Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-22

Tobin Properties: Tobin Properties offentliggör styrelsens förslag om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 40...

Styrelsen för Tobin Properties AB (publ) ("Tobin" eller "Bolaget") har
beslutat att föreslå att årsstämman fattar beslut om att genomföra en
nyemission av stamaktier om cirka 409 miljoner kronor med
företrädesrätt för Tobins stamaktieägare ("Företrädesemissionen").
Företrädesemissionen föreslås genomföras i syfte att minska Bolagets
skulder.

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller
indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) ("USA"),
Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong,
Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution
eller offentliggörande är otillåten eller föremål för legala
restriktioner

Nyemissionen i korthet:

· Nyemissionen föreslås genomföras i syfte att minska Tobins skulder
och förbättra Bolagets förhandlingsposition gentemot banker och andra
marknadsaktörer framöver

· Stamaktieägare i Tobin föreslås få företrädesrätt att teckna två
nya stamaktier i Bolaget för varje befintlig stamaktie

· Teckningskursen föreslås till 5 kronor per ny stamaktie, vilket
motsvarar en likvid om totalt cirka 409 miljoner kronor före
emissionskostnader

· Förutsatt att årsstämman beslutar om nyemissionen den 25 april
2019, kommer teckningsperioden att löpa från den 8 maj 2019 till och
med den 22 maj 2019

· Nyemissionen föreslås omfattas av teckningsåtaganden och
emissionsgaranti motsvarande 100 procent av nyemissionen lämnade av
Bolagets huvudägare Dagon Sverige AB, ett helägt dotterbolag till
Klövern AB (publ)

Bakgrund och motiv

Tobin utvecklar bostäder och tillhörande fastigheter. Det sker
antingen genom förvärv av byggrätter, förvärv av befintliga
fastigheter i syfte att riva och producera nya bostäder och
tillhörande fastigheter eller konvertering av kommersiella lokaler
till bostäder och tillhörande fastigheter. Bolaget inriktar sig på
attraktiva bostadslägen, främst i Storstockholmsområdet och i
Uppsala.

Från och med hösten 2017 har Bolaget förnyat sin strategi som syftar
till att ha större kontroll av värde- och leveranskedjan. Bolaget
avser även att bredda produktutbudet, från att endast ha utvecklat
bostäder för bostadsrättsföreningar till att även utveckla bostäder
för hyresrättsfastigheter samt andra kommersiella fastigheter som
kompletterar ett kvarter eller bostadsområde.

Bolaget har som en konsekvens av det rådande marknadsläget för
nyproducerade lägenheter intagit en mer avvaktande ställning sedan
första kvartalet 2018. Likviden från Företrädesemissionen avser Tobin
använda för att minska dess skulder, främst kopplat till den
obligation om 500 miljoner kronor som förfaller den 1 juli 2019. Att
Bolagets balansräkning och likviditet stärks genom
Företrädesemissionen förbättrar Bolagets förhandlingsposition
gentemot banker och andra marknadsaktörer framöver.

Nyemissionen

Tobins styrelse har beslutat att föreslå att årsstämman den 25 april
2019, beslutar om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för
Tobins stamaktieägare. Den som av Euroclear Sweden AB är registrerad
som stamaktieägare på avstämningsdagen för nyemissionen den 6 maj
2019 förslås äga företrädesrätt att teckna nya stamaktier i
Företrädesemissionen,

varvid en (1) befintlig stamaktie ger två (2) teckningsrätter och en
(1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie i
Företrädesemissionen. Teckningskursen föreslås vara 5 kronor per
stamaktie. Om inte samtliga nya stamaktier tecknas med stöd av
teckningsrätter erbjuds möjlighet för aktieägare i första hand och
andra investerare i andra hand att teckna stamaktier utan stöd av
teckningsrätter.

Företrädesemissionen föreslås omfatta högst 81 847 660 stamaktier. Vid
full teckning av samtliga stamaktier i Företrädesemissionen kommer
Bolagets aktiekapital att öka med 8 184 766 kronor och tillföra Tobin
cirka 409 miljoner kronor före avdrag för emissionskostander.
Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 8 maj 2019 till och
med den 22 maj 2019. Styrelsen i Tobin ska ha rätt att förlänga
teckningsperioden.

