövern AB (publ), som äger rätt att teckna stamaktierna till en
teckningskurs om 20 kronor per aktie, totalt 150 000 000 kronor.
Genom emissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 750 000
kronor.

Företrädesemission av högst 2 592 383 stamaktier

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
emission av högst 2 592 383 stamaktier. Rätt att teckna de nya
stamaktierna tillkommer den stamaktieägare som på avstämningsdagen
den 15 januari 2018 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken äger företrädesrätt att för befintlig stamaktie teckna nya
stamaktier till teckningskursen 20 kronor per aktie. Aktieägarna
erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd
stamaktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en
(1) stamaktie i företrädesemissionen. Teckningskursen för aktierna är
20 kronor per stamaktie, totalt 51 847 660 kronor om samtliga aktier
tecknas. Genom emissionen kan Tobin Properties aktiekapital öka med
högst 259 238,30 kronor.

Val av styrelse samt arvodering

Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter
utan styrelsesuppleanter.

Rutger Arnhult valdes till ny styrelseledamot. Mikael Graffman, Peder
Johnson, Erik Karlin, Christina Tillman och Johan Varland kvarstår
som ledamöter. Johan Varland kvarstår som styrelseordförande.

Beslutades vidare att den nyvalda ledamoten skulle erhålla arvode med
100 000 kronor, dvs. samma arvode som övriga ledamöter som får arvode
erhåller i enlighet med beslut av årsstämman den 29 maj 2017.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.tobinproperties.se
eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är
att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån
medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av
utvecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 12
850 MSEK. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie noterad på
Nasdaq First North Premier och ett obligationslån noterat på Nasdaq
Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tobin-properties/r/kommunike-fran-extra-bolags...
http://mb.cision.com/Main/9659/2427187/774986.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.