Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-26

Toleranzia AB: Bokslutskommuniké 2018-01-01 - 2018-12-31

Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2018

Tolv månader (2018-01-01 - 2018-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) SEK
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 657 963 (-5
391 991) SEK

· Resultatet per aktie uppgick till -0,36 (-0,67) SEK
· Soliditeten uppgick till 90,8 (87,4) procent
· Ingen utdelning föreslås för 2018
· Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) SEK
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 523 714 (-1
573 995) SEK

· Resultatet per aktie uppgick till -0,10 (-0,20) SEK
Fjärde kvartalet (2018-10-01 - 2018-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) SEK
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 523 714 (-1
573 995) SEK

· Resultatet per aktie uppgick till -0,10 (-0,20) SEK
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 534 170 aktier
per 2018-12-31.

Med "Bolaget" eller "Toleranzia" avses Toleranzia AB med
organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2018

·
Styrelsen i Toleranzia beslutade, under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande i efterhand, om en företrädesemission av
högst 7 992 814 aktier.

·
Toleranzias företrädesemission tecknades till cirka 94 procent, vilket
tillförde bolaget cirka 24 miljoner kronor.

·
Toleranzia förstärkte kompetensen i ledningen genom att rekrytera
Vidar Wendel-Hansen som Chief Medical Officer.

·
Maarten Kraan, Eva Lindgren och Anders Milton invaldes som
styrelseledamöter och Klementina Österberg valdes som
styrelsesuppleant.

·
Ola Rönn utsågs till ny styrelseordförande.

·
Toleranzias VD deltog vid Antigen-Specific Immune Tolerance Drug
Development Summit, som under året hölls för första gången i både USA
och Europa.

·
Toleranzias Chief Business Director deltog i BIO-Europe 2018.

·
Toleranzia erhöll en halv miljon i stöd inom ramen för det
EU-finansierade programmet Horizon 2020 SME instrument fas 1.

·
Toleranzia genomförde framgångsrikt det första steget i den
toxikologiska och säkerhetsfarmakologiska utvärderingen av
läkemedelskandidaten TOL2 med en distributionsstudie, som visade att
TOL2 effektivt når de organ som är de viktigaste för
toleransinducering och att TOL2 inte ansamlas i organ som av
patientsäkerhetsskäl inte bör påverkas.

·
Toleranzia tog nästa steg i den säkerhetsmässiga utvärderingen av TOL2
genom att inleda en immuntoxikologisk studie tillsammans med SciCross
AB, som har en unik teknik för undersökning av immuntoxikologiska
egenskaper hos biologiska läkemedel.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·
Resultaten från studierna i samarbete med SciCross AB visade att det
inte finns någon förhöjd risk för oönskade immunologiska effekter på
människor.

·
Toleranzia tog ytterligare ett steg i den säkerhetsmässiga
utvärderingen av TOL2 genom att inleda en så kallad preliminär
toxikologisk studie i samarbete med RISE Research Institutes of
Sweden AB (RISE). Studien kommer att undersöka den tänkta
terapeutiska dosen samt en fem gånger högre dos avseende
toxikologiska effekter.

·
Toleranzia presenterade en ny effektiv produktionsmetod för TOL2 med
vilken tio gånger mer protein kan produceras i jämförelse med
tidigare metod. Eftersom fördelarna med den nya produktionsmetoden är
så stora, väljer bolaget att fortsättningsvis fokusera den.

Utvalda finansiella data

(SEK) 2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
3 mån. 3 mån. 12 mån. 12 mån.

Nettoomsättning - - - -
Rörelseresultat -1 522 320 -1 563 305 -5 660 029 -5 405 597
Resultat efter skatt -1 523 714 -1 573 995 -5 657 963 -5 391 991
Balansomslutning 30 387 550 16 772 308 30 387 550 16 772 308
Periodens kassaflöde -2 264 302 -2 556 366 9 397 523 -8 253 274
Likvida medel 16 317 101 6 919 578 16 317 101 6 919 578
Eget kapital 27 585 049 14 666 617 27 585 049 14 666 617
Resultat per aktie -0,10 -0,20 -0,36 -0,67
Soliditet (%) 90,8 87,4 90,8 87,4
Antal utestående 15 534 170 7 992 814 15 534 170 7 992 814
aktier på balansdagen
(st)
Genomsnittligt antal 15 534 170 7 992 814 11 763 492 7 992 814
aktier (st)
Medelantalet 4 3 3 3
anställda

Vd har ordet

2018 - Ett framgångsrikt år för ett starkare Toleranzia

Det har nu blivit dags för mig att summera år 2018 för Toleranzia, ett
år som inleddes mycket positivt med förstärkning av både teamet och
kassan och som avslutades med framgångsrikt passerade milstolpar.