Den föreslagna Företrädesemissionen förutsätter att årsstämman som
äger rum tisdagen den 25 april 2019 fattar beslut enligt styrelsens
förslag. För ytterligare information, se kallelse i separat
pressmeddelande.

Teckningsåtaganden och garantiförbindelser

Dagon Sverige AB, ett helägt dotterbolag till Klövern AB (publ), äger
35 441 851 stamaktier och 18 378 preferensaktier i Bolaget, vilket
motsvarar cirka 84,6 procent av aktiekapitalet och cirka 86,4 procent
av totala röstetalet i Bolaget. Dagon Sverige AB har åtagit sig att
teckna sig för sin andel i Företrädesemissionen och även garanterat
att nyemissionen blir fulltecknad samt förbundit sig att rösta för
Företrädesemissionen på årsstämman. Dagon Sverige AB erhåller inte
någon ersättning för sitt åtagande att garantera att
Företrädesemissionen blir fulltecknad. Totalt omfattas således
Företrädesemissionen i sin helhet av teckningsåtaganden och
emissionsgarantier.

Preliminär föreslagen tidplan

25 april Årsstämman fattar beslut om nyemissionen i enlighet med
styrelsens

2019 förslag
2 maj Sista handelsdag för stamaktien inklusive rätt att delta i
2019 nyemissionen
3 maj Första handelsdag i stamaktien exklusive rätt att delta i
2019 nyemissionen
6 maj Avstämningsdag, dvs. stamaktieägare som är registrerade i
2019 aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför
rätt att delta i Företrädesemissionen
7 maj Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
2019
8 maj - Handel i teckningsrätter
20 maj
2019
8 maj - Teckningsperiod
22 maj
2019
27 maj Offentliggörande av utfall i nyemissionen
2019

Finansiella och legala rådgivare

Swedbank är Global Coordinator och Sole Bookrunner samt
emissionsinstitut och Walthon Advokater AB är legal rådgivare till
Tobin i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information om LEI och NID

Som en följd av MiFID II/MIFIR, behöver alla juridiska och fysiska
personer ett LEI-nummer (Legal Entity Identifier) respektive
NID-nummer (Nationellt ID) för att kunna genomföra
värdepapperstransaktioner efter den 3 januari 2018. Ett LEI-nummer är
en global identifieringskod för juridiska personser och NID är en
global identifieringskod för fysiska personer.

Investerare som vill ansöka om teckning av aktier utan företrädesrätt
måste skaffa ett LEI för juridiska personer och fysiska personer
måste ta reda på sin NID-kod.

Swedbank har rätt att bortse från teckningsanmälningar, utan något
ansvar gentemot ansökande person, om ett LEI eller NID (beroende på
vad som är tillämpligt) inte har tillhandahållits vid
teckningsanmälen.

För mer information, vänligen gå in på www.tobinproperties.se eller
kontakta:

Patrik Mellgren, VD

Telefon: +46 72 856 22 00, E-post: patrik.mellgren@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB
(publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 22 mars 2019 kl. 07:50 CEST.

OM TOBIN PROPERTIES

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är
att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med
funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Bolaget har
en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North samt ett
obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB
(corp@avanza.se, telefon - 08-409 421 20) agerar Certified Adviser åt
bolaget.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Tobin. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Tobin kommer endast att ske
genom det prospekt som Tobin Properties beräknar kunna offentliggöra
omkring den 7 maj 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle
kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får
inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i
strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities
Act från 1933, i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") och inte
heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA
och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i
eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från,
eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Tobins aktuella syn och förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses",
"bedöms", "förvänta", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Tobin anser
att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan Tobin inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Framåtriktad information är till
sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti
avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan
komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tobin-properties/r/tobin-properties-offentlig...
https://mb.cision.com/Main/9659/2768845/1011530.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.