Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

Toleranzia AB: Delårsrapport 2019-01-01 - 2019-03-31

Första kvartalet 2019

Första kvartalet, 1 januari - 31 mars

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 135 697 SEK
(-1 432 850 SEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,09 SEK).
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 534 170 aktier
per 2019-03-31.

Med "Bolaget" eller "Toleranzia" avses Toleranzia AB med
organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

· Resultaten från studierna av läkemedelskandidaten TOL2 som
genomförts i samarbete med SciCross AB visade att det inte finns
någon förhöjd risk för oönskade immunologiska effekter på människor.

· Toleranzia presenterade en ny effektiv produktionsmetod för TOL2
med vilken tio gånger mer protein kan produceras i jämförelse med
tidigare metod. Eftersom fördelarna med den nya produktionsmetoden är
så stora, väljer bolaget att fortsättningsvis fokusera på denna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Toleranzia erhöll 400 000 SEK i projektstöd från Swelife avseende
validering av tillverkningsprocessen för läkemedelskandidaten TOL2 i
industriell skala vid Testa Center i Uppsala.

· Toleranzia tog ytterligare ett steg i den säkerhetsmässiga
utvärderingen av TOL2 genom att genomföra en så kallad preliminär
toxikologisk studie i samarbete med RISE Research Institutes of
Sweden AB (RISE). Studien, som undersökte den tänkta terapeutiska
dosen samt en fem gånger högre dos avseende toxikologiska effekter,
visade att läkemedelskandidaten TOL2 har en god säkerhetsprofil.

Utvalda finansiella data

(SEK) 2019-01 2018-01 2018-01-01 2017-01-01
-01 -01
2019-03 2018-03 2018-12-31 2017-12-31
-31 -31
3 mån. 3 mån. 12 mån. 12 mån.
Nettoomsättning - - - -
Rörelseresultat -5 660 029 -5 405 597
-1 134 -1 432
174 995
Resultat efter skatt -1 135 -1 432 -5 657 963 -5 391 991
697 850
Balansomslutning 28 969 36 385 30 387 550 16 772 308
492 383
Periodens kassaflöde -2 226 18 604 9 397 523 -8 253 274
561 426
Likvida medel 14 090 25 524 16 317 101 6 919 578
540 004
Eget kapital 26 449 31 810 27 585 049 14 666 617
351 161
Resultat per aktie -0,07 -0,09 -0,36 -0,67
Soliditet (%) 91,3 87,4 90,8 87,4
Antal utestående 15 534 15 534 15 534 170 7 992 814
aktier på balansdagen 170 170
(st)
Genomsnittligt antal 15 534 8 873 776 11 763 492 7 992 814
aktier (st) 170
Medelantalet 4 3 3 3
anställda

VD har ordet

Vår läkemedelskandidat TOL2 fortsätter att visa goda egenskaper

Året har börjat mycket framgångsrikt med positiva resultat från två
viktiga toxikologiska studier av TOL2 som stärker vår förhoppning att
läkemedelskandidaten kan utvecklas som en säker och effektiv
behandling för patienter med den autoimmuna sjukdomen myastenia
gravis.

Först visade vi, i samarbete med SciCross AB, i en så kallad in silico
immuntoxikologisk studie, att det inte finns någon förhöjd risk för
oönskade immunologiska effekter på människor. Kort därefter fann vi,
i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE), i en så
kallad preliminär toxikologisk studie, att läkemedelskandidaten TOL2
har en god säkerhetsprofil.

I början av året meddelade Toleranzia att bolaget lyckats utveckla en
ny effektiv produktionsmetod för läkemedelskandidaten TOL2. Mycket
glädjande tog Swelife nyligen beslut att finansiellt stödja en
validering av produktionsmetoden i industriell skala vid Testa Center
i Uppsala.

Vårt team arbetar fokuserat och intensivt, tillsammans med våra
externa samarbetspartners, för att ta vår läkemedelskandidat TOL2
genom de prekliniska aktiviteterna och vidare till de kliniska
studierna. Mycket av det prekliniska arbetet handlar om optimering av
reningsmetoden, framtagning av den mest lämpade formuleringen samt
undersökning av stabiliteten inför den kommande regulatoriska
GLP-toxikologiska studien av TOL2. För detta arbete har vi knutit
till oss världsledande expertis - Kim Hejnaes (HCAB) och Jens
Bukrinski (CMC assist ApS) - båda med mångårig erfarenhet av
utveckling av proteinläkemedel vid Novo Nordisk.

Planering av den kliniska studiens utformning pågår fortlöpande
tillsammans med våra kliniska experter. I mars hade jag hade
möjlighet att träffa och diskutera kring detta med vår ytterst
viktiga samarbetspartner, Professor James Howard, som är en av USAs
ledande kliniker inom myastenia gravis, i samband med att jag deltog
vid det andra årliga internationella mötet "Antigen Specific Immune
Tolerance Drug Development Summit" i Boston.

Vi fortsätter att driva affärsutvecklingsaktiviteter och under
sekretessavtal för vi kontinuerligt dialog med ett antal potentiella
partners inom den globala läkemedelsindustrin. Dessa visar ett stort
intresse både för Toleranzia som bolag och för vårt projekt inom
myastenia gravis.

Det intensiva arbetet mot ett färdigt läkemedel fortsätter, och trots
att mycket arbete återstår är det glädjande att konstatera att de
resultat som vi har uppnått hittills under året har tagit oss en god
bit på väg.

Charlotte Fribert
Verkställande direktör
Göteborg den 10 maj 2019

Om Toleranzia

Verksamhet
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är
noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som
utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna
sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra
eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande
behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och
muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad
orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt
behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär
200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en
försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket
leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för
patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som
har potential att bli den första långtidsverkande eller botande
behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande
sjukdomsorsaken. För ytterligare information, besök:
www.toleranzia.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är
verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Toleranzia har inte några
dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller
några aktieinnehav.

Aktien
Toleranzias aktie noterades på Spotlight Stock Market den 16 december
2015. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är
ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight
Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en
reglerad marknad. Antalet aktier i Toleranzia uppgår per den 31 mars
2019 till 15 534 170 stycken. Bolaget har ett aktieslag, varje aktie
medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Finansiell utveckling
Bolaget har under de första tre månaderna i huvudsak investerat i
utvecklingen av Bolagets toleransteknologi, framförallt avseende
myastenia gravis. Vid första kvartalets utgång hade Bolaget en
kassabehållning om cirka 14,1 MSEK (25,5) och en soliditet om 91,3 %
(87,4 %).

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter
Halvårsrapport 2019-08-26
Delårsrapport 3 2019-11-18
Bokslutskommuniké 2019 2020-02-26

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att
delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg den 10 maj 2019
Toleranzia AB
Styrelsen och verkställande direktören

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/delarsrapport-2019-01-01---20...
https://mb.cision.com/Main/13336/2810525/1043002.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.