Under mars månad slutfördes en lyckad företrädesemission som tillförde
bolaget omkring 21 MSEK efter emissionskostnader. Dessa medel är en
avgörande resurs i genomförandet av det prekliniska arbetet och den
inledande planeringen av den kliniska utvecklingen av TOL2. Senare
under året erhöll bolaget ytterligare viktig finansiering och ett
betydelsefullt vetenskapligt erkännande från EU, då TOL2-projektet,
inom ramen för utlysningen SME instrument fas 1, tilldelades
kvalitetsutnämningen "seal of excellence" samt 50 000 € som stöd för
ansökan inom utlysningen SME instrument fas 2, vilket kan ge upp till
18 MSEK i projektstöd för TOL2.

Toleranzias team har förstärkts väsentligt under året. Den operativa
verksamheten har utökats på ett flertal punkter genom att knyta till
sig nyckelpersoner inom mikrobiologi, molekylärbiologi, farmakologi
och CMC för den prekliniska verksamheten samt medicinsk och
regulatorisk kompetens för den kommande kliniska utvecklingen.
Betydelsefull ytterligare ny kompetens och industriell erfarenhet
inom projektledning, affärsutveckling, finansiering och
läkemedelsutveckling har också tillförts bolaget genom tillskott av
nya styrelsemedlemmar.

Bolagets externa synlighet har också kraftigt ökats under året.
Representanter ur både ledningen och styrelsen har genomfört ett
flertal företagspresentationer och hållit diskussioner med
potentiella partners från både den europeiska och den amerikanska
läkemedelsindustrin, vilka framfört intresse för Toleranzia och dess
projekt inom myastenia gravis.

Vårt huvudprojekt utvecklas mycket väl. Under året och i början av
2019 har mycket viktiga resultat uppnåtts avseende TOL2s säkerhet,
verkningsmekanism, fördelning i kroppen och tillverkning. Alla dessa
resultat pekar mot att vår läkemedelskandidat kommer att kunna
utvecklas som ett säkert och effektivt läkemedel för behandling av
patienter med myastenia gravis, med en kvalitetsmässigt och
kommersiellt attraktiv tillverkningsmetod.

Jag och hela teamet som arbetar i Toleranzia har, som ledstjärna i
vårt arbete, en vision om att kunna erbjuda patienter med autoimmuna
sjukdomar nya säkra och effektiva behandlingar, som leder till en
avgörande förbättring av deras livssituation.

Med en stärkt operativ organisation och styrelse och ett utbyggt
nätverk av samarbetspartners ser jag att bolaget står mycket väl
rustat, både för att ta vår läkemedelskandidat TOL2 fram emot
kliniska studier i människa och för att inleda arbetet med att
tillämpa Toleranzia's teknologi inom ytterligare en autoimmun sjukdom
där det föreligger ett stort medicinskt behov, samt att fortsätta att
driva affärsutvecklingsverksamheten mot etablering av ett starkt
strategiskt partnerskap.

Göteborg den 26 februari 2019
Charlotte Fribert
Verkställande direktör

Om Toleranzia

Verksamhet

Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är
noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som
utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna
sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra
eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, bara
minska symptomen.

Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen
Myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för
vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor
marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i
EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad
neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en
muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten.

Toleranzia utvecklar läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att
bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen mot MG och
som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. För
ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern.
Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Finansiell utveckling

Bolaget har under året i huvudsak investerat i utvecklingen av
bolagets projektportfölj inom MG. Vid fjärde kvartalets utgång hade
Toleranzia en kassabehållning om cirka 16,3 (6,9) miljoner kronor och
en soliditet om 90,8 (87,4) procent.

Förslag till disposition av Toleranzias resultat

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen
aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Aktien

Toleranzias aktie noterades på Spotlight Stock Market (Tidigare
Aktietorget) den 16 december 2015. Spotlight Stock Market är en
bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under
Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en
handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Under
första kvartalet 2018 genomfördes en företrädesemission och antalet
aktier i Toleranzia uppgick per den 31 december 2018 till 15 534 170.
Bolaget har ett aktieslag, varje aktie har ett kvotvärde om 0,125
kronor och medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och
resultat.

Årsredovisning och årsstämma

Toleranzias årsredovisning för räkenskapsåret 2018 är planerad att
publiceras på bolagets och Spotlight Stock Markets hemsidor,
www.toleranzia.se respektive www.spotlightstockmarket.com, den 30
april 2019.

Årsstämma är planerad till den 13 juni 2019 i Göteborg. Plats för
årsstämma och för publicering av fullständig årsredovisning kommer
att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma.

Kommande finansiella rapporter

· Delårsrapport för det första kvartalet 2019 offentliggörs den 10
maj 2019

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.